ZB 9(167), listopad 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

logo BAPE
Seminarium pt.

Odnawialne źródła energii
w gminnych planach zaopatrzenia w ciepło

3 grudnia 2001
Pomorski Urząd Wojewódzki

Organizator seminarium
Wojewoda Pomorski
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

logo
ENERGY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE GROWTH

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w seminarium dotyczącym rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OŹE) do produkcji energii i uwzględniania ich w planach rozwoju gminy.

Seminarium będzie zorganizowane w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej i jest jednym z projektów programu German-Polish Cross-Border OPET (Organisation for Promotion of Energy Technologies).

Biopaliwa i energia wiatru należą do najbardziej rozpowszechnionych i łatwodostępnych źródeł energii. Znaczny potencjał oraz łatwość ich wykorzystania powodują, że są atrakcyjne dla energetyki, zwłaszcza na terenach rolniczych.

Wiele krajów europejskich w znacznym stopniu korzysta z tych źródeł energii, zarówno do produkcji energii cieplnej, jak i elektrycznej. Zastosowanie OŹE przynosi znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń, zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii na poziomie lokalnym oraz pozytywnie wpływa na rozwój terenów wiejskich, m.in. przez tworzenie nowych miejsc pracy, utylizację odpadów rolnych oraz możliwości przeznaczenia niezagospodarowanych terenów pod tzw. uprawy energetyczne.

Drewno czy słoma stają się stopniowo coraz bardziej popularnymi źródłami energii także w Polsce, będąc dominującym elementem struktury wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak ogromne zasoby OŻE ciągle pozostają niewykorzystane. Planowane przez rząd polski zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii z obecnego poziomu 2,4% do 7,5% w r. 2010 opierać się będzie głównie na rozwoju energetyki opartej o biopaliwa oraz energetyki wiatrowej.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za planowanie energetyczne w gminie, a także rozwój gospodarczy regionu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Celem seminarium jest przedstawienie możliwości wykorzystania OŹE w Polsce oraz różnych rozwiązań technicznych, wraz z przykładami zastosowań.

Program seminarium

930 Planowanie energetyczne w gminach w świetle polityki energetycznej województwa - przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

1000 Ocena potencjału energetycznego biomasy w Polsce - Magdalena Rogulska, EC BREC

1030 Odnawialne źródła energii w gminnych planach zaopatrzenia w ciepło - Katarzyna Grecka, BAPE SA

1100 Przerwa

1130 Możliwości produkcji i wykorzystania granulatu drzewnego w województwie pomorskim - Edmund Wach, BAPE SA

1200 Elektrociepłownie opalane biomasą; przegląd technologii stosowanych w Polsce - Per Laugesen, Kopernicus sp. z o.o

1230 Perspektywy rozwoju plantacji energetycznych w Polsce - Piotr Kowalik, Politechnika Gdańska

1300 Przerwa

1330 Technologie wykorzystania biogazu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła - przedstawiciel IBMER

1400 Planowanie lokalizacji elektrowni wiatrowych - Dariusz Mikielewicz, Politechnika Gdańska

1430 Możliwości dofinansowania projektów dotyczących OŹE na obszarach wiejskich z programu SAPARD - Marcin Sywula, Mariusz Lelątko, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

1500 Zakończenie seminarium

Wszelkich informacji udziela:

Izabela Kołacz
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA
ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk
tel. 0-58/305 84 36
fax 0 58/305 84 36
email OPET@bape.com.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]