ZB 3(171), marzec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

logo TnZ

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50
32-600 Oświęcim
tel./fax: 033/8422120, 8441934
e-mail: office@tnz.most.org.pl
http://www.tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Oświęcim, 15.1.2002

Szkolenia

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Towarzystwo na rzecz Ziemi, we współpracy z Centrum Prawa Ekologicznego z Wrocławia i krakowską Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dzięki dotacji z programu Unii Europejskiej "ACCESS", organizują cykl szkoleń poświęcony krajowym i unijnym przepisom w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności obowiązkom przedsiębiorców i organów administracji wynikającym z najnowszych uregulowań prawnych.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, pozarządowych organizacji ekologicznych i środowisk akademickich, a więc wszystkich grup aktywnie uczestniczących w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Ich celem jest przygotowanie uczestników szkoleń do praktycznego wdrażania nowych regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), aktywnego uczestniczenia w procesie integracji i wykorzystania unijnych funduszy pomocowych.

W ramach cyklu odbędzie się pięć trzydniowych szkoleń poświęconych następującym tematom:

Ochrona Środowiska w polityce,
systemie prawnym i finansowym Unii Europejskiej
(15 - 17.4.2002) - 300 zł

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. struktury UE ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji prawotwórczych (m.in. Rada Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Europejski), rodzaje aktów prawnych i ich moc wiążąca, polityka UE, programy środowiskowe UE i podstawowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska, procedury kształtowania prawa w UE (z uwzględnieniem udziału podmiotów społecznych i gospodarczych w tworzeniu prawa), wspólnotowe i krajowe przepisy dotyczące dostępu do informacji i ocen oddziaływania na środowisko, programy pomocowe UE - zasady funkcjonowania i konkretne przykłady wykorzystania środków, najnowsze dyrektywy UE w zakresie ochrony środowiska (obowiązujące i przygotowywane) i ich implementacja do prawa krajowego.

Nowe prawo ochrony Środowiska na tle dyrektyw UE
- doświadczenia we wdrażaniu i problemy interpretacyjne
(17 - 19.4.2002) - 350 zł

Podczas szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na nowowprowadzone instytucje, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas ich wdrażania, oraz kwestii wzbudzających wątpliwości interpretacyjne. Kolejno omówione zostaną:

 • Przepisy ogólne ustawy Prawo ochrony środowiska (podstawowe założenia nowego systemu Prawa ochrony środowiska na tle rozwiązań europejskich; dostosowanie zakresu pojęciowego ustawy do definicji stosowanych w prawie unijnym; nowe obowiązki organów i przedsiębiorców; kwestia dostępu do informacji o środowisku i uczestnictwa w postępowaniach związanych z ochroną środowiska; problematyka postępowań ws. ocen oddziaływania na środowisko).
 • Nowe uregulowania prawa polskiego w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza ochrony powietrza i ochrony przed hałasem - z uwzględnieniem zasad ochrony zasobów (standardy jakości środowiska) oraz zasad przeciwdziałania zanieczyszczeniom (warunki wydania pozwoleń emisyjnych, pozwoleń zintegrowanych).
 • Zasady przeciwdziałania i postępowania w razie poważnych awarii.
 • Problematyka finansowo-prawna uregulowana przez nowe przepisy, w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Kwestie zasad odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej w ochronie środowiska.
 • Podział kompetencji i zakres działania organów i instytucji ochrony środowiska.
 • Regulacja tworzenia i stosowania programów dostosowawczych dla zakładów przestarzałych technologicznie.

Dodatkowo przedstawione zostaną dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza/atmosfery i hałasu.

