ZB 1(191), styczeń 2004
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 


Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

rozpisuje
KONKURS

na zadania z zakresu edukacji ekologicznej
oraz propagowania
działań proekologicznych
i zasady zrównoważonego rozwoju
Termin składania wniosków: 28.2.2004
Zadania mogą otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 50 tys. zł.
Formularze wniosków i szczegółowe zasady wraz z regulaminem konkursu, gdzie określone są m.in. wymagania potrzebne do wzięcia w nim udziału, znajdują się na stronie internetowej:
http://www.wfos-krakow.eco.pl
Fundacja Wspomagania
Wsi
Program Małych Dotacji
GEF/SGP UNDP

Bank Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

Ogłaszają konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców

BIEDA I ŚRODOWISKO

czyli jak wykorzystać środowisko naturalne w działaniach na rzecz ograniczania biedy i wykluczenia społecznego w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim...

Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział

 • Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego celem będzie racjonalna ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju prowadzącego do ograniczania biedy oraz zwalczania przyczyn ubóstwa (w tym bezrobocia), a także przeciwdziałania pogłębianiu się bierności i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych mieszkańców.
 • Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. O dotacje nie mogą występować podmioty prowadzące działalność dla zysku.
 • W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią osiągnąć cel konkursu. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 31.7.2004 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10 tys. złotych, minimalna 3 tys. złotych.

Wniosek musi zawierać (w podanej kolejności):

 1. Tytuł projektu.
 2. Nazwę organizacji przystępującej do konkursu; rok założenia; formę prawną.
 3. Dokładny adres z kodem pocztowym, gminą, powiatem i województwem; telefon (wraz z numerem kierunkowym), faks, e-mail (jeśli istnieje).
 4. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt.
 5. Datę rozpoczęcia projektu, datę jego zakończenia.
 6. Wnioskowaną kwotę dotacji.
 7. Krótki opis efektów dotychczasowej działalności (maks. 1 s.).
 8. Streszczenie projektu (maks. 3 zdania): co zostanie zrobione, dlaczego, kiedy, przez kogo i w jaki sposób.
 9. Pełny opis projektu (maks. 2 s.): cel projektu - za jakie potrzeby społeczności odpowiada projekt, kto zostanie nim objęty, jakie działania zostaną podjęte, jaki problem zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, przez kogo i w jaki sposób projekt będzie realizowany; spodziewane efekty (podać głównie efekty wymierne (zmierzalne / policzalne)); sposób oceny skuteczności działań, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu.
 10. Plan działań (z wyraźnym zaznaczeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz opisem poszczególnych czynności, czasem wykonania i wykonawcami).
 11. Trzy trudności, które mogą wystąpić przy realizacji założonych działań i sposób ich rozwiązania (maks. 1 s.).
 12. Szczegółowy budżet projektu (ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych pozycji budżetowych i sposobem kalkulacji kosztów).
 13. Plany dotyczące kontynuacji projektu po zakończeniu finansowania przez Fundację Wspomagania Wsi.
 14. Dane na temat organizacji, z którą zostanie podpisana umowa o dotacji (nazwa organizacji; dokładny adres; imiona i nazwiska oraz funkcje dwóch osób upoważnionych do podpisania umowy; numer konta; nazwa i adres banku; termin złożenia raportu finansowo-merytorycznego).

W przypadku, gdy organizacja wnioskująca nie posiada własnego nr konta, należy znaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla realizacji projektu.

Uwaga: Wnioski nie zawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą rozpatrywane.

BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu.

Kryteria stosowane przy ocenie projektu

 • Zgodność projektu z celami konkursu (maks. 15 pt.);
 • efektywność projektu (wymierne rezultaty np.: zysk w zł) (maks. 15 pt.);
 • jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 5 pt.), dokładny budżet (maks. 5 pt.), dobrze przemyślany i przekonujący plan działania (maks. 5 pt.);
 • liczba osób zaangażowanych w realizację i korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (maks. 10 pt.);
 • wykonalność projektu (możliwość realizacji planowanych działań w przewidywanym czasie i przy posiadanych środkach) (maks. 5 pt.);
 • oryginalność / nowatorstwo sposobu wykorzystania środowiska naturalnego (maks. 5 pt.);
 • pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projekt (maks. 5 pt.);
 • współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (maks. 5 pt.);
 • sposób promocji projektu (maks. 5 pt.);

Wniosek z dopiskiem "Bieda i Środowisko" należy przesłać pocztą do 31.3.2004 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10.6.2004

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 3 tys. do 10 tys. zł. Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 200 tys. zł. Instytucjami finansującymi są: Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, Fundacja Wspomagania Wsi, BISE. Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem:
0-22/636 25 70 - 75
lub adresem e-mail:
mslotwinska@fww.org.pl

Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.

Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:

 • Na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty, a nie całą działalność statutową organizacji;
 • Nie można zgłaszać projektów polegających wyłącznie na szkoleniach;
 • Nie można zgłaszać projektów polegających na organizacji imprez masowych;
 • Zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt;
 • W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap;
 • Konkurs nie jest organizowany z myślą o wsparciu dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji i instytucji;
 • Jeśli budżet projektu przekracza 10 tys. zł, należy wyraźnie zaznaczyć, na co zostanie wydana nagroda i jak zostaną sfinansowane pozostałe wydatki;
 • Nie można zgłaszać projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach konkursu;
 • Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycji konkursów znajdują się na stronach internetowych: www.fww.org.pl oraz www.gef.undp.org.pl
 • Proszę numerować strony wniosku, oszczędzać papier, nie zszywać i nie oprawiać wniosków, gdyż będą kopiowane. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.
 • Przy opracowywaniu projektu pomocne będą informacje umieszczone na stronie www.gef.undp.org.pl (Program Małych Dotacji GEF/SGP) w opisach programów operacyjnych nr 2, 6, 11, 13, 14 i 15. Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi i GEF/SGP UNDP


  *****

  Sprzedam tanio (cena wywoławcza ok. 80 zł) dobrą i tanią rakietę tenisową STROKE MASTER firmy Wilson. Tylko poważne propozycje (najlepiej z Warszawy) proszę składać mailem na adres: Janek@ab.most.org.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]