Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

POLITYKA - ZB nr 13(158)/2000, grudzień 2000
logo

Rada Ekologiczna SLD
"Środowisko i Rozwój"DEKLARACJA PROGRAMOWA

Rada Ekologiczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej "Środowisko i Rozwój", będąca platformą programową partii, skupiająca przedstawicieli środowisk ekologicznych współpracujących z SLD, za główny cel swojej działalności stawia opracowanie i konsekwentne wdrażanie długofalowej strategii ekorozwoju Polski.

Strategia ta, łącząca rozwój gospodarczy z ochroną dziedzictwa przyrodniczego, umożliwi Sojuszowi Lewicy Demokratycznej zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa, w zgodzie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.

Jako środowisko ekologiczne stawiamy sobie za cel promowanie wymienionych w deklaracji wartości i działań zarówno w Parlamencie, za pośrednictwem naszych posłów i senatorów, jak i na forum partyjnym i samorządowym.

Za podstawowy dokument programowy Rada Ekologiczna przyjmuje program przygotowany wspólnie przez Zespół ds. Środowiska oraz Zespół ds. Gospodarki Wodnej Rady Krajowej SLD.

Jednocześnie członkowie Rady Ekologicznej zobowiązują się do dalszych prac programowych zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i na szczeblach regionalnych.

Stoimy na stanowisku, że jedną z kardynalnych konieczności jest doskonalenie polskiego prawa w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska oraz jego egzekucji, między innymi poprzez implementację rozwiązań legislacyjnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Niezbędne jest również wprowadzanie mechanizmów ekonomicznych wymuszających zachowania proekologiczne w dziedzinie gospodarki tak, aby opłacalne było chronienie środowiska, a nie jego dewastacja.

Jesteśmy przekonani, iż konsekwentnej egzekucji prawa powinna towarzyszyć permanentna edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz promocja zachowań proekologicznych. Szczególnie istotne jest uwrażliwienie na tę problematykę młodego pokolenia, zmierzające do wytworzenia nawyków, sprzyjających ochronie środowiska.

Niezbędna jest współpraca międzynarodowa, zarówno w kwestii wypełniania zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, do których w umowach i konwencjach zobowiązała się Polska, jak też współdziałanie i wymiana doświadczeń na szczeblu regionalnym oraz na poziomie organizacji pozarządowych.

Jesteśmy przekonani, iż powyższe założenia możliwe są do zrealizowania tylko przy współpracy przebiegającej ponad podziałami politycznymi, oraz aktywnym wsparciu organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska, a także działających w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, powinna umożliwiać władzom rządowym i samorządowym korzystanie z ich wiedzy i doświadczeń w procesach konsultacyjnych, dotyczących rozwiązań gospodarczych o długofalowym i znacznym wpływie na stan środowiska.

Podstawowe zadania, jakie stawia przed sobą Rada Ekologiczna SLD, to:

UCHWAŁY STATUTOWE
PRZYJĘTE PRZEZ UCZESTNIKÓW NARADY
ŚRODOWISK EKOLOGICZNYCH SLD 28.10.2000

 1. Uczestnicy Narady Środowisk Ekologicznych współpracujących z SLD, 28.10.2000 powołują do życia, na podstawie Art. 51 Statutu SLD, platformę programową Sojuszu Lewicy Demokratycznej pod nazwą Rada Ekologiczna "Środowisko i Rozwój".
 2. Cele i zdania programowe Rady Ekologicznej "Środowisko i Rozwój" określa przyjęta przez uczestników Narady Deklaracja Programowa.
 3. Uczestnicy Narady powołują zarząd tymczasowy oraz zespół koordynatorów wojewódzkich. Zadaniem zarządu tymczasowego jest wypracowanie zasad współpracy środowisk ekologicznych w ramach platformy programowej SLD oraz kierowanie działaniami Rady do czasu zwołania I Kongresu Rady Ekologicznej SLD. Zadaniem zespołu koordynatorów jest budowa struktur Rady Ekologicznej.
 4. Uczestnicy Narady upoważniają zarząd tymczasowy do podjęcia działań mających na celu oficjalne zatwierdzenie przez Radę Krajową SLD Rady Ekologicznej "Środowisko i Rozwój", jako platformy programowej partii.
 5. Na Przewodniczącego Rady Ekologicznej SLD "Środowisko i Rozwój" uczestnicy Narady powołują Posła na Sejm RP Czesława Śleziaka.

