Strona główna 


ZBIERAMY PODPISY

Vo Van Kiet
Prime Minister
Council of Ministers
Government of Vietnam
Hanoi, Vietnam

Your Excellency,

We deeply appreciate the recent openness in economic policy in Vietnam and the increase in religious tolerance. We greatly appreciate that the monk Thich Quang Do has been allowed to go back to his temple in Ho Chi Minh City to take care of his poor health. We hope that the monk Thich Huyen Quang will be allowed to return as soon as possible to An Quang Temple in Ho Chi Minh City where he has worked for more than twenty years.
Unfortunately, we recently learned that the atmosphere in the religious circles has become tense again. Many monks, nuns, and laypersons who had been released were called in by the police and interrogated again. Thich Quang Do and Thich Huyen Quang themselves were interrogated iń thęir ówń tęmpłęś, and asked to answer questions and make written reports all day long for several weeks. Even though the authorities claim that these monks are free, they are not allowed to receive any visitors or go out from their own temples.
We urge you to stop the interrogation of those you have already released from prison and to stop arresting monks, nuns, and laypersons because of their religious beliefs. We hope you will also free Thich Tue Sy, Thich Try Sieu, and other monks who are still in detention.
Thank you for taking care of these important matters.
Yours truly,

tlumaczenie:
Szanowny Panie Premierze,
W pełni popieramy zmiany zachodzące aktualnie w Wietnamie, otwarcie gospodarcze i wzrost tolerancji religijnej. Doceniamy to, iż mnich Thich Quang Do został zwolniony z więzienia i pozwolono mu wrócić do jego klasztoru w mieście Ho Chi Minha, \ gdzie może podreperować swoje nadwątlone zdrowie. Wierzymy, że mnich Thich Huen Quang będzie mógł tak szybko jak to tylko możliwe powrócić do swojego klasztoru An Quang w Mieście Ho Chi Minha gdzie pracował ponad 20 lat.
Niestety ostanio otrzymaliśmy informacje, iż napięcia na tle religijnym znów wzrastają. Wielu mnichów, zakonnic i ludzi wierzących, wcześniej uwolnionych, było ponownie wzywanych przez policję na przesłuchania. Dla przykładu Thich Quang Do i Thich Huyen Quang byli przesłuchiwani w swoich własnych klasztorach. Całymi dniami przez kilka tygodni zmuszano ich do odpowiadania na pytania i pisania raportów. Nawet jeśli władze zapewniają, iż mnisi są wolni, faktem jest, iż nie mogą oni przyjmować gości, jak również nie wolno im opuszczać ich klasztorów.
Wzywamy Pana do zaprzestania aresztowań wśród mnichów, zakonnic i ludzi wierzących spowodowanych ich przekonaniami religijnymi. Mamy również nadzieję, iż uwolni Pan Thich Tue Sy, Thich Try Sien i innych mnichów, którzy przebywają w więzieniach.
Dziękujemy za zajęcie się tymi tak istotnymi sprawami.
Szczerze oddani,
There as Leonard Peltier, A LakotaChippewa, imprisoned today for ever 14 years,
- was target by the FBI for criminal prosecution for his political work on behalf of all Indian people;
- was illegally extradited from Canada through admittedly false evidence;
- was convicted on fabricated evidence of killing 2 FBI agents;
- and despite proof of these fabrications and proof of his innocence,
- has been denied a new trial by the US Judicial System.

