ZB 10(178), październik 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Lasy
 

Certyfikacja lasów

Publiczna Informacja o Rozpoczęciu Procesu Certyfikacji FSC Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - październik 2002.

Wstęp - program SmartWood prowadzi ocenę gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Program SmartWood należy do organizacji Rainforest Alliance. Autoryzowanym przedstawicielem SmartWood w Polsce jest firma Natural Systems, działająca we współpracy z firmą NEPCon. Audyt zasadniczy odbędzie się w listopadzie 2002.

RDLP w Poznaniu i Pile zarządza lasami o powierzchni łącznej 787 369 ha:

 • RDLP Poznań - 440 487 ha
 • RDLP Piła - 346 882 ha

Zakres audytu certyfikacyjnego - audyt gospodarki leśnej obejmie aspekty przyrodnicze (ekologiczne), hodowlane i socjoekonomiczne działalności prowadzonej przez RDLP Poznań i RDLP Piła. Przy audycie zostaną wykorzystane "Standardy gospodarki leśnej SmartWood". SmartWood weźmie pod uwagę również inne standardy, opracowane dla Polski przez osoby trzecie. W celu otrzymania kopii standardów, prosimy o kontakt ze SmartWood poprzez telefon, faks, e-mail lub stronę internetową (podane niżej). SmartWood jest akredytowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i procedura certyfikacji musi spełniać określone wymagania, zaakceptowane przez FSC.

Skład osobowy zespołu audytorów - zespół autorów będzie kierowany przez Andrzeja Czecha oraz Pawła Pawlaczyka. W zespole będą również pracować dodatkowi polscy eksperci.

Proces i harmonogram audytu - poniżej zawarto krótki opis procesu certyfikacji i wstępny harmonogram:

 • Organizacja audytu - zespół SmartWood będzie prowadzić wywiady i przegląd dokumentacji w siedzibie RDLP Poznań i RDLP Piła.
 • Audyt w terenie - zespół dokona wizytacji biur wybranych nadleśnictw i powierzchni leśnych.
 • Konsultacja z instytucjami i osobami zainteresowanymi - w trakcie pracy terenowej zespół będzie się kontaktował z osobami i instytucjami zainteresowanymi sprawami gospodarki leśnej na terenie RDLP Poznań i RDLP Piła. Konsultacje odbędą się w formie rozmów prywatnych i otwartych dyskusji.
 • Końcowe podsumowanie audytu - przed wyjazdem zespół spotka się z pracownikami RDLP Poznań i Piła, jak również przedstawicielami innych instytucji w celu końcowego zebrania danych i przedstawienia wstępnych wyników audytu.
 • Opracowanie wstępnej wersji raportu - zespół audytorów opracuje poufną, wstępną wersję raportu, która zostanie przesłana w celu konsultacji do minimum dwóch niezależnych osób oceniających.
 • Decyzja certyfikacyjna - po otrzymaniu uwag od RDLP Poznań i RDLP Piła, niezależnych osób oceniających i komentarzy od osób zainteresowanych, SmartWood podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu lub konieczności usunięcia niezgodności ze standardami.
 • Publiczne streszczenie - jeżeli RDLP Poznań i RDLP Piła otrzymają certyfikat, wyczerpujące streszczenie raportu certyfikacyjnego będzie dostępne w Internecie (http://www.smartwood.org).

Wasz udział - ważnym elementem procesu certyfikacji jest zaproszenie osób i instytucji zainteresowanych do wyrażenia uwag i komentarzy odnoszących się do gospodarki leśnej na terenie RDLP Poznań i RDLP Piła. Przyjmujemy uwagi i komentarze w jakiejkolwiek formie - najłatwiejszej i najbezpieczniejszej dla Was. Wasz wkład będzie wartościowy i ważny na każdym etapie procesu certyfikacji, ale wolelibyśmy otrzymać komentarze i uwagi przed rozpoczęciem audytu zasadniczego, w trakcie audytu, ewentualnie przed 15.12.2002. Pozwoli to na wzięcie ich pod uwagę przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej.

Przekazanie uwag, obserwacji i komentarz może nastąpić w następujący sposób:

 1. Spotkanie z zespołem SmartWood przed, w trakcie lub krótko po zakończeniu audytu w terenie.
 2. Przekazanie informacji telefonicznie do Andrzeja Czecha - eksperta SmartWood odpowiedzialnego za koordynację procesu certyfikacji RDLP Poznań i RDLP Piła.
 3. Przesłanie uwag pisemnych drogą pocztową, faksem lub e-mailem do Andrzeja Czecha. Źródło przekazanych informacji będzie utajnione i będą one użyte jedynie w celu certyfikacji RDLP Poznań i Piła, chyba że zgłaszający poprosi o ujawnienie danych.

Kontakt:

Natural Systems/SmartWood,
Czapińskiego 3/311, 30-048 Kraków
tel. 12/295 03 73, faks 12/295 03 74
http://www.smartwood.pl
e-mail: ac@smartwood.pl (Andrzej Czech) 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]