Krajowe i wspólnotowe przepisy
w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej
(6 - 8.5.2002) - 300 zł

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady gospodarki wodnej - w Unii (dyrektywa 2000/60/WE ws. stworzenia podstaw dla przedsięwzięć Wspólnoty w zakresie polityki wodnej zwana wodną dyrektywą ramową) i w Polsce - nowe prawo wodne z 2001 r.:

 1. Podstawowe zasady gospodarki wodnej - racjonalne i całościowe traktowanie zasobów wodnych; zasada wspólnych interesów realizowana przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności w celu uzyskania maksymalnych korzyści społecznych; zasada zarządzania zasobami wodnymi (podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne); zasada szczególnego przeznaczenia wód podziemnych; zasada planowości w gospodarowaniu wodami; zasada preferencji, tj. zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem względnej hierarchii potrzeb; zasada wykorzystywania potencjału energetycznego wód.
 2. Instrumenty prawne gospodarki wodnej - plany gospodarki wodnej; pozwolenia wodnoprawne; opłaty i należności; analizy ekonomiczne; kataster.
 3. Nowa organizacja administracji w gospodarce wodnej.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem - pozwolenia na emisję; dopuszczalne normy emisji; normy jakości wód.Zostaną także zaprezentowane dyrektywy: 75/440/EWG dot. wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich, 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych i jej wdrażanie w państwach UE, 76/464/EWG ws. zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje wprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty.

Nowe obowiązki przedsiębiorców i organów administracji
w zakresie zagospodarowania odpadów
w świetle nowych uregulowań prawnych
(ustaw i aktów wykonawczych)
(8 - 10.5.2002) - 350 zł

Zakres tematyczny szkolenia będzie następujący:

 • ustawa o odpadach,
 • nowe rozwiązania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • krajowe a unijne przepisy w zakresie stałych odpadów komunalnych (w tym przepisy dot. spalania i składowisk odpadów),
 • najnowsze krajowe i unijne przepisy w zakresie odpadów postkonsumpcyjnych, w szczególności ustawy o opakowaniach i obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • zadania i obowiązki organów administracji publicznej we wdrażaniu nowych ustaw ekologicznych,
 • rola Inspekcji Ochrony Środowiska we wdrażaniu przepisów ustaw o odpadach, opakowaniach i obowiązkach przedsiębiorców,
 • przepisy w zakresie odpadów niebezpiecznych i specjalnych,
 • stopień dostosowania ustawodawstwa polskiego do wymogów Unii, a możliwości ich praktycznego wdrożenia,
 • fundusze preakcesyjne UE i ich wykorzystanie w gospodarce odpadami (w szczególności fundusz ISPA),
 • najnowsze i przygotowywane dyrektywy UE oraz przewidywane zmiany w obowiązujących przepisach - dyrektywy dot. składowisk odpadów, spalania odpadów, wyeksploatowanych pojazdów (obowiązujące), złomu elektrycznego i elektronicznego (w przygotowaniu), opakowań i odpadów opakowaniowych (nowelizacja).

Szkoleniu towarzyszyć będzie konferencja "Nowe inicjatywy w zakresie segregacji i recyklingu odpadów"

Przepisy w zakresie ochrony przyrody,
ochrony środowiska w rolnictwie,
ochrony zwierząt i biotechnologii
- prawo unii europejskiej a regulacje krajowe
(3 - 5.6.2002) - 300 zł

Zakres tematyczny szkolenia będzie następujący: dyrektywy UE, w szczególności habitatowa i ptasia, programy środowiskowe i rolno-środowiskowe UE, ostatnie zmiany w ustawie o ochronie przyrody - wprowadzone w grudniu 2001 oraz przez ustawę wprowadzającą (ta ostatnia włączyła do przyrody przepisy o ochronie zieleni, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, opłaty i kary) jak i nowelizacja z grudnia 2001 - dostosowanie do przepisów UE - m.in. koncepcja ochrony siedlisk; nowe zasady tworzenia form ochrony przyrody - współdziałanie z samorządami i NGO; zakazy i ograniczenia obowiązujące w poszczególnych formach ochrony przyrody (nowe zasady ich wprowadzania), w tym ograniczenia inwestycyjne wynikające z ustawy o ochronie przyrody; plany ochrony i ich konsekwencje dla treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody, przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego zalesiania gruntów rolnych (rozporządzenia Rady UE 1257/99/WE i 1750/99/WE oraz przepisy krajowe). Szkoleniu towarzyszyć będzie konferencja "Tworzenie form ochrony przyrody jako instrument lokalnego ekorozwoju".

