Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "ODPADY '92" KATOWICE 16-18.12.92

W dniach od 16 do 18.12.92 odbyła się w Katowicach międzynarodowa konferencja powięcona problemom powstawania i zagospodarowania odpadów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami krajowymi i zagranicznymi technicznymi pozwalającymi na minimalizację iloci składowanych odpadów (segregacja, recykling i kompostowanie); omówić sytuację prawną i możliwoci przeciwdziałania wytwarzaniu oraz nieprawidłowemu sposobowi zagospodarowania odpadów (spalarnie). W czasie warsztatów rozmawiano także o roli organizacji ekologicznych w kreowaniu właciwych postaw i nawyków społecznych oraz metod nacisku na władze administracyjne i ustawodawcze odpowiedzialne za prawidłową gospodarkę odpadami.

Wykłady i warsztaty prowadzili również gocie z Holandii z Milieukontakt, Greenpeace i Friends of the Earth. Natomiast w pierwszym dniu mielimy także okazję zobaczenia wspaniałych przedstawień teatralnych oraz wystawy rysunków przygotowanych przez dzieci ze szkół woj. katowickego.

Efektem konferencji jest stanowisko publikowane poniżej. Jednakże większoć z uczestników zgodziła się, że należałoby zorganizować w przyszłoci podobne spotkanie z udziałem większej liczby reprezentantów organizacji z innych rejonów Polski, co być może pozwoliłoby na podjęcie stałej współpracy i organizowanie wspólnych przedsięwzięć (np. kampanii).

(pi)

STANOWISKO PRZYJĘTE NA SEMINARIUM "ODPADY '92"

Zorganizowanym przez Polski Klub Ekologiczny, Okreg Gornoslaski przy wspolpracy Milieukontakt Oost-Europa Katowice 16-18.12.92

Dalszy rozwój społecznogospodarczy kraju wymaga pilnego rozwiązania problemu odpadów. Konieczne jest zaproponowanie kierunków i sposobów postępowania zgodnych z zasadami ekorozwoju. Wymaga to zmian w sposobie mylenia osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ekologicznej państwa jak też władz samorządowych. Ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu idei ekorozwoju w szczególnoci w zakresie zarządzania odpadami jest poziom wiadomoci społeczeństwa lokalnego.

Obecne rozwiązania prawne zobowiązują władze gminy do rozwiązania problemu odpadów na swym terenie, większoć gmin nie jest jednak w stanie sprostać temu wyzwaniu i należy im zapewnić pomoc państwa. Preferowanym kierunkiem powinna być promocja lokalnych rozwiązań, na niewielką skalę, optymalnych dla miejscowych warunków.

Problem odpadów w ostatnich dziesięcioleciach był niewystarczająco dostrzegany lub w ogóle pomijany. Pilnego rozwiązania wymaga problem odpadów przemysłowych.

Nie stać na nas marnotrawstwo tych wszystkich surowców, które w postaci odpadów tworzą wysypiska. Konieczne są energiczne działania prowadzące do wytworzenia społecznej wiadomoci pozwalającej na wdrożenie zasad: minimalizacji wytwarzania, powtórnego wykorzystywania i recyclingu odpadów, a w szczególnoci selektywnego zbierania, kompostowania itp. Spalanie odpadów nie jest sposobem rozwiązania problemu odpadów.

CELE:

PROPONOWANE DZIAŁANIA:

  1. Komisje sejmowe.
  2. MOŚZNiL, Ministerstwo Finansów, BOŚ, NFOŚiGW.
  3. MOŚZNiL.
  4. MOŚZNiL, MSZ.ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony