Strona główna 

ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

REZOLUCJA BAŁTYCKIEGO FORUM EKOLOGICZNEGO

Uczestnicy V Międzynarodowego Zjazdu Bałtyckiego Forum Ekologicznego zgromadzeni 27-29.11. w Gdańsku uważają za niezbędne:

 1. Wymuszenie na Banku Światowym obowiązku ujawniania w poszczególnych krajach planów inwestycji o szczególnym oddziaływaniu na rodowisko i zatwierdzaniu do realizacji tylko tych sporód nich, które uzyskają akceptację NGO-s.
 2. Wprowadzenie zakazu budowy elektrowni jądrowych co najmniej do czasu opracowania sposobu bezpiecznego przechowywania odpadów radioaktywnych.
 3. Zlikwidowania MAEA jako organizacji odpowiedzialnej za wielomilioniowe straty biologiczne na Ziemi, powstałe na skutek działalnoci przemysłu jądrowego, poprzez ukrywanie prawdziwych raportów wypadków i katastrof.
 4. Wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej technologii, które nie sprawdziły się pod względem wymogów ochrony rodowiska w krajach zachodnich. Europa jest zbyt małym kontynentem, aby można było ograniczyć zasięgi skażeń do jednego kraju.
 5. Wprowadzenie całkowitego zakazu produkcji oraz sprzedaży rodków piorących z dodatkiem fosforanów.
 6. Wprowadzenie jednolitych norm skażenia żywnoci w Europie.
 7. Systematyczne rozwijanie społecznej wiadomoci ekologicznej w krajach wchodzących na drogę ekorozwoju.
 8. Wstrzymanie wszelkich prac związanych z przerzucaniem piasku z Zatoki Puckiej dla umocnienie Półwyspu Helskiego co najmniej do czasu wykonania rzetelnej i jednoznacznej analizy Oceny Oddziaływania na Środowisko.

WNIOSKI GDAŃSKIEGO FORUM EKOLOGICZNEGO PRZEDSTAWIONE NA V ZJEDZIE BAŁTYCKIEGO FORUM A ROZPATRZONE I ZATWIERDZONE NA SPOTKANIU W GDAŃSKU

 1. Inwestycje o szczególnym znaczeniu dla ochrony rodowiska w danym regionie, a rozpoczęte przed laty, jak np. oczyszczalnię w Dębogórze, należy wspomagać finansowo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 2. Istnieje pilna potrzeba urealnienia przepisów z zakresu ochrony rodowiska w taki sposób, by każdy wyrządzający szkody był odpowiedzialny prawnie i finansowo za usunięcie skutków tych strat.
 3. Należy wstrzymać wszelkie prace związane z przerzucaniem piasku z Zatoki Puckiej dla umacniania Płw. Helskiego co najmniej do czasu wykonania rzetelnych analiz OOŚ.
 4. Należy wstrzymać prace przy budowie tamy w Czorsztynie i opracować projekt wykorzystania wykonanych obiektów z jak najmniejszą szkodą dla rodowiska.
 5. Konieczne jest wyegzekwowanie przez właciwe organy wyłączenia z ruchu pojazdów nadmiernie zanieczyszczających rodowisko spalinami.
 6. W danych dotyczących stanu skażenia rodowiska, publikowanych przez GUS, w przypadku wskaźników złożonych należy przyjmować jako miarodajne wyłącznie wskaźniki decydujące o kwalifikowaniu do niższej klasy czystoci.
 7. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu przyjmowania na terenie Polski uciążliwych odpadów pochodzących z innych państw.

SPRAWOZDANIE Z BAŁTYCKIEGO FORUM EKOLOGICZNEGO

W Zjeździe wzięło udział około 300 osób z 9 krajów basenu Morza Bałtyckiego. Tak liczna frekwencja była zaskoczeniem dla organizatorów i szczególnie na pierwszej i trzeciej sesji wystąpiły problemy z usadowieniem uczestników.

Pierwsza sesja dotyczyła problemów ogólnych, wspólnych dla wszystkich krajów bałtyckich: budowy mostu Szwecja-Dania oraz budowy zbiorników olejowych w pobliżu tamy w St. Petersburgu.

Obrady prowadziła p. arch. A. Dereezo. O tamie w Petersburgu mówił przedstawiciel SeveroZapadu, A.L. Bogień. Referat ten po raz pierwszy przybliżył uczestnikom spotkania problemy dotychczas ukrywane przez władze ZSRR. Problemy wynikające z budowy mostu przedstawił W. Zalewski (Franciszkański Ruch Ekologiczny) w oparciu o liczne materiały dostarczone Ruchowi przez konsulat Szwedzko-Duńsko-Norweski.

