ZB 3(171), marzec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Apele
 

foto 1

Apel
w obronie Puszczy Białowieskiej!

Puszcza Białowieska to ostatni w Europie naturalny mieszany las nizinny. Ze względu na swą różnorodność biologiczną reprezentuje unikalną wartość przyrodniczą na skalę światową. Zachowane do tej pory fragmenty naturalnych lasów są enklawą dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt (rysia, wilka, żubra, puchacza). Puszcza Białowieska jest jednym z niewielu miejsc, w których działanie trwających od tysięcy lat procesów ekologicznych i ewolucyjnych nie zostało jeszcze przerwane. Obszar o tak wyjątkowych walorach, będący obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości, w pełni zasługuje na objęcie ochroną w postaci parku narodowego. Nasilone cięcia starodrzewi dębowych i traktowanie Puszczy jako zwykłego lasu gospodarczego stały się powodem rozpoczęcia w 1994 r. "Kampanii w obronie Puszczy Białowieskiej". W 1995 r. ekolodzy z piętnastu państw przybyli do Warszawy domagając się od polskiego rządu ochrony całej Puszczy Białowieskiej w formie parku narodowego.

foto 2

Dzięki naciskom społecznym w 1998 r. ogłoszono tzw. "Kontrakt dla Puszczy Białowieskiej", obiecując objęcie w 2000 r. całej Puszczy parkiem narodowym a ponadto wydano moratorium na wycinkę drzew liczących ponad sto lat. 23.2.2000 Minister Środowiska przyjął projekt Rozporządzenia o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy z początkiem 2001 r. Słowa nie dotrzymano i obecnie ponad 80% Puszczy wciąż nie jest odpowiednio chroniona.

Niestety ostatnio znów nasila się kampania środowisk zainteresowanych jedynie osiąganiem doraźnych korzyści finansowych, widzących w tym bezcennym obszarze głównie źródło surowca drzewnego. Zagrożenie wzrosło, gdyż wiele świerków (100-200-letnich) jest wycinanych, mimo obowiązującego moratorium z 1998 r., pod pretekstem walki z kornikiem drukarzem. Kornik jest wg naukowców naturalnym elementem lasu i od stuleci Puszcza radziła sobie z nim wielokrotnie bez pomocy człowieka. Dziś walka z chrząszczem stała się wygodnym argumentem dla ludzi chcących czerpać korzyści z wycinania lasu. Jeżeli gradacja kornika nasili się, wiosną bieżącego roku może dojść do dalszych cięć świerków i zniszczenia Puszczy.

foto 3
Gniazdo kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej

Agresywna kampania na rzecz zniesienia zapisów moratorium przybrała ostatnio na sile, szczególnie w mediach. Używając demagogicznych haseł, żerując na niewiedzy ogółu społeczeństwa, przeciwnicy ochrony Puszczy stosują wszystkie chwyty, by znieść zapisy moratorium i móc wycinać resztki pierwotnego lasu. Akcja ta może się, niestety, okazać skuteczna, jeśli politycy nie usłyszą głosu sprzeciwu ludzi, którzy nie zgadzają się na utratę największego skarbu naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym zależy na przetrwaniu Puszczy Białowieskiej o wyrażanie swojej opinii i przekazanie Rządowi swojej zdecydowanej woli ochrony Puszczy.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax 33/8171468, e-mail: wapienica@pnrwi.most.org.pl

W.P. Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze!

Pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie sytuacją ostatniego naturalnego fragmentu mieszanego nizinnego lasu Europy - Puszczy Białowieskiej. Ze względu na swą różnorodność biologiczną, las ten reprezentuje wartość przyrodniczą unikalną na skalę światową. Obszar o tak wyjątkowych walorach, będący obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości, w pełni zasługuje na objęcie ochroną w najwyższej możliwej w Polsce formie - parku narodowego. 23.2.2000. Minister Środowiska przyjął projekt Rozporządzenia o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar Puszczy z początkiem 2001 r. Termin ten nie został dotrzymany. Co gorsza, nasila się kampania zwolenników przerabiania na deski ostatniego pierwotnego lasu Europy. Dąży się do zniesienia moratorium na wycinanie naturalnych drzewostanów w Puszczy Białowieskiej. Kontynuacja niszczenia ostatniej pierwotnej puszczy europejskiej byłaby najbardziej dewastującym ekologicznie przedsięwzięciem w Europie, kompromitującym Polskę w świecie.

Będąc obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym współwłaścicielami Puszczy Białowieskiej wyrażamy stanowczy protest przeciwko trwającemu niszczeniu Puszczy.

DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU RP:

  • NIE WYDAWANIA ZGODY NA WYCINKĘ STARODRZEWI ŚWIERKOWYCH W IMIĘ OCHRONY PRZED KORNIKIEM DRUKARZEM,
  • PODTRZYMANIA DECYZJI O WSTRZYMANIU WYRĘBÓW NATURALNYCH DRZEWOSTANÓW I DRZEW PONADSTULETNICH W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ,
  • OBJĘCIA OCHRONĄ CAŁEJ PUSZCZY W NAJWYŻSZEJ PRZEWIDYWANEJ PRAWEM FORMIE (PARKU NARODOWEGO).

Z poważaniem 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]