ZB 9(177), wrzesień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

Nie ma to jak dom: lokalność w działaniu

Międzynarodowa Konferencja w Findhorn Foundation
19-25.4.2003

"Bez dobrze funkcjonującej lokalnej ekonomii, ludzie nie mają mocy, a ziemia głosu"

Wendell Berry

Lokalność to powrót ekonomii do domu, skrócenie odległości między producentem i konsumentem, promowanie lokalnej różnorodności i tworzenie większej, sprawiedliwej, elastycznej i na skalę człowieka społeczności, zarówno lokalnie jak i globalnie.

Jest to ponowne snucie sieci relacji i przywiązania, które łączy nas z miejscem, nazywanym domem, gdziekolwiek żyjemy - czy w wiejskiej Szkocji, podmiejskiej Ameryce czy wewnątrz miasta w Istambule. Jest to duchowe ponowne przebudzenie, które nadchodzi z zaangażowanego i serdecznego połączenia z ludźmi i miejscem.

Jest to tworzenie rezonującej alternatywy w stosunku do globalnej monokultury, która dziś narzuca dostosowywanie, tworzy nierówność, profanuje sacrum, zaburza społeczności, uczy ubezwłasnowolnienia i zagraża naszym wspierającym systemom ekologicznym.

Organizatorzy:

Wioska ekologiczna w Findhorn w Szkocji

we współpracy z
The International Society for Ecology and Culture
(Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Ekologii i Kultury)

oraz
Global Ecovillage Network (GEN) - Europa
(Światowa sieć ekowiosek)

Wzmacnianie społeczności i lokalnej ekonomii -
globalne rozwiązanie

To spotkanie badaczy i marzycieli, działaczy i wizjonerów - także tych, którzy już obecnie przedsięwzięli konkretne ekscytujące i innowacyjne inicjatywy lokalne - wszystkich nas włączonych w różnorodny sposób w ponowne tkanie sieci lokalnych w globalnym kontekście. Będziemy badać co znaczy żyć w bardziej "zlokalizowanym" miejscu i jakie korzyści może to przynieść.

Droga do lokalności wymaga zaangażowania nas na różnych poziomach - ciała, umysłu, serca i ducha. Tydzień spędzony razem może być bogaty różnorodnością prezentacji, dyskusji, warsztatów, sesji, nt. różnorodnych żywotnych aspektów budowania społeczności i uroczystości kulturalnych.

W ciągu ostatnich 40 lat, tu w naszej społeczności, tkaliśmy zasadniczy splot naszej sieci - celebrując sakrum w całym życiu, kultywując organiczne rolnictwo, budownictwo ekologiczne, oczyszczanie ścieków, recykling, zastosowanie odnawialnych energii, społecznej przedsiębiorczości, uspołecznionej bankowości, społecznej waluty, współuczestniczącego zarządzania i bogactwa duchowego oraz artystycznego, ich odkrywania i wyrażania.

Pokażemy wszystkie doświadczenia i inne inicjatywy tutaj w północnej Szkocji. Podobnie jak inni mówcy i uczestnicy konferencji będziemy ugruntowywać koncepcję lokalności w praktyce i namacalnych pojęciach.

Razem będziemy mogli podjąć wyzwanie i być zainspirowanymi nowymi wglądami w wynurzający się paradygmat lokalności i wzmacniać się nową praktyczną wiedzą i umiejętnościami, które umożliwią nam zobaczyć różnicę - co znaczy wrócić do domu.

Tworzymy przyszłość - przyłącz się do nas!

Jonathan Dawson Dûrten Lau David Hoyle Carron Anderson

"To, co jest przede wszystkim ważne dla społeczności to rozpoczęcie składania wszystkich części razem w jednym miejscu. Wtedy i tylko wtedy możemy zacząć cieszyć się synergią, która pojawia się, gdy lokalni właściciele są powiązani z lokalną produkcją, lokalnym inwestowaniem, lokalnym rozliczaniem i lokalnym zatrudnieniem"- Michael Shuman, eko-futurysta.

