Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PETYCJA - ZB nr 12(157)/2000, listopad 2000

PETYCJA
W SPRAWIE OCHRONY PRZYRODY DOLINY RZEKI SOŁY

Dolina Soły jest jednym z największych walorów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie południowej Polski. Obszar ten odznacza się wysokim wskaźnikiem biologicznej produkcji, różnorodności gatunkowej i liczebności organizmów żywych (w tym występowaniem ok. 100 gatunków ptaków chronionych). Porośnięta na przestrzeni ok. 30 km - tj. od zapory w Czańcu w gm. Porąbka do Broszkowic w gm. Oświęcim - łęgami wierzbowo-topolowymi stanowi cenny "korytarz życia" umożliwiający przemieszczanie się wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Występuje tu m.in. kilkadziesiąt kolonii rzadkiej paproci chronionej - pióropusznika strusiego. Wiele rzadkich ptaków takich jak m.in. krwawodziób, brodziec piskliwy, zimorodek, dzięcioł zielony, strumieniówka oraz zagrożonych w skali Polski i Europy jak np. bączek czy ślepowron znajduje tu dla siebie miejsca lęgu, bytowania i żerowania. Obok licznie występujących w lasach łęgowych starorzeczy integralną częścią systemu ekologicznego doliny Soły są żwirownie w Rajsku. Te stworzone kiedyś przez człowieka zbiorniki wodne teraz są niezmiernie cenne pod względem bioróżnorodności. Stwierdzono tu m.in. lęgi zagrożonego w skali Polski i Europy bąka oraz gatunków ptaków zapisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: wąsatki oraz zielonki.

Obecnie największym zagrożeniem ekosystemu doliny Soły są prowadzone roboty hydrotechniczne, eksploatacja żwiru, wycinka drzew i zakrzaczeń, wypalanie traw oraz wprowadzanie zanieczyszczeń do wód i ziemi. W związku z powyższym domagamy się objęcia ochroną prawną (przyrodniczą) doliny rzeki Soły od Czańca do Broszkowic, ograniczenia działań wpływających destrukcyjne na rozwój lasów i zarośli łęgowych oraz wprowadzenia zakazu zabudowy terenów zalewowych Soły.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   


Koordynator kampanii "Chrońmy dziką Sołę": TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI, ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim,
tel./fax 0-33/8441934, 8422120, e-mail: oswiecim@fz.most.org.pl, konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Powyższa petycja w formacie Word-a - petycja.doc.


PETYCJA - ZB nr 12(157)/2000, listopad 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]