Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

LISTY OTWARTE - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001


Mieszkańcy
Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Wojewódzki Konserwator Przyrody
Pani dr Bożena Kotońska
Wydział Ochrony Środowiska
Oddział Ochrony Przyrody i Łowiectwa
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Skarga

W obliczu katastrofalnego stanu lasów i postępującego ich przetrzebiania w nadleśnictwach Andrychów, Jeleśnia, Żywiec, a zwłaszcza w sytuacji postępującej dewastacji powodowanej nieustannymi - od kilku lat - wycinkami na tym terenie gorąco prosimy o zainteresowanie się sprawą - w ramach nadzoru - i powstrzymanie degradacji lasów objętych granicami Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Zadaniem tego Parku i ustanowienia strefy ochronnej wokół niego tzw. otuliny miało być zachowanie harmonijnego krajobrazu oraz zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem czynników.

W dokumentacji źródłowej, stanowiącej podstawę do wydania rozporządzenia w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (str.178 p.5.5.1): "Wszystkie lasy państwowe położone w granicach opracowania zostały uznane za ochronne, co wiąże się z realizacją trzech pierwszych celów gospodarki leśnej określonych w ustawie o lasach (art.7 ust.1) tj.:

 1. zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.
 2. ochrona lasów, w tym szczególnie lasów stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
  1. leśnych zasobów genetycznych,
  2. walory krajobrazowe,
  3. potrzeby nauki
 3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie albo o specjalnym znaczeniu społecznym. Dla większości lasów ustalono wielorakie kategorie ochronności, przy czym kategorią wiodącą jest tu zdecydowanie wodochronność.

Pragniemy podkreślić, że prowadzona w ubiegłych 2-3 latach, zwłaszcza w 1999 r. masowy wyrąb ("wycinka") drzew na tym terenie nieuchronnie prowadzi do zakłócenia równowagi wodnej w regionie. W konsekwencji prowadzi to zarówno do spadku poziomu wód, jak i konieczności ogromnych nakładów inwestycyjnych w przyszłości dla podstawowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Zwracamy też uwagę, że przedmiotowe opracowanie wskazuje wyraźnie (str.60): "W nadleśnictwach gospodarujących w części lasami w obszarze opracowania - przekroczenia etatu w okresie obowiązywania 10-letnich planów urządzania lasu były następujące:

Dane powyższe dot. okresu sprzed 1996r.

Od 1997 r. do chwili obecnej - nieustannie i zatrważająco wzrastają wskaźniki wyrębu ("wycinki") lasów Parku. Prowadzi do przetrzebienia stoków w tym rejonie.

Wszelkie "wyjaśnienia" w tej sprawie, składane przez urzędy i osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy, są sprzeczne zarówno z ustalonymi zasadami gospodarki leśnej, jak i po prostu ze zdrowym rozsądkiem. Sytuacja jest widoczna gołym okiem!

Sprawa jest bardzo poważna.

Prosimy o interwencję i podjęcie skutecznych działań - powstrzymanie gwałtownie postępującej dewastacji Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Dla nas, mieszkańców Parku, jest to sprawa warunków życia, a - jeśli dewastacja nie zostanie powstrzymana - to i warunków przetrwania.

Z poważaniem, w imieniu mieszkańców i na ich prośbę:

Leon Zawadzki
3 Maja 39/1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 0-33/822-76-89

Barbara Duda
Kocierz R-38
34-321 Łękawica

Bielsko-Biała - Kocierz Rychwałdzki
17.1.2000Do wiadomości:

 1. Sejm RP
  Komisja Ochrony Środowiska,
  Zasobów Naturalnych
  i Leśnictwa
 1. mgr Jerzy Wertz
  Dyrektor Wydziału
  Ochrony Środowiska
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
 1. Dyrekcja Generalna
  Lasów Państwowych
  Dyrektor Generalny
  dr inż. Konrad Tomaszewski
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
foto
widok na Beskidy z okna pracowni Leona Zawadzkiego

foto Leon Zawadzki
LISTY OTWARTE - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]