ZB 3(171), marzec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

Dostęp do informacji o środowisku,
udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji,
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Materiały poświęcone tym zagadnieniom oraz inne, związane z Konwencją z Aarhus i dostępem do informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska:


www.mos.gov.pl/aarhus
rysunek

Aktualnie (15.3.2002) na stronie:

 • Dostęp do informacji o środowisku (podręcznik)
 • Dostęp do informacji o środowisku (broszura)
 • Dostęp do informacji o środowisku - prawo i praktyka
 • Konwencja z Aarhus - geneza, status i kierunki rozwoju
 • Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR)
 • Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus)
 • Ustawa z dnia 27.4. 2001. Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 6.9. 2001 o dostępie do informacji publicznej

W najbliższym czasie:

 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (podręcznik)
 • Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (podręcznik)
 • Materiały z konferencji "Prawa człowieka w ochronie środowiska", Sejm 21.2. 2002

Kontakt:

aarhus@mos.gov.pl

Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadził się!

Nowy adres:

Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15/1, 00-743 Warszawa
tel. 22/851 04 02, 851 04 03, 851 04 04, fax 22/851 04 00
e-mail: ine@ine-isd.org.pl, http://www.ine-isd.org.pl


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]