Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

POLITYKA - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001

Z WIEJSKIEJ....

K.P.A.

Został ogłoszony jednolity tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Jest to bardzo przydatna (podstawowa wręcz) ustawa dla każdej organizacji ekologicznej która chce wpływać na działalność administracji. K.p.a. został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2000 r., Nr 98, poz. 1071. Cena tego Dz. U.: 7,20 zł. Informacje o możliwości nabycia:

tel. 0-800/287 581, 0-22/694 67 50
www.gpkprm.gov.pl
dziust@gpkprm.gov.pl

PRAWO DO INFORMACJI:

Premier listem z 14.12.2000 znak DSPR - 140 96(2)/00 przedstawił Sejmowi stanowisko Rządu wobec projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 2094). Osoby zainteresowane wskazanym dokumentem winny kontaktować się z

Jerzy Buzek (AWS)
Prezes Rady Ministrów
Ujazdowskie 1, 00-179 Warszawa
tel. 0-22/694 60 00
fax 0-22/628 68 46
cirinfo@kprm.gov.pl
www.kprm.gov.pl

lub z posłami np.

Poseł Bronisław Cieślak (SLD)
Słowackiego 48, 30-018 Kraków
tel. 0-12/632-80-90, 634-57-14
fax 0-12/632-80-90
Bronislaw.Cieslak@sejm.gov.pl
www.sejm.gov.pl

Stanowisko Rządu jest o tyle ważne, że może nadać kierunek w pracy Komisji rozpatrującej wskazany projekt ustawy. Nadto wskazuje co administracja rządowa myśli o realizacji prawa do informacji. Wreszcie ciekawe jest obserwowanie stanowiska Rządu zawartego w jego dokumentach i praktyki działania urzędników rządowych.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Po wejściu w życie Prawa telekomunikacyjnego powstał nowy organ administracji publicznej, na czele którego stoi Prezes:

Urząd Regulacji Telekomunikacji
Kasprzaka 18, 00-940 Warszawa
tel. 0-22/60-88-163, fax 0-22/60-88-162
http://www.urt.gov.pl

Do zadań URT-u należy m. in. regulacja działalności telekomunikacyjnej, ocena funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, inspirowanie oraz wspieranie badań naukowych. Zakres uprawnień Prezesa URT-u jest wiec bardzo duży i ma zasadnicze znaczenie dla życia publicznego. Wystarczy wspomnieć choćby rolę jaką w działalności ekologicznej odgrywa Internet, a zwłaszcza serwer MOST.

Do postępowania przed Prezesem URT-u stosuje się przepisy k.p.a. co oznacza, że organizacje społeczne mogą (na mocy art. 31 k.p.a.) uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezesa URT-u na prawach strony. Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym jest formą kontroli działalności organów władzy publicznej. Biorąc pod uwagę to, że URT został powołany do regulacji rynku usług telekomunikacyjnych, udział organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych oznacza udział w regulacji tego rynku przez organizacje obywatelskie.

mgr Piotr Szkudlarek
0-22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl
szkudlarek.wizytowka.pl
POLITYKA - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]