WE THE UNDERSIGNED MEMBERS AND SUPPORTERS OF THE POLISH AMERICAN INDIAN FRIENDS ASSOCIATION DEMAND AND SUPPORT THE REQUEST OF L.PELTIER TO BE GRANTED EXECUTIVE CLEMENCY AND IMMEDIATELY RELEASED FROM PRISON TO HIS PEOPLE, WIFE AND CHILDREN.
tlumaczenie:
Ponieważ Leonard Peltier,
LakotaChippewa, uwięziony już od
ponad 14 lat:
- został oskarżony przez FBI o przestępstwo kryminalne za swoją polityczną działalność na rzecz wszystkich Indian;
- został poddany nielegalnej ekstradycji z Kanady na podstawie dowodów, co do których przyznano, że były fałszywe;
- został skazany na podstawie sfałszowanych dowodów zabicia dwóch agentów FBI;
- i pomimo udowodnienia tych fałszerstw oraz udowodnienia niewinności,
- organy sprawiedliwości USA odmówiły mu nowego procesu. MY, NIŻEJ PODPISANI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY PSPI, DOMAGAMY SIĘ I POPIERAMY WNIOSEK L.PELTIERA O WYDANIE PREZYDENCKIEGO AKTU ŁASKI I NATYCHMIASTOWE UWOLNIENIE GO Z WIĘZIENIA I UMOŻLIWIENIE MU POWROTU DO JEGO LUDU, ŻONY I DZIECI.
The Prime Minister
and the Government
of Canada
We, signed below, the members and sympathizers of the Polish Indians Friends Movement and its legal representation, as the Polish Indians Friends Association is, apply to the Canadian Government in the following matter:
We know the Canadian Government refuses recognizing the legal authority and existing of the Six Nation Iroquis Confederacy despite of many years lasting Indians solicitations. The Canadian Government activity causes conflicts such as the Oka one that is known all over the world now. Refusing of the legal recognizing the Six Nation Iroquis Confederacy involves also respecting the fundamental Indian rights such as the right to the sovereign Confederacy existing, its govern way based on the Great Law of Peace, its rituals, ceremonies, marriages, the naming ceremony and certifications staged in connection with that by the Confederacy. Those rights are indispensable for the normal Canadian Indians existence and refusing of their recognizing is a symptom of the national discrimination.
This fact take place in the moment of solemn celebrations of the 500th anniversary of both Americas discovery. The 500 years of disgrace to white men exterminating the original nations of the America continent should be stopped now. We expect the Canadian Government will give a good example of stopping the evil by legal recognizing the Six Nation Iroquis Confederacy. We also remind the Six nation Confederacy tradition is older than many European and world state structures, and the Great Law of Peace was the basis of creating the American democracy. tlumaczenie:
My, niżej podpisani, członkowie i sympatycy Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian i jego prawnie legalnej reprezentacji jaką jest Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian, zwracamy się do Rządu Kanady w następującej sprawie:
Wiadomo nam jest, że Rząd Kanady pomimo wieloletnich starań i zabiegów ze strony samych Indian odmawia zdecydowanie i w całej rozciągłości uznania oficjalnego autorytetu i istnienia, wbrew oczywistym faktom, Konfederacji Sześciu Narodów Irokeskich. W wyniku takiego postępowania Rządu Kanadyjskiego wybuchają konflikty, takie jak znane w świecie wydarzenia w Oka. Nieuznanie prawne Konfederacji Sześciu Narodów Irokeskich pociąga za sobą również odmowę uznania podstawowych praw Indian, takich jak prawo do suwerennego istnienia Konfederacji, własnego sposobu zarządzania opartego na Wielkim Prawie Pokoju, obrzędów, ślubów, ceremonii nadania imienia i wydawanych w związku z tym przez Konfederację świadectw. Prawa te są niezbędne do normalnej egzystencji Indian kanadyjskich, a ich nieuznawanie jest przejawem dyskryminacji narodowościowej. Dzieje się to w chwili gdy uroczyście obchodzone jest 500-lecie odkrycia Ameryki. Pięćset lat hańby jaką ściągnął na siebie biały człowiek eksterminacją rdzennych mieszkańców kontynentu amerykańskiego powinno być przerwane. Oczekujemy od Rządu Kanadyjskiego, że uznając formalnie i prawnie Konfederację Sześciu Narodów Irokeskich da dobry przykład, że to co złe nie musi ciągnąć się bez końca.
Przypominamy również, że tradycja Konfederacji Sześciu Narodów jest starsza od wielu struktur państwowych w Europie i na świecie, a Wielkie Prawo Pokoju było podstawą tworzenia demokracji amerykańskiej.


July 20, 1992

PETITION TO SUPPORT TRADITIONAL DINEH (NAVAJO)

We, fully support the right of the Traditional Dine (Navajo) to remain on their ancestral homeland in the Big Mountain, Teesto, Jeddito, Sand Spring, and other effected areas faceing relocation. We urge all members of the United State Congress to reappeal P.L. 93-531 and to pass legislation that assure the right of the Dines live on their ancestral homeland.

And we urge the United State to respect the cultural and religious right of the Dine and all NATIVE AMERICAN, peoples in this 500 year since the first European contact. tlumaczenie:
PETYCJA POPIERAJĄCA TRADYCJNYCH INDIAN NAVAJO
W pełni popieramy prawa plemienia Navajów do życia na ziemi ich przodków w Wielkich Górach, na terenach Teesto, Jeddito, Sand Spring oraz innych ziemiach objętych przesiedleniami. Wzywamy wszystkich członków Kongresu Stanów Zjednoczonych do przypomnienia sobie (poprawienia) aktu P.L. 93-531, oraz do przegłosowania ustawy gwarantującej rdzennym Indianom prawo do życia na ziemiach ich przodków.
Wzywamu również stany Zjednoczone do respektowania kulturalnych i religijnych praw Indian oraz rdzennych Amerykanów w pię\cietlecie pierwszego ich kontaktu z Europejczykami.
Nazwisko i adres i zawód i podpis


Początek strony