ZB 7(175), lipiec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

III Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
21 - 22 września 2002

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz FIP mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Warszawie 21 - 22.9.2002.

Fora, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych cyklicznie co trzy lata, są niepowtarzalną okazją do spotkania działających w Polsce fundacji i stowarzyszeń, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy z przedstawicielami administracji publicznej, sektora gospodarczego i mediów. Wydaje nam się, że na obecnym etapie rozwoju sektora pozarządowego w Polsce, tegoroczne Forum może także przyśpieszyć proces budowania jego reprezentacji. Równie ważne, podobnie jak w czasie poprzednich spotkań, które odbyły się w 1996 i 1999 r. i w których wzięło udział ok. 2 tysięcy przedstawicieli organizacji pozarządowych, będzie i tym razem zaprezentowanie dorobku poszczególnych organizacji i całego sektora pozarządowego szerokiej publiczności. Chcielibyśmy, aby tegoroczne spotkanie, tak jak obydwa poprzednie, było także miejscem merytorycznej dyskusji nad przyszłością i perspektywami rozwoju sektora obywatelskiego. Planujemy, że w III Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych weźmie udział około 900 organizacji z terenu całej Polski. Spodziewamy się, że w dużej mierze uczestnikami spotkania będą przedstawiciele sieci, porozumień i federacji, zarówno terytorialnych jak i branżowych.

Tegoroczne spotkanie w Warszawie będzie trwało dwa dni. Patronat nad imprezą objął prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski. Oficjalne otwarcie konferencji nastąpi 21.9., w sobotę. Wiodącym tematem konferencji będzie: Udział organizacji pozarządowych w sprawnym funkcjonowaniu państwa. Niedzielę - przeznaczamy już tradycyjnie na festyn, adresowany do szerokiej publiczności, w czasie którego organizacje pozarządowe, uczestniczące w III OFIP będą mogły przedstawić efekty swoich działań w formie indywidualnych wystaw i wspólnych prezentacji poszczególnych regionów i branż. Część artystyczną towarzyszącą całemu spotkaniu przygotowują wspólnie organizacje działające na polu kultury. W piątek 20.9. odbędą się spotkania towarzyszące III OFIPowi, poświęcone przede wszystkim kwestii tworzenia i działania porozumień i sieci organizacji pozarządowych.

Ponadto, w tygodniu poprzedzającym spotkanie w Warszawie, w całej Polsce będą miały miejsce różnorodne wydarzenia, związane z aktywnością sektora pozarządowego.

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym - już trzecim - Forum. Mamy nadzieję, że będzie ono miejscem rzeczowej dyskusji, okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych organizacji, ale także świetną zabawą w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Prosimy pamiętać o przysłaniu zgłoszenia udziału w III OFIPie.

Ewa Szymczak
Prezes Stowarzyszenia na rzecz FIP

Ramowy program

21.9.2002, w sobotę odbędzie się KONFERENCJA poświęcona udziałowi organizacji pozarządowych w sprawnym funkcjonowaniu państwa.

1000 - oficjalne otwarcie III OFIP - w Teatrze Polskim.

1200 - Debaty panelowe:

STANDARDY DZIAŁANIA

Sesja poświęcona jakości działań organizacji pozarządowych, ich publicznemu wizerunkowi i relacjom z donatorami. Przedmiotem dyskusji będzie zarówno sytuacja obecna, jak i działania zmierzające do jej poprawy.

PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI

Sesja poświęcona roli, jaką w przeciwdziałaniu procesowi marginalizacji społecznej i wyrównywaniu szans odgrywają fundacje i stowarzyszenia (zajmujące się, m.in.: edukacją, rozwojem lokalnym, pomocą społeczną, wspieraniem niepełnosprawnych).

1400 - 1500 - PRZERWA

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Sesja poświęcona działaniom polskich organizacji pozarządowych podejmowanym w związku z perspektywą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, oraz warunkom działania fundacji i stowarzyszeń w zjednoczonej Europie.

PRAWO

Sesja poświęcona udziałowi organizacji pozarządowych w tworzeniu prawa i dbaniu o jego przestrzeganie, a także roli organizacji pozarządowych jako rzeczników interesów osób i instytucji, na rzecz których działają.

1700 - Sesja końcowa - podsumowanie poszczególnych paneli i całej konferencji.

1900 - Wieczorne spotkanie uczestników konferencji.

Przez cały dzień w hallu Teatru Polskiego będzie można oglądać wystawę, przygotowaną przez organizacje kulturalne.

22 września br., w niedzielę, między 1000 a 1800, odbędzie się FESTYN Organizacji Pozarządowych.