UCHWAŁY PROGRAMOWE
PRZYJĘTE PODCZAS
I ZJAZDU RADY EKOLOGICZNEJ SLD
"ŚRODOWISKO I ROZWÓJ" 28.10.2000

I. UCHWAłA WS GOSPODAROWANIA WODAMI W POLSCE

Przekonani o słuszności zapisanej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady rozwoju zrównoważonego;

Mając na uwadze konieczność gospodarowania wszelkimi zasobami z myślą o przyszłych pokoleniach;

Wyrażając zaniepokojenie prowadzoną dotychczas gospodarką wodną, a szczególnie brakiem jednoznacznej wizji gospodarki wodą w Polsce.

Rada Ekologiczna "Środowisko i Rozwój" SLD

 1. Apeluje o opracowanie spójnej strategii gospodarowania wodą w Polsce opartej na doświadczeniach innych krajów, stosujących nowatorskie, zintegrowane gospodarowanie wodami oraz przyjmującej zlewnię za podstawową jednostkę operacyjną;
 2. Wnosi o nadanie ochronie przeciwpowodziowej obszarów zurbanizowanych, a szczególnie nietechnicznym i ekologicznym metodom zapobiegania powodziom, należnej rangi priorytetowej w gospodarce wodnej;
 3. Domaga się stosowania w planowaniu wszelkich inwestycji hydrotechnicznych pełnego rachunku ekonomicznego, uwzględniającego straty środowiskowe oraz koszty, które będą musiały w konsekwencji ponosić następne pokolenia.
 4. Domaga się, aby zgodnie z priorytetami dyrektywy wodnej Unii Europejskiej naturalne środowiska dolin rzecznych traktowane były jako zasoby wymagające szczególnej ochrony;
 5. Kategorycznie sprzeciwia się realizacji wszelkich inwestycji hydrotechnicznych powodujących uszczuplanie bądź pogarszanie jakości zasobów wodnych;
 6. Apeluje o stosowanie przy ocenie wszystkich inwestycji norm prawa Unii Europejskiej oraz o odrzucanie wszelkich przedsięwzięć sprzecznych z konwencjami i innymi międzynarodowymi zobowiązaniami Polski;
 7. Domaga się pełnej jawności procesu decyzyjnego i włączenia do niego społeczeństwa a przede wszystkim środowisk naukowych, samorządów i organizacji pozarządowych.
 8. Stoi na stanowisku, że w prace nad nowoczesnym, proekologicznym rozwiązaniem prawa wodnego powinny zostać w większym niż dotychczas stopniu włączone organizacje pozarządowe oraz grono ekspertów, których dorobek i zainteresowania wykraczają poza wąsko pojęte zarządzanie gospodarką wodną. Nowe Prawo Wodne powinno być tworzone z udziałem osób, które doceniają znaczenie włączania unijnych rozwiązań, dostrzegając w nich dążenie do realizacji zapisanej w naszej Konstytucji zasady zrównoważonego rozwoju.

II. UCHWAŁA WS OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI TRANSPORTOWYMI

Rada Ekologiczna "Środowisko i Rozwój" SLD mając świadomość, że:

postanawia podjąć działania zmierzające do:

III. UCHWAŁA WS ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Członkowie Rady są zgodni, że wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych oraz rozwiązań prawnych, a także promowania, badania, rozwoju możliwości zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii są zgodne z zasadami polityki ekologicznej państwa oraz porozumieniami międzynarodowymi (Protokół z Kioto 1997 r.).

Odnawialne źródła energii w sposób istotny przyczyniają się do obniżania emisji gazów cieplarnianych oraz zachowania nieodnawialnych źródeł energii przyszłym pokoleniom.

IV. UCHWAŁA WS OCHRONY ZWIERZĄT

Minęły ponad trzy lata od wejścia w życie ustawy ochronie zwierząt, której celem było maksymalne ograniczenie nagannego ich traktowania. Należy zatem ocenić, na ile spełnia ona swoje zadanie, określić przydatność jej szczegółowych rozwiązań, a także wydanych rozporządzeń.

Barbarzyński traktowanie zwierząt jest faktem. Wskazuje na to raport Najwyższej Izby Kontroli. Niehumanitarne traktowanie zwierząt ma miejsce nie tylko w indywidualnych gospodarstwach domowych, lecz także w skali masowej: rzeźniach, punktach oceny i skupu zwierząt, a także podczas transportu. Są to fakty przynoszące ujmę naszemu społeczeństwu.

