Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

ZAPOWIEDZI - ZB nr 13(158)/2000, grudzień 2000
logo TnZ

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 0-33/8422120, 8441934
office@tnz.most.org.pl, www.most.org.pl/tnz
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Oświęcim, 31 października 2000r.

SZKOLENIA NT. NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Informujemy, że szkolenie nt. ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poniżej jest pierwszym z planowanych przez nas szkoleń w zakresie nowych przepisów ochrony środowiska. W przyszłym roku planujemy kolejne szkolenia dot. nowych ustaw, nad którymi pracuje w chwili obecnej Parlament. W kolejności będą to szkolenia dotyczące:

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani którymś z powyższych tematów, prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas znajdującej się poniżej miniankiety. Prześlemy Wam zaproszenie do udziału w szkoleniu w momencie, gdy będzie znany jego termin i szczegółowy zakres tematyczny.

Piotr Rymarowicz, Prezes

Zgłaszam zainteresowanie udziałem w szkoleniu dotyczącym (prosimy zaznaczyć w kratce odpowiednie):

[ ]ustawy ochronie przyrody
[ ]ustawy o rolnictwie ekologicznym
[ ]ustawy o odpadach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
[ ]ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
[ ]ustawy prawo ochrony środowiska (ustawy o ochronie środowiska)
[ ]ustawy prawo wodne

Imię i nazwisko: ----------------------------------------------------------------------------------------
Instytucja: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon, fax: --------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail, strona WWW: ----------------------------------------------------------------------------------
Adres: --------------------------------------------------------------------------------------------------
logo TnZ

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 033/8422120, 8441934
office@tnz.most.org.pl, www.most.org.pl/tnz
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1


logo PZS

Biuro Krajowe
Pl. Zamkowy 10, 2p., 00-277 Warszawa
tel. 0-605/747-986
stocz@fwie.most.org.pl, http://www.most.org.pl/pzs


Oświęcim, 31.10.2000

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Towarzystwo na rzecz Ziemi i Polska Zielona Sieć, we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Instytutem na rzecz Ekorozwoju organizuje szkolenie:

"PODEJMOWANIE DECYZJI
DOT. LOKALIZACJI INWESTYCJI
W ŚWIETLE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

OSIECZANY K. KRAKOWA, 12-14.12.2000

Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z przepisami ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pod koniec września br. Sejm RP przyjął ustawę o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa zawiera regulację prawną w odniesieniu do sześciu podstawowych grup zagadnień: dostępu do informacji, udziału społeczeństwa, ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planów i programów, ocen oddziaływania na środowisko planowanych konkretnych przedsięwzięć (głównie projektów inwestycyjnych), postępowania ws transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz komisji ds ocen oddziaływania na środowisko.

Ustawa, w momencie wejścia w życie z dniem 1.1.2001, w istotny sposób zmieni postępowanie związane z wydawaniem decyzji administracyjnych, w szczególności w miejsce opinii o oddziaływaniu na środowisko wprowadzi procedurę oceny oddziaływania na środowisko, zmieni zakres przedsięwzięć podlegających ocenie i zakres raportu, wprowadzi oceny strategiczne, zlikwiduje "instytucję" biegłych z listy ministra/wojewody - stworzy natomiast wojewódzkie komisje ds. OOŚ. Ponadto ustawa wprowadzi obowiązek powiadamiania społeczeństwa o planowanych inwestycjach, a także wprowadzi obowiązek udostępniania szeregu dokumentów. Przykładowo z zakresu przepisów o odpadach będą to:

Ustawa ma na celu:

Podczas szkolenia przewidujemy wykłady/ćwiczenia z następujących tematów:

UCZESTNICY

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli urzędów zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych oraz wykonywaniem i weryfikacją ocen oddziaływania na środowisko. Do przeprowadzenia szkolenia (wykładów i ćwiczeń praktycznych) zaprosimy osoby uczestniczące w pracach nad ustawą, w szczególności pracowników Ministerstwa Środowiska i ekspertów komisji sejmowej (m.in. z Centrum Prawa Ekologicznego i Instytutu na rzecz Ekorozwoju), a także członków ministerialnej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko.