Potwierdzeni mówcy:

 • Helena Norberg-Hodge, Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Ekologii i Kultury (International Society for Ecology and Culture)
 • Caroline Lucas, Partia Zielonych Wlk. Brytaniu - UK Green Party MEP
 • Richard Douthwaite, słynny alternatywny ekonomista
 • Dr Vinya Ariyaratne, buddysta ze Sri Lanki, działacz NGO, Sarvodaya i Global Ecovillage Network
 • Pat Conaty, Fundacja Nowej Ekonomii (New Economics Foundation)
 • Pooran Desai, BioRegional Development Group, Beddington Zero Energy Development (Londyn)
 • Beatrice Briggs, bioregionalny ruch Ameryk
 • Peter Harper and Paul Allen, Centre for Alternative Technology (Walia)
 • Andy Rowland, Dyfi Eco-Valley Partnership (Walia)
 • Penelope Kilpatrick and Thomas White, University for the Study of Human Goodness (USA)
 • Aenaes McKay, rolnik z Hybrydów, Soil Association
 • Kevin McDermott, Rural Environmental Action Programme - REAP (Moray, Szkocja)
 • Dara Molloy, celtycki ksiądz, działacz wspólotowy (Aran Islands, Irlandia)

Informacja i rezerwacja miejsc - prosimy o kontakt z:

The Conference Office, The Findhorn Foundation, The Park,
Forres, Moray IV36 3TZ, Scotland
tel. +44 (0)1309 691933 fax +44 (0)1309 691833
e-mail conference@findhorn.org http://www.findhorn.org/home

Udział w Konferencji: 495 £ jeśli zgłoszono przed 31.1.2003 (565 £ po tej dacie)

Informacje dodatkowe także: syneredu@free.ngo.pl


Stowarzyszenie "Edukacja dla przyszłości"

wraz z

Zakładem Socjologii Wychowania
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego

i

Society for Effective Affective Learning (SEAL) (GB)

ma zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję Naukową

będącą kontynuacją I Naukowej Krajowej Konferencji, zapoczątkowanej w 2001 r.
przez Stowarzyszenie z cyklu

"Dokąd zmierzasz człowieku?
Model edukacji dla przyszłości"

pod tytułem:

Umysł i serce
w edukacji holistycznej

(Wspierając wieloaspektową inteligencję)

Językiem wykładowym konferencji jest polski/angielski

Komunikat

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16.5.2003
na Uniwersytecie Gdańskim

Serdecznie zapraszamy studentów, nauczycieli i nauczycieli akademickich,
naukowców, jak i wszystkich tych, którym leży na sercu przyszłość edukacji
za 10...100...1000 lat, przyszłość społeczeństwa i świata.

Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem wykładów w Sesji Plenarnej
lub przeprowadzeniem warsztatów
edukacyjnych/ekologicznych/psychologicznych/artystycznych/muzycznych
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (tytuł i krótkie streszczenie do 100 słów) do 30.10.2002 na adres
Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", skr. 62, 03-548 Warszawa 24



Nowy program kształcenia rolników ekologicznych!!!
Nowa przyszłość!!!

Ta pionierska inicjatywa oferuje młodym ludziom w Europie możliwość uczenia się razem zawodu rolnika ekologicznego. Jest to wspólny europejski program kształcenia rolników ekologicznych.

Wszystko dzieje się w Danii, językiem porozumiewania się i wykładowym jest angielski, a program jest za darmo. Osią programu edukacyjnego "rolnik ekologiczny", który łączy młodych ekologów ze Wschodu i Zachodu, jest praktyczna działalność rolnicza. Dwuletni program, podczas którego studenci uczą się, by zostać profesjonalnymi rolnikami, obejmuje dwa semestry w szkole wyższej i rok praktyk na farmie.

