ZB 1(169), styczeń 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

* * *

FWIE i TnZ zapraszają na strony internetowe:

na których zostały umieszczone materiały dot.:

 • kompostowania odpadów
 • nowych regulacji prawnych w zakresie zagospodarowania odpadów
 • prawa ochrony środowiska
 • tworzenia lokalnych form ochrony przyrody.

Materiały są też dostępne w formie wydawnictw książkowych. Można je otrzymać nieodpłatnie po przesłaniu znaczków o nominale 5 zł na adres ZB

Nowy poradnik prawny
na Zielonej Bramie
www.eko.org.pl

Znajdują się w nim min. artykuły o dostępie do informacji, ocenach oddziaływania na środowisko, możliwości uczestniczenia w postępowaniu sądowym i procesowym oraz wzory pism procesowych.

Poradnik dla Zielonej Bramy przygotowało Centrum Prawa Ekologicznego.

rysunek

"Wyprawy z Borsukiem" to seria książeczek dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Trzy publikacje - "Ziemia", "Woda", "Powietrze" opisują zagrożenia jakie niesie przyrodzie cywilizacja. Bohaterzy - skrzat i borsuk opowiadają o życiu i problemach mieszkańców podziemi, lasów, morza, rzek i wierzchołków drzew. Historia, przedstawiona w atrakcyjnej dla dzieci formie komiksu, wyjaśnia jak chronić ziemię przed śmieciami i wodę przed niebezpiecznymi ściekami. Gra planszowa, labirynt, krzyżówki i zagadki pomagają utrwalić zdobyte wiadomości, a proponowane zadanie do wykonania pozwala aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody. Wiele ciekawych historii i pięknych bajek rozwija wyobraźnię i kształtuje wrażliwość na otaczający nas świat. Książeczki mogą stanowić pomoc dla nauczycieli i wychowawców, a także indywidualnych odbiorców, którzy pragną zainteresować dzieci sprawami przyrody i w przystępny sposób przekazać wiedzę z dziedziny ekologii. Dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie koszt jednego egzemplarza to tylko 3 zł.

Wydawnictwa "Weda"
ul. Barnima II 11
72-122 Stepnica
tel. 0/91 41 88 716, 41 88 122
e-mail: zielarka@eko.wroc.plWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 422-94-90
www.wfos-krakow.eco.pl

TW/2/19-43/2002

Kraków, 10.1.2002

Redakcja Czasopisma "Zielone Brygady"
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 16.1.2002 (środa) ukaże się w "Dzienniku Polskim" ogłoszenie dot. pierwszej w br. edycji Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Program edukacji ekologicznej, Regulamin Konkursu oraz wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej pod hasłem: http://www.wfos-krakow.eco.pl

W związku z powyższym proszę o zamieszczenie w ww. czasopiśmie tekstu wg załącznika. (...)

Zał. szt. 1

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Bolek

Otrzymuje:

1 x Adresat wraz z zał.

Konkurs WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpisuje KONKURS na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Przez edukację ekologiczną rozumie się w szczególności:

 • dodatkową edukację prowadzoną w przedszkolach, szkołach podstawowych, zawodowych, średnich oraz szkołach wyższych;
 • edukację nieformalną prowadzoną w formie szkoleń, wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych, konkursów;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji o tematyce ekologicznej;
 • organizowanie (przez dłuższy czas) demonstracji, pikiet, happeningów i widowisk mających na celu propagowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych wśród społeczeństwa;
 • wszelkie inne formy rozprzestrzeniania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego poprawy, w tym także prowadzenie bibliotek ekologicznych.

Z konkursu wyłączone są:

 • sympozja naukowe,
 • finansowanie wcześniej przeprowadzonych i zakończonych zadań,
 • wynajem pomieszczeń, budynków, zakup wyposażenia biur dla organizacji - nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,
 • przygotowywanie projektów przedsięwzięć (bez fazy realizacji),
 • jednorazowe wydarzenia o ograniczonym zasięgu i krótkotrwałych efektach,
 • prenumerata czasopism,
 • wspieranie publikacji w mass mediach.

Okres realizacji zgłoszonych zadań nie może przekraczać 12 miesięcy.

Najlepsze, wyłonione w drodze konkursu zadania mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu w maksymalnej kwocie 50 tys. zł, jednakże dotacja nie może przekroczyć 60% wartości przedsięwzięcia. Pozostała kwota zadania finansowana jest ze środków własnych lub sponsorów zadania.

W konkursie mogą uczestniczyć:

 • organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska, a siedzibą zarządu lub oddziału jest województwo małopolskie,
 • jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo-badawcze,
 • państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,
 • osoby prawne dysponujące publikatorami (np. książka, prasa, radio, telewizja).

Termin składania wniosków: 28.2.2002.

Formularze wniosków i szczegółowe zasady można otrzymać pod adresem:

WFOŚiGW
Kanonicza 12 (II p.)
31-002 Kraków
tel. 12/422-94-90
www.wfos-krakow.eco.pl

Przyrodnicze Centrum Interwencji

zaprasza do współpracy osoby, które potrzebują wsparcia przy prowadzeniu kampanii w obronie miejsc cennych przyrodniczo.

Jeśli spotkałeś się z przypadkiem bezmyślnego niszczenia dzikiej przyrody, chcesz zaangażować się w jej obronę, a potrzebujesz pomocy, zgłoś się do Centrum:

Adres:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17
43-360 Bystra
tel. 0-33/817-14-68
e-mail: wapienica@pnrwi.most.org.pl

Centrum może wspomóc kampanie m.in. poprzez:

 • Nagłośnienie problemu w mediach,
 • Stworzenie grupy wsparcia: organizacji ekologicznych, środowisk naukowych, instytucji,
 • Porady jak zredagować konieczne pisma i do kogo je skierować,
 • Pomoc w opracowaniu petycji, ulotek, plakatów etc.
 • Porady prawne i organizacyjne.

Przedsięwzięcie finansowane przez
Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC)
ze środków DANCEE.

logologo


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]