Na Rynku Mariensztackim odbędą się koncerty, przedstawienia uliczne i happeningi, przygotowane przez organizacje pozarządowe. W czasie festynu organizacje pozarządowe będą mogły także zaprezentować swoją działalność zgromadzonej publiczności.

Spotkania towarzyszące III OFIP

20 września br., w piątek, między 1500 a 1900, odbędą się SPOTKANIA poświęcone tworzeniu i działaniu porozumień i sieci organizacji pozarządowych. Wszystkie spotkania będą się odbywały jednocześnie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w którymś z nich, prosimy skontaktować się bezpośrednio z jego organizatorami:

 • Spotkanie organizacji ekologicznych - organizator: Polska Zielona Sieć, ul. Raszyńska 32/34, 02-026 Warszawa, tel. 0-22/668 97 92 (Szymon Sieniarski).
 • Spotkanie organizacji kulturalnych - organizator: Fundacja Galeria na Prowincji, ul. Jezuicka 4/20, Lublin, tel. 0-81/534 55 47 (Waldemar Mirek).
 • Spotkanie organizacji edukacyjnych - organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Willowa 9/3, 00-790 Warszawa, tel. 0-22/849 85 13 (Jacek Strzemieczny).
 • Spotkanie organizacji zajmujących się pomocą społeczną - organizator: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa, tel. 0-22/622 32 45 (Katarzyna Wiechowska).
 • Spotkanie organizacji współpracujących w ramach sieci "Orfeusz", pt. "Doświadczenia federalizacyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" (w języku angielskim) - kontakt: Stowarzyszenie na rzecz FIP, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. 0-22/828 91 28 (Agnieszka Dziarmaga).
 • Spotkanie pt. "Tworzenie reprezentacji regionalnych a fundusze strukturalne" - organizator: Przedstawicielstwo Organizacji Pozarządowych w Brukseli, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. 0-22/828 91 28 (Renata Koźlicka).

Powyższa lista spotkań, jak również program III OFIP, mogą ulec zmianie. Aktualne informacje o III OFIP będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej www.fip.ngo.pl/ofip.php.

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 0-22/828 91 28 wew. 155
e-mail: ofip@fip.ngo.pl
www.fip.ngo.pl

Wolębycie - spotkanie 2002

W przeszłym roku, a dokładnie 24 - 26.8.2001 odbyło się nieoficjalne spotkanie "wolębyciów". Było to bodajże pierwsze tak liczne zejście się w jednym miejscu takiej masy ludzko-wolębyciowej, albowiem było nas kilkanaście sztuk. Nie zabrakło oczywiście ogniska nocnego i słynnego pytania "co dalej z "Wolę być"?". Dyskusja chwilami gorąca pozostawiła powyższe pytanie tradycyjnie otwartym. Zebrani zgodzili się, że warto ustalić termin i miejsce spotkania kolejnego towarzyskiego spotkania dawnych "wolębyciów". I tak 23 - 25.8.2002 na Ranczu Kaszubskim "Przystanek Alaska" pod Bytowem (www.babel.pl/alaska) wzywa się wszystkich żywych i chętnych z tego ruchu do stawienia się. Cel - spotkanie dawnych zielonych twarzy, dyskusje w grupach na tematy dowolne, wskrzeszanie klimatu dawnych obozów. Koszt - dla ludzi, którzy wzięli w co najmniej jednym obozie "wolębyciowym" - 6 zł od osoby, a środki komunikacji parkowane są darmo, inne rzekome "wolębycie" - koszta pobytu jak reszta ludzkości - p. cennik na stronie www. Prosi się wszystkich zainteresowanych o wysyłanie tej wiadomości gołębiami pocztowymi, pocztą pantoflową i inszymi dostępnymi metodami do ludzi, których mogłoby to zainteresować oraz co równie ważne o informacje zwrotne, kto i z jakim prawdopodobieństwem na to spotkanie się wybiera. To bardzo ważna informacja i dla wielu decydująca, czy warto podjąć trud podróży. Skrzynka kontaktowa: alaska@babel.pl oraz tel. 0-598/218-294, hasło rozpoznawcze "Wolę być".

Wiadomość ta została wysłana na z lekka nieżywą listę dyskusyjną "Wolę być" (http://www.lists.most.org.pl/cgi-bin/listinfo/wolebyc). Kto może i chce, niech śle wici dalej. Serdeczne Bóg zapłać.

Z zielonej dżungli traw pozdrawia emerytowany "wolębyciek".

Jacek Chroboczek


Ecotopia 2002

Co to jest Ekotopia?