Wykładowcami będą osoby, które uczestniczyły w pracach nad nowym prawem, zarówno teoretycy prawa jak i praktycy. Zapewni to fachowość w wyjaśnianiu wątpliwości interpretacyjnych i pozwoli uczestnikom na dogłębne zrozumienie zarówno podstawowych zasad, jak i szczegółowych kwestii regulowanych przez krajowe i unijne przepisy prawne.

Uzupełnieniem cyklu nt. przepisów ochrony środowiska będzie organizowane we współpracy z firmą Lem Projekt (www.lemprojekt.com.pl) szkolenie:

Jak przygotować wniosek o dotację z funduszu pomocowego UE?
(27 - 29.5.2002) - 590 zł

Tematyka szkolenia:

Określenie celów bezpośrednich i pośrednich (logiczna struktura ramowa projektu). Logiczna struktura ramowa projektu, przykłady autentycznych układów ramowych projektów z pozytywnie rozpatrzonych wniosków do różnych funduszy i fundacji. Wskaźniki osiągnięcia zakładanych celów, źródła weryfikacji.

Techniki obliczania wartości przyszłej i dyskontowania. Techniki obliczania wartości przyszłej środków pieniężnych oraz wartości aktualnych środków pojawiających się w przyszłości.

Mierniki wartości projektu. Niedyskontowe i dyskontowe mierniki wartości projektu: okres zwrotu, stopa zwrotu, NPV, IRR, BCR. Wady i zalety każdego z mierników oraz kryteria jego interpretacji. Metodyka obliczania dwóch podstawowych, pojawiających się w każdym wniosku, mierników wartości projektu, tj. zaktualizowanej wartości netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Analiza kosztów i korzyści (AKK). Rodzaje nakładów inwestycyjnych, szacowanie przychodów z inwestycji, rodzaje i rola kosztów operacyjnych oraz znaczenie kapitału obrotowego. Metody kalkulacji dodatkowych korzyści, będących wynikiem realizacji danej inwestycji: polepszenie stanu środowiska w regionie, likwidacja bezrobocia, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wzrost atrakcyjności turystycznej itp.

Analiza kosztów i korzyści (ang. termin CBA Cost-Benefit Analysis) jest standardową analizą wymaganą przy opracowaniu dokumentacji do dokumentacji przedinwestycyjnej w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Każda inwestycja publiczna oprócz generowania ewentualnych przychodów ze sprzedaży usług (np. opłaty za odbiór ścieków) powoduje też określone korzyści rozproszone, z których korzysta cała społeczność. Zmniejszenie ilości odpadów powoduje, że przez 10 lat nie trzeba budować nowego wysypiska. Można oszacować korzyści środowiskowe i finansowe, jakie odnosimy z tego powodu. Za korzystanie z oświetlenia ulicznego nikt prywatnie nie płaci, lecz istnienie tego oświetlenia powoduje, iż ruch uliczny odbywa się szybciej i bezpieczniej. Mniejsza jest przestępczość, dłużej działają sklepy. Można szacować wartość tych korzyści w pieniądzu. To samo przeprowadzamy dla nieuniknionych kosztów społecznych i środowiskowych inwestycji.

Do takich operacji sprowadza się sens AKK. Pomimo prostoty idei, jej obliczanie jest skomplikowane, wymaga ogromnej liczby trudnych do uzyskania informacji. Dla każdej inwestycji będziemy obliczać jej wartość inaczej. Jest to więc analiza trudna, pracochłonna, wymagająca dużej kreatywności i umiejętności analitycznych. Wyliczenie takie jest jednak niezbędne do uzyskania tzw. wskaźników ekonomicznych NPV i IRR, jakie są wymagane przy wszystkich projektach współfinansowanych ze środków programów ISPA i Phare.

Analiza tego rodzaju może też służyć dla Zarządu Gminy czy Rady Gminy jako narzędzie do tworzenia wstępnej hierarchii potrzeb inwestycyjnych - wynik analizy AKK, wyrażony w wartościach finansowych, pozwala porównywać jaka inwestycja jest bardziej społecznie potrzebna - np. budowa nowego mostu czy nowych połączeń drogowych. Jednocześnie wyniki analizy można wykorzystać w akcji promującej projekty inwestycyjne w mediach.