"Oczekujemy, że młodzi ludzie będą kontynuować pozytywny rozwój w kierunku ekologii w Europie. Można by nazwać ich pewnego rodzaju chorążymi i wdrożeniowcami" - mówi Kristian Herget, dyrektor duńskiej Økologiske Landbrugsskole (Wyższej Szkoły Rolnictwa Ekologicznego). Informuje on, że wspólny europejski program kształcenia rolników ekologicznych jest pierwszym tego rodzaju programem w Europie. Program nauczania w języku angielskim jest oparty na znanym duńskim programie kształcenia rolników i jego treść będzie odbiciem wysokich, zawodowych standardów duńskiego rolnictwa.

Økologiske Landbrugsskole niedawno umieściła informacje o programie na nowej stronie internetowej, www.organicfarmer.dk, gdzie wszyscy zainteresowani mogą znaleźć informacje o tym programie, szkole go organizującej i rolnictwie ekologicznym.

1 listopada 2002 pierwsza grupa studentów rozpocznie program "Rolnik ekologiczny". Każdego roku 20 - 25 studentów zaczyna naukę (w tym roku nadal są wolne miejsca). Liczebność grupy jest ograniczona, ponieważ mniejsza grupa zapewnia wyższą jakość nauki i praktycznego szkolenia.

Treść szkolenia

Studenci zaczną od pięciomiesięcznego kursu w Økologiske Landbrugsskole w Danii. Podczas jego trwania zapoznają się z podstawowymi zasadami rolnictwa ekologicznego. To wprowadzenie obejmuje dokładne zapoznanie się z każdą z głównych gałęzi produkcji. Studenci otrzymają podstawowe informacje z uprawy roślin, hodowli zwierząt, takich jak: bydło mleczne, bydło mięsne, świnie, owce i drób, jak również z mechaniki, technologii i obsługi maszyn.

Nauczanie będzie prowadzone w formie ćwiczeń, praktycznego szkolenia na warsztatach i w laboratoriach, wycieczek i międzybranżowych projektów. Te ostatnie formy nauczania są ważną częścią programu, ponieważ tu studenci uczą się współpracować z innymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów. W ten sposób sami muszą ponosić odpowiedzialność za nabywanie wiedzy i umiejętności porozumiewania się na różnych poziomach. Są to kwalifikacje, które w połączeniu z zawodowymi umiejętnościami, są ważne w chwili, kiedy studenci rozpoczynają praktyki.

Okres praktyk to 12-miesięczny staż na duńskiej farmie. Studenci są indywidualnie umieszczani na farmach, gdzie będą mieli oddzielne zakwaterowanie. Rodzina goszcząca zapewni pełne wyżywienie i zakwaterowanie. Przez cały okres praktyk studenci będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie, które po opodatkowaniu będzie wynosiło 3 - 4 tys. duńskich koron. Każdy student będzie uczestniczyć w codziennej pracy na farmie razem z farmerem i jego pracownikami. W ten sposób zdobędzie mnóstwo technicznych i praktycznych umiejętności.

Następnie studenci wracają do Økologiske Landbrugsskole, gdzie zakończą program podczas 6-miesięcznego semestru w szkole. Wejdą teraz głębiej w różne tematy i więcej nacisku niż podczas pierwszego semestru zajęć zostanie położone na aspekty teoretyczne. Finanse i zarządzanie będą odgrywały ważniejszą rolę, a w trakcie semestru studenci będą mieli więcej możliwości podążania za własnymi zainteresowaniami i tym samym specjalizowania się w wybranych przez siebie dziedzinach. Drugi semestr w szkole obejmuje kilka międzybranżowych zadań i projektów, które prowadzą do ostatecznego dużego projektu. Jest on główną częścią egzaminu końcowego.

Po zdaniu egzaminu studenci otrzymują oficjalny dyplom "rolnika ekologicznego" jako symbol zdania przez nich egzaminu na wykwalifikowanego rolnika ekologicznego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Danii, regulującymi kształcenie rolników.