Ekotopia odbywa się każdego roku w innym kraju Europy już od 13 lat. Jej organizatorem jest grupa lokalna należąca do sieci EYFA (European Youth For [est] Action). Do tej pory Ekotopia odbywała się w krajach zarówno Wschodniej, jak i Zachodniej Europy: w Szwecji i w Polsce, we Francji i na Czechach, w Holandii oraz na Węgrzech, w Niemczech, Rumunii, Finlandii oraz w Szkocji. Ostatnia Ekotopia odbyła się w Bułgarii, a w przyszłym roku planowana jest na Ukrainie.

Trwająca zwykle 3 pierwsze tygodnie sierpnia Ekotopia jest próbą zbudowania samowystarczalnej, ekologicznej społeczności, wprowadzając w życie podstawowe zasady przyjaznego dla środowiska stylu życia: ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, kuchnia wegetariańska, proces podejmowania decyzji oparty na wspólnej zgodzie (tzw. consensus), wykorzystanie energii alternatywnej (np. podgrzewanie wody do mycia naczyń poprzez zastosowane paneli słonecznych, itd.). Oprócz tego, Ekotopia jest miejscem, gdzie można wymieniać się doświadczeniami, rozpowszechniać informacje i wzbogacić swą wiedzę na temat środowiska podczas warsztatów, dyskusji oraz za pośrednictwem sztuki. Zasady funkcjonowania w trakcie trwania Ekotopii regulowane są poprzez codzienne spotkania wszystkich uczestników w tzw. kole. Tam, gdzie to możliwe, Ekotopianie uczestniczą w regionalnych akcjach, sprzątaniach, próbują zainteresować ludność lokalną problemami ochrony środowiska oraz wspierać lokalne organizacje.

Ekotopia przyciąga ludzi ze wszystkich zakątków Europy. Każdego roku uczestniczy w niej ok. 200 - 700 osób, które biorą udział w wielu warsztatach na tematy społeczne i ochrony środowiska, takie jak: problemy zmian klimatu, bezpośrednia akcja bez przemocy, podejmowanie decyzji oparte na konsensusie, przemysł atomowy, rolnictwo ekologiczne, kuchnia wegetariańska, zielarstwo, sprawiedliwość społeczna, zagadnienia gender. Dyskutowane są również sposoby wdrażania alternatywnych sposobów pozyskiwania energii oraz promocji alternatywnych sposobów życia, jak również możliwe sposoby polepszenia współpracy w ramach sieci EYFA, podejmowanych w jej ramach projektów i działań.

Spotkanie to nazwane zostało letnim uniwersytetem EYF-y i jest otwarte dla wszystkich, którzy podporządkują się i zgodzą z zasadami Ekotopii. EYFA chce, aby w spotkaniu mogły uczestniczyć osoby z całego kontynentu. Jako że osoba z Środkowej i Wschodniej Europy nie może często pozwolić sobie na opłatę 10 euro za koszty utrzymania i wyżywienia, wynaleziono Ekosystem, alternatywę dla systemu walutowego powszechnie stosowanego. Podstawowa zasadą jest, że za jedzenie na Ekotopii będzie się płaciło tyle samo, ile się płaci za jedzenie w domu: Holender/ka w Holandii, Rosjanin/ka w Rosji, itd. Język angielski jest głównym językiem spotkania, wykorzystywanym w trakcie spotkań w kole oraz podczas warsztatów. Jednakże często dostępne są tłumaczenia na tyle języków, na ile to potrzebne i możliwe.

Ekotopianie są zachęcani, aby wykorzystywać środki transportu przyjazne dla środowiska, czy to statki, pociągi, autobusy lub też podróżować pieszo. Dla tych, którzy mają więcej czasu, 4 tygodnie przed spotkaniem na miejsce Ekotopii wyrusza grupa na rowerach (BikeTour). Wieczorami odbywają się zajęcia związane z ustalonym tematem Ekotopii. Każdego roku wybierany jest inny temat, często dostosowany do kraju goszczącego. Ostatnio tematem Ekotopii w Finlandii była globalizacja, a w Rumunii - społeczności ekologiczne. Ekotopia 2002 odbędzie się w hrabstwie Kerry w południowo-zachodniej Irlandii od 10 do 24 sierpnia; organizowana jest przez Gluaiseacht for Global Justice. Grupa rowerowa jadąca w kierunku Ekotopii opuści Dover w Anglii 10 lipca i przyjedzie do Kerry w Irlandii 15 sierpnia.

Szczegóły: http://www.ecotopia2002.org

Dhyani Ywahoo znów w Polsce!

