ZB 6(174), czerwiec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

logo PTOP ''Salamandra''

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
"Salamandra"


zaprasza do udziału w

XI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej

Foto-eko 2002

 • Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (np. rośliny, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).
 • Można nadsyłać zarówno zdjęcia czarno-białe jak i kolorowe. Technika wykonania prac dowolna, zdjęcia muszą jednak mieć formę odbitek, o rozmiarze co najmniej 15x20 cm (zalecany format: od 20x30 cm do 30x40 cm). Fotografii nie należy podklejać.
 • Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno, chyba że autor zaznaczy, iż seria, licząca do pięciu zdjęć, stanowi zestaw (traktowany wtedy jako jedna praca). Nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie.
 • Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa oraz liczby).
 • Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której należy umieścić kartkę z danymi autora - imię, nazwisko, dokładny adres i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadresowaną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem.
 • Nadsyłając prace na FOTO-EKO 2002 i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez PTOP "Salamandra". Dane są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Prace prosimy pakować w sztywne koperty.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz jednorazowej nieodpłatnej publikacji (w formie drukowanej lub elektronicznej) wszystkich nadesłanych prac, z zaznaczeniem nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich wielokrotnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
 • W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w drukowanych publikacjach wydawanych przez PTOP "Salamandra", autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
 • Termin nadsyłania prac - 31 października 2002 r.
 • Rozwiązanie FOTO-EKO 2002 - grudzień 2002 r.

Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra",
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań,
tel./fax: 0-61/843-21-60, e-mail: biuro@salamandra.org.pl.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody:
sprzęt fotograficzny, albumy przyrodnicze, filmy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najciekawsze prace nadesłane na Konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, którą będzie można oglądać w wielu miastach Polski.

Ogłoszenia

Mam na zbyciu krzykaczkę demonstracyjną polskiej produkcji. Niestety popsutą, ale może do naprawienia lub komuś się przyda na części: tuba, uchwyt itp.

Paweł Szarmach
Łopuskiego 16/3
78-100 Kołobrzeg

Mam petycję przeciwko tresurze zwierząt w cyrkach. Ok. 300 podpisów z Kołobrzegu i wielu innych miejsc w Polsce. Jeśli gdzieś mogą wspomóc tą szczytną kampanię, piszcie:

Paweł Szarmach
Łopuskiego 16/3
78-100 Kołobrzeg

Zmiana adresu

Informujemy, iż zmienił się adres Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych "Ruch na rzecz Ziemi". Aktualny adres to:

SISE "Ruch na rzecz Ziemi"
Chopina 10/39, 16-400 Suwałki
e-mail: rnrz@rnrz.most.org.pl
http://www.rnrz.most.org.pl, http://www.rospuda.most.org.pl

Gospodarstwo ekologiczne

Teresa Wesołowska
36-147 Niwiska 560
tel. 0-609/861165

... posiada gospodarstwo ekologiczne i potrzebuje kogoś do jego prowadzenia, a w przyszłości przepisać na własność.

Jadwiga Łopata 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]