Nowi rolnicy ekologiczni są teraz, zarówno w teorii jak i w praktyce, przygotowani do kontynuowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w swoich krajach ojczystych i tego właśnie się od nich oczekuje.

Finanse

Program kształcenia jest bezpłatny. Oznacza to, że nie trzeba opłacać czesnego. Jest tak, ponieważ Dania wspiera program finansowo. Student musi jednakże opłacić zakwaterowanie i wyżywienie podczas swojego pobytu w Økologiske Landbrugsskole. Jest to szkoła z internatem, a opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wynoszą około 2 500 duńskich koron na miesiąc.

W okresie praktyk studenci otrzymują wynagrodzenie. To wynagrodzenie, które wyniesie 36 - 48 tys. duńskich koron, po opodatkowaniu, jest więcej niż wystarczające na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, jak również kosztów podróży do domu podczas wakacji.

Tło

Tłem dla tej nowej inicjatywy edukacyjnej jest współpraca między Økologiske Landbrugsskole i duńskim Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności. Jej celem jest przede wszystkim promocja rolnictwa ekologicznego na poziomie europejskim, ale także stworzenie trwałej bazy dla obecnej i przyszłej produkcji. Bardzo istotne jest tu wykształcenie większej liczby wykwalifikowanych rolników ekologicznych oraz zapewnienie im poprzez ich edukację, dobrze funkcjonującej zawodowej i socjalnej międzynarodowej sieci powiązań, w której mogą powstać nowe pomysły i gdzie produkowane są środki, które promują rozwój ekologiczny.

Współpraca między Økologiske Landbrugsskole a Ministerstwem będzie w przyszłości obejmowała wprowadzenie nowych programów edukacyjnych dla rolników, nauczycieli wyższych szkół rolniczych i doradców / konsultantów. Oczekuje się, że te nowe inicjatywy wejdą w życie do końca r. 2003.

Informacje praktyczne

Ponieważ liczba wolnych miejsc jest ograniczona, jest ważne, aby osoby zainteresowane programem natychmiast skontaktowały się z Biurem Międzynarodowym Økologiske Landbrugsskole. Wszystkie ważne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.organicfarmer.dk, ale zawsze można także skontaktować się z nauczycielem odpowiedzialnym za kurs Nielsem Nørskov lub jego współpracownikiem Knudem Suhr, za pomocą poczty e-mail: info@organicfarmer.dk, lub telefonicznie: + 45 96 96 66 65 / + 45 20 19 50 66.

tłum. Justyna Tkaczyk



IV Seminarium warsztatowe
"Szanse i zagrożenia edukacji ekologicznej w terenie"

Myślibórz, 4-6.10.2002 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w "IV Seminarium warsztatowym - szanse i zagrożenia edukacji ekologicznej w terenie", która odbędzie się w dniach 4-6.10. br. w Myśliborzu i innych ciekawych miejscach Ziemi Legnickiej.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie ZIELONA SZKOŁA, 91-520 Łódź, ul. Okólna 183, tel./fax 42/659 77 76, 0601 34 66 85, e-mail: fund@zielsko.most.org.pl.

Seminarium organizowane jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja" oraz z Zespołem Dolnośląskich Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oddział w Legnicy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proszę jednak kontaktować się w Łodzi pod numerem tel. 42/658 55 17 lub 0601 34 66 85.

Adres do korespondencji: Teresa Kotynia, ul. Osadnicza 74, 91-357 Łódź lub e-mail: fund@zielsko.most.org.pl.

Koordynatorzy: Teresa Kotynia - Stowarzyszenie Zielona Szkoła - Łódź,

Rafał Plezia - Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja" (59-220 Legnica, ul. Roosevelta 1, tel. 76/862 94 30, e-mail: zielonaakcja@wp.pl).

Miejsce spotkania.

