Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

ZAPOWIEDZI - ZB nr 6(164)/2001, sierpień 2001

SZKOLENIA TNZ W OSIECZANACH K. MYŚLENIC

19-21.9.2001:
"KOMPOSTOWANIE ODPADÓW - DOBRY INTERES CZY UCIĄŻLIWA KONIECZNOŚĆ?"

Zasadniczym celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami eksploatującymi kompostownie lub planującymi tego typu działania, ocena sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w świetle zbliżającej się daty przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dokonanie analizy i porównania dotychczasowych inicjatyw w zakresie kompostowania odpadów w Polsce oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Ponadto chcielibyśmy:

W programie konferencji, oprócz wykładów i prezentacji, przewidujemy zwiedzanie kompostowni firmy "Ekokonsorcjum EFEKT" w Krakowie Płaszowie, uważanej za jedną z najlepszych w Polsce.

17-19.10.2001:
"NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE ODPADÓW NA TLE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ"

W ostatnim okresie polskie ustawodawstwo w zakresie odpadów podlega ciągłym zmianom. Stosunkowo niedawno weszła w życie nowelizacja obowiązującej obecnie ustawy o odpadach, a 27.4.2001 Sejm przyjął kolejną, zupełnie nową regulację w tym zakresie, dostosowującą nasze ustawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej

Celem konferencji będzie zapoznanie przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i pozarządowych organizacji ekologicznych z najnowszymi krajowymi i unijnymi przepisami w zakresie odpadów - już obowiązującymi lub mającymi wejść w życie w najbliższym czasie. Stworzy im to możliwość wcześniejszego przygotowania na zmiany w przepisach, a w przypadku przedsiębiorców podjęcia odpowiednich decyzji gospodarczych (inwestycyjnych).

Uczestnicy konferencji i osoby do których trafią materiały konferencyjne otrzymają informacje o najnowszych i najlepszych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych w wybranych krajach członkowskich UE (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec), dzięki czemu będą mogli podjąć działania w celu przeniesienia ich na polski grunt. Zostaną też przedstawione najnowsze informacje nt. finansowania inwestycji w gospodarce odpadami z funduszy ISPA i PHARE, uwzględniające doświadczenia samorządów, które już takie wsparcie otrzymały.

Referaty wygłoszą eksperci ministerstw i komisji sejmowych, uczestnicy prac nad nowymi ustawami (m.in. prof. Marek Górski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Maria Suchy z Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Marek Sobiecki z Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska, Bolesław Maksymowicz z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast, Paweł Głuszyński z Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów "3R") oraz Jacek Warda z firmy Warda&Kłosowski Consulting.

22-24.10.2001:
"PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO FUNDUSZU POMOCOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI"

TEMATYKA SZKOLENIA

Określenie celów bezpośrednich i pośrednich (logiczna struktura ramowa projektu). Logiczna struktura ramowa projektu, przykłady autentycznych układów ramowych projektów z pozytywnie rozpatrzonych wniosków do różnych funduszy i fundacji. Wskaźniki osiągnięcia zakładanych celów, źródła weryfikacji.

Techniki obliczania wartości przyszłej i dyskontowania. Techniki obliczania wartości przyszłej środków pieniężnych oraz wartości aktualnych środków pojawiających się w przyszłości.

Mierniki wartości projektu. Niedyskontowe i dyskontowe mierniki wartości projektu: okres zwrotu, stopa zwrotu, NPV, IRR, BCR. Wady i zalety każdego z mierników oraz kryteria jego interpretacji. Metodyka obliczania dwóch podstawowych, pojawiających się w każdym wniosku, mierników wartości projektu, tj. zaktualizowanej wartości netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Analiza kosztów i korzyści (AKK). Rodzaje nakładów inwestycyjnych, szacowanie przychodów z inwestycji, rodzaje i rola kosztów operacyjnych oraz znaczenie kapitału obrotowego. Metody kalkulacji dodatkowych korzyści, będących wynikiem realizacji danej inwestycji: polepszenie stanu środowiska w regionie, likwidacja bezrobocia, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wzrost atrakcyjności turystycznej itp.

Analiza finansowa. Sprawozdania finansowe: rachunek wyników (zysków i strat), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow), bilans.

Planowanie realizacji projektu. Planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu projektu, monitoring projektu i kontrola kosztów przy użyciu wykresu rzeczowo-finansowego (wykres Gantta), analizy sieciowej i metody ścieżki krytycznej.

ZASADNICZE ELEMENTY SZKOLENIA:

24-26.10.2001:
"PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA"

27.4.2001 Sejm uchwalił nowy ekologiczny kodeks, czyli Prawo Ochrony Środowiska. Licząca 442 artykuły ustawa gruntownie zmienia obowiązujące regulacje w zakresie ochrony środowiska.

