ZB 7(175), lipiec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Petycja
 

Niech suseł śpi spokojnie!

Sz. P. Maria Wiśniewska,
Prezes banku Pekao SA

Zwracamy się do kierownictwa Banku Pekao SA i władz samorządowych o objęcie właściwą ochroną największej w Europie kolonii susła perełkowanego w Świdniku k. Lublina, żyjącej na - będącym w posiadaniu Banku - terenie planowanego lotniska. Świdnickie susły stanowią ponad 2/3 całej polskiej populacji tego ginącego, wpisanego do "Czerwonej Księgi" oraz objętego całkowitą ochroną prawną gatunku zwierząt.

Nr. Imię i nazwisko Adres Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   

Towarzystwo dla Natury i Człowieka zobowiązuje się przestrzegać zobowiązań, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Wypełnione petycje prosimy przesłać pod adresem:

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Okopowa 6/14
20-022 Lublin
tel./fax 0-81/743-71-04
e-mail: marcin@natura.most.org.pl

Powyższa petycja w formacie Word-a spakowana ZIP-em - petycja.zip. 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]