W naszym przekonaniu ustawa wymaga nowelizacji. Dotyczy to m.in. podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie azylów dla zwierząt oraz zakresu i źródeł finansowania tych placówek, finansowania zabiegów sterylizacji i znakowania oraz innych działań prowadzących do ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, roli organizacji pozarządowych w opiece nad zwierzętami, aktywności służb granicznych w zakresie przeciwdziałania przemytowi zwierząt.

Uczynienie z ustawy o ochronie zwierząt efektywnie funkcjonującego aktu prawnego, zawierającego spójne rozwiązania systemowe jest zadaniem, którego rzetelna realizacja pozwoli nam znaleźć się w kręgu krajów respektujących prawa zwierząt. Jest to szczególnie istotne w perspektywie naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, w której zagadnienia dotyczące ochrony zwierząt są lepiej uregulowane i konsekwentnie egzekwowane.

V. UCHWAŁA WS OCHRONY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Rada Ekologiczna SLD "Środowisko i Rozwój" uznając Puszczę Białowieską za jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy, opowiada się za jak najszybszym powiększeniem Białowieskiego Parku Narodowego. Proces ten musi się jednak odbywać przy akceptacji lokalnych władz samorządowych oraz z uwzględnieniem tradycji i potrzeb lokalnej społeczności.

TYMCZASOWE WŁADZE POWOŁANE PRZEZ I ZJAZD RADY EKOLOGICZNEJ SLD "ŚRODOWISKO I ROZWÓJ" 28.10.2000

ZARZĄD RADY EKOLOGICZNEJ SLD "ŚRODOWISKO I ROZWÓJ"

 1. ŚLEZIAK Czesław - przewodniczący
 2. SZAMAŁEK Krzysztof - wiceprzewodniczący
 3. PIEKARSKA Katarzyna Maria - wiceprzewodnicząca
 4. STRYJECKI Maciej - sekretarz generalny
 5. BOROWSKI Bogumił
 6. CIEŚLIK Tomasz
 7. DOBOSZ Jerzy
 8. JARZĘBSKI Lechosław
 9. KOSSAKOWSKI Wiesław
 10. PAJĄK Urszula
 11. PUKOS Piotr

KOORDYNATORZY WOJEWÓDZCY

 1. Dolnoślaskie: Kazimierz Mazur, Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław, 0-71/3524119, 0-605/070901.
 2. Kujawsko-Pomorskie: Grzegorz Ziembiński, 0-603/651802.
 3. Lubelskie: Renata Małysz, Nałkowskich 99/27, 20-486 Lublin, 0-81/4434021.
 4. Lubuskie: Artur Gurec, Os. Młodych 12/10, 66-400 Gorzów Wlkp., 0-601/809126.
 5. Łódzkie: Zbigniew Żyndul, Piotrowska 173, 90-447 Łódź, 0-601/712942.
 6. Małopolskie: Bogusław Kita, 0-603/083833.
 7. Mazowieckie: Adam Hromiak, Cypryjska 4/29, 02-761 Warszawa, 0-22/6517823, 0-501/441982.
 8. Opolskie: Marek Łabno, Jankowskiego 12/4, 45-269 Opole, 0-501/324834.
 9. Podkarpackie: Adam Erechemla, Sikorskiego 9/12, 37-700 Przemyśl, 0-16/6799942, 0-603/629605.
 10. Podlaskie: brak.
 11. Pomorskie: Krzysztof Kowalczyk.
 12. Śląskie: Andrzej Jeżewski, 11 Listopada 20,
  42-500 Będzin, 0-32/7919185.
 13. Świętokrzyskie: Bogusław Morawski, Kruszcowa 1/34, 25-705 Kielce, 0-41/3661306.
 14. Warmińsko-Mazurskie: brak.
 15. Wielkopolskie: Piotr Kowalczak, Krótka 9, 62-004 Czerwonak, 0-61/8121097.
 16. Zachodniopomorskie: Arkadiusz Kawęcki, Solskiego 3, 71-323 Szczecin, 0-501/294910.

Rada Ekologiczna SLD "Środowisko i Rozwój" zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy w ramach ekologicznej platformy programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poniżej namiary koordynatora na cały kraj:

Maciej Stryjecki
tel. 0-502/263724
mastr@poczta.onet.plPOLITYKA - ZB nr 13(158)/2000, grudzień 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]