Analiza finansowa. Sprawozdania finansowe: rachunek wyników (zysków i strat), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow), bilans.

Planowanie realizacji projektu. Planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu projektu, monitoring projektu i kontrola kosztów przy użyciu wykresu rzeczowo-finansowego (wykres Gantta), analizy sieciowej i metody ścieżki krytycznej.

Zasadnicze elementy szkolenia: praktyczne zasady wypełniania poszczególnych elementów wniosku do funduszu pomocowego, prosta, ale skuteczna metoda obliczania NPV oraz IRR, opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej projektu (CBA), realizacja projektu (planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu. monitoring i kontrola kosztów), określenie celów bezpośrednich i pośrednich projektu.

Uczestnicy samodzielnie sporządzą analizę ekonomiczną (nakładów i efektów) przykładowej inwestycji infrastrukturalnej oraz opracują strukturę ramową dla różnych projektów infrastrukturalnych.

Szkoleniom z zakresu przepisów ochrony środowiska patronuje:

Przegląd (E)Komunalny

Informacje organizacyjne

Szkolenia odbędą się w hotelu "Pod Dębami" w Osieczanach k. Krakowa, u podnóża Beskidu Średniego.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, materiały uzupełniające i zestawy publikacji Towarzystwa na rzecz Ziemi i Fundacji Wpierania Inicjatyw Ekologicznych dot. ochrony środowiska, teksty ustaw, aktów wykonawczych i dyrektyw UE na płycie CD, zakwaterowanie na czas trwania konferencji, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa.

Osoby/instytucje, które zadeklarują i opłacą udział w 4 lub 5 szkoleniach z zakresu przepisów ochrony środowiska otrzymają zniżkę w wysokości odpowiednio 25 i 30% (nie dotyczy szkolenia nt. przygotowania wniosku). Przedstawiciele organizacji ekologicznych, studenci i pracownicy naukowi szkół wyższych mogą zwracać się o zwolnienie z opłaty.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.

Szczegółowy program szkoleń oraz dodatkowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i odesłaniu blankietu zgłoszeniowego.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać co najmniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia na załączonym poniżej formularzu.

---------------------------------------------------------------------

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 033/8441934, 8422120,
e-mail: office@tnz.most.org.pl

Zgłaszam udział w szkoleniach (prosimy zaznaczyć w kratce):

Ochrona środowiska w polityce, systemie prawnym i finansowym Unii Europejskiej[ ]
Nowe prawo ochrony środowiska na tle dyrektyw UE[ ]
Krajowe i wspólnotowe przepisy w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej[ ]
Nowe obowiązki przedsiębiorców i organów administracji w zakresie zagospodarowania odpadów[ ]
Przepisy w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska w rolnictwie, ochrony zwierząt i biotechnologii[ ]
Jak przygotować wniosek o dotację z funduszu pomocowego UE?[ ]

imię i nazwisko:

instytucja:

telefon, fax:

e-mail, strona WWW:

adres:

 • proszę o zarezerwowanie miejsca w autokarze
 • proszę o miejsce w pokoju jednoosobowym za dopłatą 150 zł
  (ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)
 • zamawiam posiłki wegetariańskie

Podpis i pieczęć kierownika instytucji

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych z siedzibą w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa na

I Ogólnopolskie Forum Samorządowe
na rzecz ratowania lokalnych przewozów kolejowych przed katastrofą

Jednodniowe Ogólnopolskie Forum Samorządowe odbędzie się 19.4.2002 w Auli 1306 na XIII piętrze Warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki.