Seminarium odbędzie się w Myśliborzu koło Jawora w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra".

Dojazd we własnym zakresie. Można dojechać pociągiem do stacji Jawor. Tu będzie czekał samochód (proszę podać planowaną godz. przyjazdu).

Noclegi:

4-5.10. w miejscowości Grobla (ok. 10 km, uczestnicy zostaną dowiezieni)

Cena 1 noclegu: a) w chacie na materacach z własnymi śpiworami ok. 5 zł od osoby b) w pałacyku ok. 25 zł od osoby

5-6.10. w schronisku w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa (20 zł).

Wyżywienie: 70 zł (w tym 3 obiady, 2 śniadania i 2 kolacje)

Opłata seminaryjna: 35 zł

Całkowita opłata za udział w seminarium: wariant a) 130 zł. lub wariant b) 150 zł (w tym dwa noclegi i wyżywienie).

Celem seminarium jest:

 • wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia zajęć terenowych,
 • podnoszenie umiejętności prowadzenia z.t., poznanie nowych form i technik,
 • nawiązanie lub pogłębienie stałej współpracy,
 • dalsze prace nad strategią dotyczącą organizacji ośrodków i prowadzenia zajęć.

Przedmiotem projektu jest organizacja seminarium 2,5-dniowego dla podmiotów i osób, które zajmują się edukacją ekologiczną (przyrodniczą) w terenie. Dotyczy to w szczególności organizacji pozarządowych, ośrodków edukacji przy parkach narodowych i krajobrazowych, centrów edukacji ekologicznej, leśnych kompleksów promocyjnych i innych jednostek działających w tym zakresie.

Zachęcamy do prezentacji własnych działań:

 • prezentacja działalności poszczególnych ośrodków (ok. 15 min)
 • prezentacja metod prowadzenia zajęć i warsztatów terenowych (ok. 1-2 godz.)

Planujemy honoraria za prowadzenie warsztatów i wykładów, ok. 60 zł za godzinę. Czekamy na zgłoszenia.

Materiały pokonferencyjne:

Planujemy druk ciekawych propozycji prowadzenia zajęć terenowych zgłoszonych i przesłanych do organizatorów w terminie do 15.9.2002, prosimy o plik na dyskietce lub przesłany pocztą elektroniczną). Nakład 500 szt., format B5, otrzymają wszyscy uczestnicy seminarium.


Warsztat Zgromadzenie Wszystkich Istot

6-8.11, Mostki k. Skarżyska-Kamiennej.

Zajęcia warsztatowe skierowane są do ludzi pragnących podjąć próbę przełamania egocentrycznego spojrzenia na otaczający nas świat, zwrócenia uwagi na sieć połączeń i zależności w przyrodzie. Warsztat Zgromadzenie Wszystkich Istot jest oparty o starą legendę i rytuały pochodzące z różnych kultur oraz współczesną psychologię.

Koszt udziału w warsztacie 30 zł, ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod adresem:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Jasna 17
43-360 Bystra
tel. 33/8171468 (prosić Radosława Ślusarczyka)
e-mail suchy@pnrwi.most.org.pl


"Żyjące miasto" i kawiarnia "RęKawka" zapraszają
na cykl środowych spotkań - dla podgórzan i nie tylko...

Architektura - Ludzie - Przestrzeń -
Sztuka - Internet - Transport

październik/listopad 2002

"Żyjące Miasto" proponuje mini-debatę nad zagadnieniami dotykającymi miejskiej ekologii, kultury i jakości życia na terenach zurbanizowanych. Spotkania są otwarte, prowadzone w formie wykładów i dyskusji w podgórskiej kawiarence "RęKawka". Są okazją do spotkania osób zainteresowanych tworzeniem nowych projektów w Podgórzu, prezentacją świeżych, kreatywnych poglądów i realizowanych działań, tematów aktualnych, ważnych, inspirujących.