TERMIN I MIEJSCE

Konferencja odbędzie się 12-14.12.2000 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Pod Dębami" w Osieczanach k. Myślenic, u podnóża Beskidu Średniego.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (obejmujące materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w hotelu na czas trwania szkolenia, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) wynoszą 550 zł (przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty).

Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i odesłaniu blankietu zgłoszeniowego.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać na załączonym poniżej formularzu.


Zgłaszam udział w konferencji Podejmowanie decyzji dot. lokalizacji inwestycji w świetle ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 12-14.12.2000.

Imię i nazwisko: ----------------------------------------------------------------------------------------
Instytucja: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon, fax: --------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail, strona WWW: ----------------------------------------------------------------------------------
Adres: --------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................
Podpis i pieczęć kierownika instytucji

Sekcja Rolnictwa Ekologicznego i Ekoturystyki Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu w imieniu Koalicji na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego zaprasza na:

I OGÓLNOPOLSKĄ MŁODZIEŻOWĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NT:
- INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
A ROLNICTWO EKOLOGICZNE I EKOTURYSTYKA
W POLSCE NA POCZĄTKU XXI W. -
"EKOROZWÓJ - MŁODZIEŻ - EDUKACJA"

pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Rolniczej Prof. dr hab. Tadeusza Szulca.

Konferencja odbędzie się 20-21.3.2001 w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Tematyka referatów i posterów powinna dotyczyć takich działów jak:

Prace powinny prezentować wyniki badań wykonanych w ramach prac dyplomowych, doktorskich, studenckich kół naukowych oraz innych, popularyzujących wiedzę o rolnictwie ekologicznym.

Terminy:

  1. Przesłanie karty zgłoszeniowej do 10.12.2000.
  2. Komunikat II do 20.12.2000.
  3. Opłata konferencyjna do 30.1.2001.
  4. Przesłanie streszczeń (do materiałów konferencyjnych) do 10.2.2001.
  5. Komunikat III do 5.3.2001.

Przewidywany koszt Konferencji ok. 100 zł, obejmuje: udział w Konferencji wyżywienie, wyjazd do gospodarstw ekologicznych, materiały konferencyjne.

W kosztach Konferencji nie uwzględniono opłaty za noclegi - cena 1 noclegu do 50 zł.

W trakcie Konferencji oprócz sesji referatowych i posterowych planowane są również:

Ws organizacyjnych prosimy o kontakt:

Komitet Organizacyjny
dr inż. Roman A. Śniady
oraz studenci Miłosz Pęczek, Wojciech Pusz, Piotr Sokołowski,
Katarzyna Strycharz, Katarzyna Migut, Agnieszka Mróz
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 0-71/3205465, 3205215
fax: 0-71/3283221
e-mail: sniady@ozi.ar.wroc.pl, siewca@star.ar.wroc.pl

KRAKOWSKIE
KLUB WEGETARIAN
"ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM"

...zmienił miejsce niedzielnych spotkań zamiast w WOK, Rynek Główny 25, będziemy spotykać się w Śródmiejskim Ośrodku Kultury,ul. Mikołajska 2.

Najbliższe spotkanie - 10 grudnia, niedziela, Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2 z Andrzejem Donimirskim - "Prawdziwa historia Katarów".

Spotkania w Klubie Zaułek, Poselska 9, w trzeci wtorek miesiąca o godzinie 1100 nadal aktualne. 19 grudnia spotkanie z cyklu: "Drzewa, góry, ptaki i różne zwierzaki w wierszach poetów".Z OSTATNIEJ CHWILI

Centrum kultury alternatywnej "KALENDERPANDEN" w Amsterdamie zamknięte :-(((ZAPOWIEDZI - ZB nr 13(158)/2000, grudzień 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]