Przewidywany program FORUM:

 1. Rozpoczęcie Forum planowane jest na godzinę 1100.
 2. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych gości (przedstawicieli władz lokalnych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego z całej Polski, którym bliskie są problemy lokalnej społeczności odcinanej od współczesnego świata i Europy poprzez likwidację połączeń kolejowych).
 3. Przedstawienie przez organizatorów i zaproszonych gości (czołowych naukowych autorytetów z kraju, zajmujących się problematyką kolejową i jej reformowaniem) kluczowych problemów i zagrożeń przed jakimi stoi obecnie cały system transportu kolejowego w Polsce (znajduje się on progu katastrofy i rychłej zapaści na skalę jakiej nigdy dotąd nie przeżywał ten transport w Polsce).
 4. Omówienie przedstawionych kluczowych zagrożeń, sugestie innych problemów zgłoszone z sali, jako najważniejsze problemy dla lokalnych władz samorządowych.
 5. Zebranie kluczowych problemów w całość, uzgodnienie treści deklaracji końcowej (memorandum) i podpisanie się pod nim przybyłych przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli z całej Polski.
 6. Konferencja prasowa dla akredytowanych dziennikarzy - (w zależności od toku obrad planujemy ją na godz. 1500 lub później) - istnieje także możliwość przeprowadzenia wywiadów z uczestnikami w przerwach pomiędzy obradami lub w kuluarach.
 7. Zakończenie Forum.
 8. Przesłanie deklaracji końcowej do przedstawicieli władz Państwowych w tym: prezydenta, premiera, rządu, parlamentu, w celu przedstawienia obaw i zagrożeń funkcjonowania kolei w Polsce.

Nieco o tematyce Forum i przyczynach jego organizacji.

"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych ma na celu integrację wspólnot lokalnych na rzecz utrzymania transportu szynowego, wspólne działania prowadzące do wypracowania optymalnego modelu regionalnych i aglomeracyjnych przewozów kolejowych, uwzględniając szczególnie potrzeby społeczności lokalnych, rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska naturalnego, przy minimalizowaniu kosztów zewnętrznych" (§3 statutu).

Wobec zbliżającej się nieuchronnie zapaści systemu kolejowych przewozów pasażerskich na liniach lokalnych spowodowanych realnym zagrożeniem dalszej likwidacji przewozów, zmniejszeniem oferty przewozowej, degradacją infrastruktury, utrzymującą się monopolem PKP na rynku przewozów, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych zaprasza do wsparcia medialnego oraz uczestnictwa w Ogólnopolskim Forum Samorządowym na rzecz ratowania przewozów kolejowych przed katastrofą.

Jesteśmy zaniepokojeni realizacją ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, która miała być ratunkiem dla kolei, a stała się narzędziem gry politycznej i podstawą degradacji majątku narodowego. Rok 2001 był tego najlepszym dowodem. Prawie w całym kraju nie zostały zrealizowane zapisy o wysokości dopłat na kontraktowane przez samorządy wojewódzkie przewozy regionalne. Z tego względu wiele województw ma zobowiązania finansowe wobec przewoźnika za ubiegły rok.

Ustawa na rok 2002 zakłada wysokość dotacji dla samorządów wojewódzkich na organizowanie i dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich na poziomie 500 mln. zł. Już dziś wiadomo, że środki te mają być obcięte o 200 mln. zł. Oznacza to, że przy braku możliwości korzystania z usług innego przewoźnika, rok 2002 nie tylko nie przyniesie poprawy ilościowej i jakościowej oferty przewozowej, ale może być dalszym krokiem w kierunku degradacji przewozów kolejowych.

W roku 2001 nie zostało zrobione prawie nic w zakresie pozyskania nowoczesnych i tanich w eksploatacji na liniach lokalnych autobusów szynowych (ustawa zakłada, że minimum 10% środków budżetowych ma być przeznaczona na zakup nowego taboru). Ten zapis ustawy, aby mógł być skutecznym, wymaga naszym zdaniem zupełnie nowych rozwiązań systemowych.

Inny problem stanowią linie kolejowe na których ruch jest zawieszony bądź zlikwidowany. W świetle obowiązujących rozwiązań, rewitalizacja przewozów na tych liniach jest praktycznie niemożliwa.

Co gorsza, grozi nam w związku z obcięciem dotacji do przewozów lokalnych - z woli parlamentu - zawieszenie przewozów i likwidacja prawie 6 tys. km lokalnych linii kolejowych, na których prowadzone są jeszcze przewozy pasażerskie. Proces ten może się rozpocząć już od lipca br., a główna fala zawieszeń planowana jest na październik. Warto wspomnieć, że dotychczas nigdy nie zawieszono przewozów kolejowych w Europie na taką skalę! Planuje się skurczyć długość czynnych linii do ok. 9 tys. km, a jeszcze 2 lata temu czynnych było prawie 20 tys. km linii!