Po przerwie obiadowej rozpoczęto drugą sesję powięconą hasłu Zdrowe Miasta. Rozpoczął ją jeden z założycieli Stowarzyszenia Zdrowych Miast, dr J. Karski (Warszawa). Kolejny referat wygłosiła dr D. Panik (lekarz miejski Gdańska), przedstawiając problemy zdrowotne Gdańska i trudnoci w realizacji podstawowych założeń Stowarzyszenia. Niestety, pomimo zgłoszenia na sesję nie przybył wiceprezydent Gdyni, A. Toczek, który miał przedstawić stan zaangażowania miasta w drodze do realizacji Zielonej Karty.

Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudził referat ks. K. Kropidłowskiego na temat opieki "społecznej" w wiekach rednich w Gdańsku. Po wysłuchaniu wystąpienia dla wszystkich stało się jasne, że tylko wyjątkowo mało przygotowana historycznie osoba może mówić o tym, że państwo polskie (socjalistyczne) było nadopiekuńcze. Opieka nad ludnocią w wiekach rednich była niewspółmiernie lepiej zorganizowana w Gdańsku niż obecnie.

Referaty wywołały burzliwą dyskusję i dwa kolejne przełożono na dzień następny. Referatów wysłuchało ok. 150 uczestników Zjazdu.

W sobotę zorganizowano w godzinach przedpołudniowych wycieczkę po starówce Gdańska. Trzecia sesja dotyczyła ogólnie problemu wody w Polsce, a konkretnie omówiono sprawę Półwyspu Helskiego, tamy w Czorsztynie i sposobów uzdatniania wody.

Sesję rozpoczął dr J. Karski referatem pt. "Zdrowy dom", przedstawiając aktualne zagrożenia występujące w budownictwie.

Kolejny referent, dr. E. Andrulewicz, przedstawił problemy wynikające z bezmylnej gospodarki Zatoki Puckiej oraz rolę Helu w związku z ratyfikowaniem Konwencji Helsińskiej 9.4.92, uznającej Zatokę Pucką za obszar o szczególnym znaczeniu dla przyrody i wymagający uzgodnień międzynarodowych w przypadku szerszych inwestycji. Wniosek - po szerokiej dyskusji - był jeden: należy natychmiast wstrzymać wszelkie prace związane z przesypywaniem piasku z Zatoki Puckiej dla umacniania Płw. Helskiego. Należy najpierw ocenić rolę pirsu portu we Władysławowie, a dopiero potem opracować koncepcję ratowania Helu. Następnie prof. Maria Gumińska, która specjalnie w tym celu przyjechała do Gdańska, przedstawiła problemy Pienin w związku z budową od 30 lat tamy w Czorsztynie. Sesję zakończyło wystąpienie prof. Heinza Rehma dotyczące sposobów oczyszczania cieków i uzdatniania wody. Częć popołudniową prowadził prof. A. Berliński (Koszalin).

Sesję czwartą prowadził prof. J. Terlecki (Gdańsk). Rozpoczęto ją wystąpieniem A. Sosińskiej. Autorka opisała problemy związane z owiatą w Gdańsku w aspekcie Stowarzyszenia Zdrowych Miast. Przedstawiła liczne trudnoci zarówno natury psychologicznej jak również finansowej wynikające z nowych koncepcji owiaty.

Kolejne referaty powięcone były energetyce jądrowej i wynikającym z jej stosowania problemom. P. Eia Liljengren-Palmer przedstawiła problemy elektrowni jądrowych zarówno szwedzkich jak i rosyjskich nie tylko na podstawie pimiennictwa, ale własnych obserwacji dokonanych czasami w sposób nieoficjalny. Ostrzegła społeczeństwo polskie przed szwedzkim koncernem ABB, który znany jest w Skandynawii z nie zawsze rzetelnych sprawozdań i opracowań. Podobny referat przedstawiła Ingeborg Kleinhaus, dotyczył on także elektrowni rosyjskich.

Szczególnie interesujące referaty przedstawili naukowcy rosyjscy z terenów dotkniętych skażeniami radiacyjnymi. Z Czelabińska, miasta dotychczas zamkniętego - dr Żukowski i z Homla - dyrektor Instytutu Raka, A. Kasjanienko. Sesję zakończyło wystąpienie Bengt C. Janssona na temat politycznych aspektów budowy przez Szwecję i Danię mostu.

Zjazd zamknięto uchwaleniem rezolucji, która stanowi załącznik do sprawozdania oraz mszą w. odprawioną w klasztorze franciszkańskim przez o. Jerzego.


ZB nr 1(43)/93, styczeń '93

Początek strony