rysunek

9.10., 18.00 - Ludzie

Olaf Swolkień "Miejsce kształtuje ludzi, ludzie kształtują miejsce"

"Dzielnica, ulica - pozornie nieuporządkowana i niezaplanowana, rozwijająca się przez pokolenia, mająca swoją historię, swoje charakterystyczne postacie, legendy, zaułki, sklepiki, kawiarenki, drzewa - jest jak mrowisko, gniazdo, nora, jest czymś co się rozwija organicznie i gdzie pod pozornym bałaganem, brakiem symetrii kryje się całą siatka zależności, znajomości, relacji między ludźmi i przestrzenią, która sprawia, że w tych miejscach czujemy się swojsko i po prostu dobrze".

16.10., 18.00 - Architektura

prof. Janusz Bogdanowski "Siedem lamp architektury"

"Anglicy nauczyli się szanować stare obiekty już bardzo dawno, ale kamieniem milowym na tej drodze była działalność Johna Ruskina, autora traktatu "Siedem lamp architektury". Jedną z tych lamp była pamięć. Znaczyło to, że trzeba zachowywać pamięć na miejscu, a tworzyć "nową pamięć" tam, gdzie jej nie ma".

30.10., 18.00 - Sztuka

Bartosz Szydłowski "Sztuka w miejscu nieartystycznym"

To opowieść o próbach rozbijania artystycznej wieży z kości słoniowej, o Łaźni oczywiście, o Mapie Magicznej Miejsca, pomysłach na festiwale i działania...

Miejsce:

Kawiarnia "RęKawka"
ul. Brodzińskiego 4, Kraków

Organizator:

Projekt "Żyjące Miasto",
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
Lila Dawidziuk
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków, tel./fax 12/4222264 w. 19
lila@fwie.eco.pl, www.podgorze.pl


Program wycieczek MTO jesień-zima 2002/2003

 1. 29 września, niedziela, Puszcza Niepołomicka, godz. 9.00, Dworzec Główny PKP - wejście na perony pod "Globusem", Małgorzata Strzałka (odjazd 9.25, przyjazd 10:02).
 2. 5 października, sobota, Stawy w Spytkowicach, godz. 7.15, Stacja PKPŁagiewniki, Piotr Filimowski (odjazd 7.29, przyjazd 8.20).
 3. 12 października, sobota, łąki w Toniach, godz. 9.00 Nowy Kleparz - dyżurka MPK, Bogdan Bartosz.
 4. 9 listopada, sobota, Łączany, godz. 7.15, Stacja PKP Łagiewniki, Piotr Filimowski (odjazd 7.29, przyjazd 8.20).
 5. 8 grudnia, niedziela, Puszcza Dulowska, godz. 8.15, Dworzec Główny PKP - wejście na perony pod "Globusem", Małgorzata Strzałka (odjazd godz. 8.45, przyjazd 9.24).
 6. 11 stycznia, sobota, Dolina Prądnika, godz. 9.00, przystanek autobusowy Market BILLA, Jacek Tyblewski.
 7. 25 stycznia, sobota, miejski odcinek Wisły, godz. 9.00, Most Dębnicki od strony "Jubilata", Kazimierz Walasz.
 8. 8 lutego, sobota, las łęgowy w Przegorzałach, godz. 9.00, Kolejowy Klub Wodny, ul. Wioślarzy, Piotr Skórka.
 9. 23 lutego, niedziela, Ojcowski Park Narodowy, godz. 8.40, Dworzec PKS - wejście główne (odjazd 9.00, przyjazd 9.37).

Każda wycieczka trwa ok. 4 godz. logo MTO

ZAPRASZAMY!

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
skr. 110, 31-104 Kraków 45
tel. kontaktowy 12/2627128
Dyżur: wtorki w godz. 18.00-19.00 (20.00)
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax 12/4222264 w. 15, 0503874391
mto@mto.most.org.pl
http://www.mto.most.org.pl



 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]