Obserwujemy, że poza deklaracjami brak jest konkretnych działań mających na celu przekazanie linii kolejowych i mienia PKP na rzecz zainteresowanych samorządów lokalnych - nie ma nadal wypracowanych procedur przejmowania majątku przez samorządy lokalne.

Zjawisk budzących niepokoje jest tu znacznie więcej. Rok wdrażania reformy kolejnictwa minął i rozpoczął się następny. Widzimy konieczność szybkiego zdiagnozowania aktualnego stanu, wskazania chorych tkanek, aby powstrzymać proces choroby i podjąć skuteczną terapię. Jest to tym pilniejsze, że cały system transportowy w Polsce jest chory.

Jest rzeczą zdumiewającą, że kiedy na świecie kolej przeżywa renesans, w Polsce, przy braku dostatecznej infrastruktury drogowej i fatalnym jej stanie, drogi żelazne, jako najbardziej sprzyjające środowisku są nie tylko w znikomym stopniu wykorzystywane, ale często leżą odłogiem pozostawione do dewastacji wandalom.

Wszyscy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie (zarówno wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym) jesteśmy zobowiązani wobec społeczności lokalnych do zapewnienia jak najlepszego poziomu usług publicznych, w tym usług transportowych.

Celem FORUM jest próba nagłośnienia problemów, o których tu tylko wspomnieliśmy poprzez współprace z Państwem - mediami (publikowanie więcej prawdziwych informacji o kolei, jej zaletach i szansach jakie może stworzyć dla rozwoju gospodarki naszego kraju). Mamy nadzieję, że ten głos przedstawicieli społeczności lokalnej, tej oddalonej od Warszawy, gdzie niejednokrotnie pociąg jest jedynym, bezpiecznym i niezawodnym środkiem transportu, zostanie w porę usłyszany przez odpowiednie władze państwowe odpowiedzialne za politykę transportową Polski.

Czy FORUM przyniesie określony skutek? To zależy także od Państwa udziału, zaangażowania i determinacji, i odpowiedniego przedstawienia całości problemów związanych z funkcjonowaniem kolei w systemie transportowym i gospodarczym Polski, a także Europy.

Wydaje nam się, że tylko liczna reprezentacja przedstawicieli mediów jest w stanie odpowiednio wcześnie nagłośnić zauważone zdefiniowane zagrożenia, by w porę im przeciwdziałać.

mgr inż. Piotr Kazimierowski
Prezes SHTS Kwidzyn
Ekspert Stowarzyszenia Samorządów ds. kolei lokalnych i PR
tel. 0602 537 618 - e-mail: piotr@kolej.com.pl, info@kolej.com.plWs. Stowarzyszenia Samorządów prosimy kontaktować się z Dyrektorem Biura Stowarzyszenia p. Stanisławem Rytlewskim tel. 052 / 584 00 52; kom. 0 600 35 28 32.

Sendzimir Foundation, University of Florida, Akademia Górniczo-Hutnicza, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zapraszają wszystkich zainteresowanych na kurs:

Challenges of Sustainable Development in Poland

który odbędzie się 1 - 21.7.2002 w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Mogilanach k. Krakowa.

Podstawowym celem kursu jest szerzenie idei zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz zwiększanie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Warsztaty obejmują k.. 100 godzin regularnych zajęć oraz wycieczki, spotkania, dyskusje, projekcje video itp. Wybrane tematy spośród poruszanych w czasie trwania kursu to: etyka środowiskowa, ekonomia środowiskowa, ekologia systemowa, problematyka zasobów naturalnych, zrównoważony rozwój społeczny, zrównoważone budownictwo i architektura, czysta produkcja, wprowadzenie idei ekorozwoju do edukacji.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów i młodych pracowników nauki, jednak każda osoba zainteresowana ideą zrównoważonego rozwoju jest mile widziana wśród uczestników. Preferowane specjalności potencjalnych uczestników kursu to: Planowanie przestrzenne, Architektura, Nauki środowiskowe, Edukacja, Prawo, Sztuka, Nauki inżynieryjne, Zarządzanie, Ekonomia, Rolnictwo, Medycyna, Dziennikarstwo.

Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe oraz uzyskają świadectwo ukończenia kursu sygnowane przez Uniwersytet Florydzki. Będą także mieli możliwość zostania członkami sieci utworzonej w celu wymiany informacji o rozwoju zrównoważonym oraz współdziałania w tym zakresie.

Opłata za kurs wynosi 300 zł (obejmuje udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach oraz wyjazdowych zajęciach terenowych, a także noclegi i pełne całodzienne wyżywienie, jak również obszerne materiały kursowe). Dodatkowo Fundacja Sendzimira ustanowiła 10 stypendiów umożliwiających bezpłatny udział w kursie.

W celu zgłoszenia swego uczestnictwa należy złożyć CV oraz list motywacyjny wyjaśniający dlaczego kandydat chce uczestniczyć w kursie (oba dokumenty w jęz. ang.). Warunkiem przyjęcia na kurs jest bardzo dobra znajomość jęz. ang., ze względu na fakt, że większość zajęć odbywa się w tym języku.

Wymagane dokumenty należy przesłać do 15.4.2002 pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną na podany niżej adres:

Tomasz Bergier
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4, pokój 122, 30-059 Kraków
tel. 0-12/6172260, 6342914 fax 6330717
e-mail: tbergier@uci.agh.edu.pl

Więcej informacji o kursie można znaleźć na stronie internetowej:

www.sendzimir.org.pl/course

[ English version ]

Program wycieczek MTO
wiosna - lato 2002, Kraków

14.4, niedziela, rezerwat "Kajasówka", godz. 9.30, Rondo Grunwaldzkie, przystanek autobusu 112, 162, odjazd (9.45) - Małgorzata Strzałka;

20.4, sobota, las łęgowy w Przegorzałach, godz. 9.00, Kolejowy Klub Wodny, ul Wioślarzy, - Mateusz Kotowicz, Piotr Filimowski;

11.5, sobota, Stawy w Spytkowicach, godz. 7.10, Stacja PKP, Borek Fałęcki, (odjazd 7.26) - Piotr Filimowski;

18.5, sobota, łąki w Toniach, godz. 9.00, Nowy Kleparz, dyżurka MPK - Bogdan Bartosz;

26.5, niedziela, Puszcza Niepołomicka, godz. 9.00, Dworzec Główny PKP, wejście na perony, pod "Globusem", (odjazd 9.25) - Małgorzata Strzałka;

9.6, niedziela, Las Wolski, godz. 9.00, przystanek autobusu nr 134, ul. Kałuży, (odjazd 9.14) - Tomasz Wilk;

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
skr. 110
31-104 Kraków 45
tel. 12/2627128
www.mto.most.org.pl
mto@mto.most.org.pl

Dyżur:
wtorki w godz.18.00-19.00 (20.00)
ul. Sławkowska 12 IIIp., Kraków
tel./fax 012/ 4222264 w. 15

Dzieci Ziemi - przybywajcie

11.5.2002 na osiedlu Gocław, w pobliżu jeziorka "Balaton" przy ul. Abrahama w Warszawie, odbędzie się impreza plenerowa - "Dzieci Ziemi".

Spotkanie odbywające się z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi i łączące idee etniczno-ekologiczne, organizowane jest już po raz drugi przez Kluby Osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Gocław - Lotnisko" przy pomocy finansowej Rady i Zarządu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa Centrum. Na terenie festynu ustawione zostaną stoiska ekologiczne, warsztaty plastyczne, będą miały miejsce zabawy i konkursy, zawody sportowe i różnego rodzaju pokazy. Odbędzie się konkurs na najsympatyczniejszego czworonoga "Psie Misski". Na zakończenie zorganizowany zostanie koncert muzyki folkowej.

Zapraszamy do udziału w festynie "Dzieci Ziemi" chętne organizacje ekologiczne, które będą mogły zaprezentować swoje idee oraz działalność, przeprowadzić konkurs lub zorganizować happening. Liczymy na Wasze pomysły!

Prosimy o kontakt do dnia 15.4.2002.