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie tytuły ekologicznego Kodeksu, tj.:

 1. Przepisy ogólne.
 2. Ochrona zasobów środowiska.
 3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
 4. Poważne awarie.
 5. Środki finansowo-prawne.
 6. Odpowiedzialność w ochronie środowiska.
 7. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska.
 8. Programy dostosowawcze.

Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli samorządów, organizacji ekologicznych i "korzystających ze środowiska" z nowymi przepisami. Wykładowcami będą osoby, które uczestniczyły w pracach nad nowymi ustawami, w szczególności eksperci Ministerstwa Środowiska i komisji sejmowych (m.in. prof. Marek Górski z Wydziału Prawa i Administracji, Zakład Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łukasz Krzycki - główny specjalista ds. legislacji Departamentu Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska i Marek Podgórski z Komendy Straży Pożarnej).

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w szkoleniach obejmujące materiały konferencyjne, zakwaterowanie na czas trwania szkolenia, pełne wyżywienie (możliwe wegetariańskie) i przejazd z/do Krakowa wynoszą:

490 zł - "Przygotowanie wniosku..." i "Kompostowanie odpadów..."

590 zł - "Nowe regulacje..." i "Prawo ochrony środowiska".

Przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą się ubiegać o zwolnienie z opłaty.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach:

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
e-mail: office@tnz.most.org.pl,
tel./fax 033/8441934, 8422120

rysunek

EKODOŻYNKI

Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Ekologicznych, które odbędą się w siedzibie Regionalnego Centrum w Przysieku, w dniach 13-15 września br.

Wszystkim zainteresowanym i na co dzień zajmującym się problematyką ochrony środowiska proponujemy spotkania seminaryjne dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień. Do ich przedstawienia zaprosiliśmy wykładowców kompetentnych i zaangażowanych w prace na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce.

Każdy z trzech dni Spotkań dotyczyć będzie odrębnej tematyki.

Zapraszamy również Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą prezentowaną na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw i Filmów Ekologicznych.

Szanowni Państwo! Wyrażamy nadzieję, iż tematyka tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych w Przysieku sprosta Państwa oczekiwaniom, a uczestnictwo w nich poszerzy Państwa wiadomości i przyczyni się do poprawy stanu środowiska w naszym województwie.

W celu ułatwienia przebiegu imprezy i jej organizacji, osoby zainteresowane rezerwacją noclegów i wyżywienia uprzejmie prosimy o nadesłanie na adres RCDRRiOW w Przysieku wypełnionej karty uczestnictwa do dnia 31 sierpnia br.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Koszt dydaktyki i materiałów szkoleniowych finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 0-56/6789231÷34, fax 0-56/6789235
http://www.cdr.gov.pl/przysiek, przysiek@cdr.gov.pl

OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ

ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (International Coalition to Protect the Polish Countryside) zaprasza do udziału w happeningu/wiejskim proteście "OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ", który odbędzie się 19.9.2001 w Warszawie na Placu Zamkowym; początek godz. 1200, koniec ok. 1400.

Państwa udział jest niezwykle ważny, abyśmy wspólnie odnieśli sukces!

Celem happeningu/wiejskiego protestu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na kierunek rozwoju polskiej wsi proponowany przez "Kartę 21 - Manifest dla polskiej wsi XXI wieku" oraz podkreślenie spraw, które wymagają natychmiastowych decyzji rządu, aby powstrzymać proces niszczenia polskiej wsi.

"Kartę 21" podpisało 157 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 3 mln ludzi. Poparło ją również wiele znanych osób.

Kierunek rozwoju polskiej wsi zawarty w "Karcie 21" uwzględnia jej kulturowe i przyrodnicze bogactwo, specyfikę polskich gospodarstw rolnych i ich atuty w postaci możliwości produkowania żywności najwyższej jakości.

Poprzez happening/wiejski protest "OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ" chcemy uzmysłowić społeczeństwu powyższe wartości i możliwości, uzyskać dalsze poparcie dla "Karty 21" i spowodować, aby ten kierunek rozwoju polskiej wsi został wprowadzony do programu rządowego.

ABY POWSTRZYMAĆ PROCES NISZCZNIA POLSKIEJ WSI, DOMAGAMY SIĘ:

 1. Polski wolnej od GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy).
 2. Wsparcia lokalnego przetwórstwa i lokalnej sprzedaży.
 3. Żywności gwarantującej społeczeństwu zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego.
 4. Szerokiego wdrażania ekologicznych technologii.
 5. Stanowiska negocjacyjnego Polski zgodnego z kierunkiem rerientacji WPR (Wspólna Polityka Rolna).

Koniecznie prosimy o potwierdzenie udziału w happeningu/wiejskim proteście oraz podanie przewidywanej liczby osób, które wezmą w nim udział. Informacji udziela:

Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose, Dyrektorzy ICPPC
Komitet organizacyjny
Happening/wiejski protest
"OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ"
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 0-33/8797114
e-mail: eceat@sfo.pl
www.icppc.sfo.pl

rysunek


ZAPOWIEDZI - ZB nr 6(164)/2001, sierpień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]