Z radością zawiadamiamy o powtórnym przyjeździe do Polski duchowej przywódczyni Czirokezów z Zielonych Gór - Dhyani Ywahoo. Jest ona w 27 pokoleniu strażniczką spuścizny rodu Ywahoo, nauczycielką rdzennej duchowości swego narodu oraz buddyzmu tybetańskiego. Wraz z takimi nauczycielami, jak Sun Bear, Twylah Nitsch, Wallace Black Elk, Philip Deere i Rolling Thunder, była ona jedną z pierwszych osobistości ze świata Indian Ameryki Północnej, które rozpoczęły dzielenie się tradycyjną wiedzą duchową z białymi ludźmi.

Pod koniec lat 60. Dhyani Ywahoo założyła w Bristol, Vermont (USA), Sunray Meditation Society - afiliowana przy ONZ organizacja pozarządowa, działająca na rzecz światowego pokoju. W jej ramach prowadzone są studia nad rdzenną duchowością Indian obu Ameryk oraz studia nad buddyzmem tybetańskim.

Dhyani Ywahoo przyjeżdża do Krakowa w dniach 11 - 13.10.2002 i w trakcie swego pobytu wygłosi wykład oraz poprowadzi dwudniowy warsztat poświęcony wykorzystaniu tradycyjnej duchowości Czirokezów, w celu zaprowadzenia pokoju na całej Planecie.

Warsztat odbędzie się w dniach 12 - 13.10. 2002 w Krakowie-Witkowicach w Szkole Podstawowej nr 68, przy ulicy Porzeczkowej 2. Dojazd autobusem 115 z przystanku przy Dworcu PKP Kraków Główny.

Początek warsztatu: sobota 12.10., godz. 930. Orientacyjny koszt warsztatu: 400 PLN.

Informacje o dacie i miejscu wykładu oraz ewentualne dalsze szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie.

Informacje: barteq@apple.phils.uj.edu.pl

Zapisy: Katarzyna Kost, 12/657-84-91

Jedyne tego typu wydarzenie w Polsce!!!

II Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków,
Konstrukcji i Pomysłów

5 - 6.10.2002, Wrocław, plac (nie ulica!) J. Piłsudskiego 2 (Karłowice), Centrum Kultury AGORA.

Janusz Zagórski
tel. 0-71/3278772, 0-609/761731

XII Festiwal ekologii neohumanistycznej

Przyjedź na wspaniały festiwal, będziesz zachwycony.

 • poznawanie nowych przyjaciół
 • praktykowanie jogi i medytacji
 • poznawanie rolnictwa organicznego
 • muzyka, śpiew, taniec
 • cool workshopy
 • alternatywne ekonomie

Wycieczki, zajęcia praktyczne i wykłady na następujące tematy: uprawy organiczne, rolnictwo biodynamiczne, pieczenie chleba, medycyna holistyczna, ekologia wewnętrzna, nauka zdrowego stylu życia, ekonomia alternatywna wobec komunizmu i kapitalizmu, neohumanizm, wegetarianizm.

Wczesnym rankiem i wieczorem będą prowadzone zajęcia jogi i medytacji dla zainteresowanych.

Językiem wykładowym będzie polski lub angielski z tłumaczeniem na polski.

Koszt udziału w festiwalu wznosi:
145 zł dorośli
110 zł uczący się
55 zł dzieci (6 - 12 lat)

Opłatę należy uiścić zaraz po przyjeździe. Opłata obejmuje posiłki, warsztaty i noclegi.

Zakwaterowanie:
Miejscem festiwalu jest Ananda Putta Bhumi (Miejsce Czystych Myśli) - gospodarstwo produkujące żywność metodami ekologicznymi, położone koło Jeleniej Góry w przepięknym górskim terenie wśród zielonych łąk i lasów.

Weź ze sobą namiot i rzeczy do spania. W pobliżu pola namiotowego znajdują się toalety i umywalnie. (Prosimy nie przywozić zwierząt, alkoholu, papierosów lub narkotyków!!!)

Możliwe zakwaterowanie w wieloosobowych pokojach po wcześniejszym zarejestrowaniu.

Dojazd:
Autobus z Jeleniej Góry do Karpacza przez Cieplice. Wysiadasz w Głębocku i idziesz ok. 1,5 km spacerem. Droga będzie oznakowana.

Samochodem z Jeleniej Góry na Karpacz. Zjazd (w prawo) na Miłków. W Miłkowie skręt w prawo w kierunku Podgórzyna. Po wyjeździe z Miłkowa pierwsza droga w prawo.

Ceremonia otwarcia: 1530, 12.8.2002

Ceremonia zamknięcia: 1000, 16.8.2002

Ananda Putta Bhumi Ecological Farm
Głębock 37
58-535 Miłków
tel. 0-75/7610716
e-mail: ecofest@webintuitions.com
vandita@polbox.com
http://anandamarga.republika.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]