Kluby Osiedlowe
Spółdzielni Mieszkaniowej "Gocław - Lotnisko"
Orlego Lotu 6
03-982 Warszawa
tel. 673 36 68
e-mail: ikar@smgl.com.pl

Klub Środowisk Twórczych zaprasza na majówkę.
Z natury czerpać będziemy całymi garściami

Wyjazdową imprezę w terminie 1-4.5. organizujemy w ładnie położonym pensjonacie - stadninie koni pod Żyrardowem. Będzie praca twórcza w pełnym tego słowa znaczeniu (m.in. malowanie i rozwój kreatywności), ale przede wszystkim wypoczynek i dobra zabawa. W programie m.in.: zajęcia rysunkowe, praca w plenerze, zabawy z kreatywnym myśleniem, doświadczenie przyrody, poznawanie swoich twórczych możliwości, ogniska, gra na bębnach, taniec, malowanie twarzy.

Na łące, w lesie, na polnej drodze spróbujemy znaleźć ciekawe miejsca i charakterystyczne elementy natury. Aby zobaczyć piękno i harmonie w kawałku kory czy kałuży trzeba otworzyć oczy, serce i umysł. Trzeba nauczyć się dostrzegać i odkrywać znane rzeczy na nowo. Będziemy malować i rysować na papierach, kamieniach i na własnych twarzach. Będziemy używać pędzli, palców, ziemi i farb.

Chcemy, aby warsztat obudził i rozwinął Twoje zdolności twórcze, inwencję i radość życia. Pracować będziemy zgodnie z koncepcją, w której sztuka stanowi wyraz harmonii i pełni, w której my, ludzie uczestniczymy na równi ze wszystkimi i wszystkim co nas otacza. Sztuka płynie z radości i zachwytu, inspiruje, ożywia i uszczęśliwia. Zastanowimy się w jaki sposób twórczo wykorzystać przeszkody, które mogą stanowić źródło ważnych informacji, a bez uwzględnienia których nasze życie skazane jest na jednostronność i połowiczność. Będzie to wyprawa po radość i zadowolenie z życia, satysfakcję i poczucie spełnienia. Ośrodek, w którym odbędzie się warsztat jest ładny (dobre warunki, pełne wyżywienie). Istnieje możliwość nauki jazdy konnej także dla początkujących. Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Pod Wielką Strzechą i otwartym niebem spędzać będziemy majowe wieczory. Zapraszamy, będzie wesoło, twórczo, kolorowo!

Zajęcia prowadzą: Agnieszka Dąbrowska-Woźniak - artysta-plastyk, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Zbigniew Miłuński terapeuta pracy z procesem, trener budowania zespołu, filozof Magda Białobrzeska - trener rozwoju organizacji.

Zgłoszenia i informacje:

tel. 0-22/648-37-38 lub 606/21-72-21
e-mail: art-eco@wp.pl www.kst.most.org.pl

Szkolenie
strażników miejsc przyrodniczo cennych

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w zajęciach przeznaczonych są dla osób pragnących skutecznie bronić przyrody na gruncie lokalnym i ogólnopolskim. W ramach szkolenia wykłady, pokazy filmów, prezentacje, zajęcia terenowe. Terminy:

10-12.5.2002, Beskid Śląski. W programie m.in.: Las według ekologa; Gospodarka leśna - czym jest a czym być powinna; Projekt Dzika Polska - Puszcza Białowieska; Rola dużych drapieżników w lesie. Koszt szkolenia 30 zł, ilość miejsc ograniczona. Następne terminy szkoleń: 14-16.6. i 11-13.10. Informacje i zapisy pod adresem:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33/8171468 (prosić Dariusza Matusiaka)
e-mail: ptasiek@pnrwi.most.org.pl

30.6-4.7.2002, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, wśród prowadzących zajęcia m.in. Krzysztof Żarkowski, Rafał Jakubowski, Henryk Waniek, Janusz Korbel i Remigiusz Okraska. Szczegóły (koszty, dokładne miejsce itp.) można uzyskać u organizatora:

Rafał Jakubowski
Wałbrzyski Oddział PNRWI
al. Wojska Polskiego 2/1
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 0608154216 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]