Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

LISTY - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001
Witold St. Michałowski
Ziarnista 2
05-410 Michalin
tel./fax 0-22/872-04-30, 789-61-08
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Związku Literatów Polskich i S.A. ZAIKS
Michalin 26.5.2000

Pan Komendant Policji
Województwa Podkarpackiego

Komisariat Policji
w Lutowiskach

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

Zawiadamiam o popełnieniu przestępstw prawdopodobnie o charakterze korupcyjnym przez odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń na nowe inwestycje takie jak drogi i przemysłowe zakłady wytwarzania węgla drzewnego przez urzędników z Urzędu Gminy Lutowiska, w wyniku których zostało naruszone obowiązujące prawo z dziedziny ochrony naturalnego środowiska, a szczególnie Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Uchwała Rady Gminy Lutowiska nr XXVIII/130/94 z 25.5.1994 o ustanowieniu użytków ekologicznych na Hulskim i Krywym w Bieszczadach.

Został również dokonany zamach na moją własność.

Przestępstwa te są i będą przedmiotem szczególnego zainteresowania środków masowego przekazu zwłaszcza w zbliżającym się sezonie turystycznym w Bieszczadach i m.in. dlatego posiadają wyjątkowo dużą szkodliwość społeczną. Stanowią niestety dowód na bezkarne łamanie obowiązujących praw zarówno przez urzędników tej gminy, jak i przez wywodzących się głownie z komunistycznej nomenklatury przedsiębiorców trudniących się przemysłowym wypałem węgla drzewnego.

Dlatego też jako płatnik podatków w III RP biorący udział w wyborach parlamentarnych, uprzejmie proszę o podjęcie przez Policję stosownych kroków przywracających naruszony w Gminie Lutowiska porządek prawny i w miarę możności wyjaśnienie, jak mogło dojść do:

1) Zbudowania utwardzonej tłuczniem drogi przez ostoję dzikiej zwierzyny znajdującej się na terenie należącej do mnie działki nr 10 i 12 w rejonie wzniesienia Ryli.

Drogę o szerokości 4 metrów i kilkusetmetrowej długości zbudowano bez mojej wiedzy i zgody przy użyciu ciężkiego sprzętu z udostępnionego przez Gminę Lutowiska materiału skalnego. W 28.1.99 podejrzewając, że może taki fakt zaistnieć, pisemnie uprzedziłem Urząd Gminy, Policję i Nadleśnictwo, że na budowę drogi nie wyrażam zgody.

Kopię odpowiedniej korespondencji i mapę z ewidencji gruntów z zaznaczeniem miejsca naruszenia mojej własności przy niniejszym przedłożyłem w ZAWIADOMIENIU O PRZESTĘPSTWIE przesłanym w dniu dzisiejszym do Prokuratury Rejonowej w Lesku.

Domagam się natychmiastowego zamknięcia tej drogi i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, co ma polegać na usunięciu kamiennego tłucznia, zahumusowaniu pasa drogi oraz zasadzenia drzew. Orientacyjny koszt tej operacji wyniesie wg wstępnych szacunków około 175 tys. zł. Straty w gospodarce łowieckiej wynikłe ze zniszczenia ostoi dzikiej zwierzyny oszacują biegli z resortu leśnictwa.

Wg posiadanych informacji do budowy ww. drogi nie mogło dojść bez zgody niejakiej pani inż. (...) z Urzędu Gminy Lutowiska i ta osoba moim zdaniem jest główną odpowiedzialną za łamanie prawa, tym bardziej że o jego zagrożeniu została przeze mnie poinformowana osobiście i na piśmie odpowiednio wcześniej.

2) Lokalizacja przemysłowego wypału węgla drzewnego w metalowych retortach zlokalizowanych nad brzegiem potoku Hulski, na granicy moich nieruchomości, też mogła mieć miejsce za zgodą ww. urzędniczki. W konsekwencji tej decyzji mamy do czynienia z bardzo poważnym zanieczyszczeniem naturalnego środowiska oraz zanikiem życia biologicznego w całym cieku wodnym aż do jego ujścia do Sanu. Proszę o sprawdzenie, do kogo należą metalowe retorty, w których odbywa się wypał i w jaki sposób ich obecny właściciel jest związany z b. nadleśniczym (...) oraz z b. dyrektorem IGLOPOLU (...) zamieszkałymi na terenie Lutowisk oraz jakiego rodzaju powiązania prawdopodobnie o charakterze korupcyjnym mają urzędnicy Gminy Lutowiska, którzy wydali pozwolenie na ich lokalizację na Hulskim, mimo że w ten sposób zostało naruszone obowiązujące prawo oraz wspomnianej Uchwały Rady Gminy Lutowiska z 25.5.1994 o ustanowieniu użytków ekologicznych min. na Hulskim.

3) Lokalizacji toksycznego złomowiska wraków samochodowych oraz zużytych akumulatorów i opon w dolinie zlewiskowej potoku Hulski ca 500 m. od granicy BPN.

W tym przypadku winnym przestępstwa był nieuprawniony przez wiele lat użytkownik nieruchomości na Hulskim niejaki (...)cieszący się niestety poparciem ze strony niektórych urzędników Gminy Lutowiska kwalifikujących tę osobę jako obywatela, któremu należy udzielić... pomocy socjalnej, mimo że jest człowiekiem zamożnym posiadającym szereg pojazdów mechanicznych.

Uprzejmie proszę o przesłuchanie jako świadków zaistnienia ww. przestępstw:

(...)

Z poważaniem

Witold St. Michałowski
LISTY - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]