"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (76), Październik'95SVANIMIR

"SVANIMIR" jest stowarzyszeniem pozarządowym, niedochodowym, stawiającym sobie za cel ochronę przyrodniczego i kulturalno-historycznego dziedzictwa Chorwacji. Zostało powołane 20.10.92. Początkowo działało jako oddział Europe Conservation International (Europejska Międzynarodówka Ochrony Przyrody), lecz po niespełna roku usamodzielniło się, uzupełniając nazwę stowarzyszenia mianem "Svanimir". Dzisiaj liczy 180 członków, m.in. Chorwatów z Holandii, USA, Niemiec i Szwajcarii.

Dlaczego "Svanimir" i co to właściwie oznacza? Svanimir jest jednym z bogów starochorwackiej mitologii, synem wszechmocnego boga Svaruna i doskonałej Koledy. Opiekun życia, obrońca natury, gospodarz Ziemi, heros wśród herosów. Kocha rośliny, zwierzęta i ludzi. Wszystko co się porusza i rośnie jest wspierane przez niego.

Stowarzyszenie integruje w swej działalności ochronę środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturalno-historycznego. Zakłada możliwość chronienia, na pewnym obszarze, tak środowiska, jak i tradycyjnych stylów życia lokalnych mieszkańców, pogłębiania świadomości ekologicznej ludności, rozwijanie ich zainteresowania wartością własnego środowiska, co ułatwi prawną ochronę rejonów zagrożonych, a nawet pomoże znaleźć sposób na ekonomiczne zagospodarowanie chronionego obszaru. Ludzie muszą odnaleźć sens własnej
egzystencji, a jednocześnie sposób na
ochronę swego środowiska.

"Svanimir" stosuje się do zasad światowej strategii w ochronie natury,
opracowanej przez International Union for the Conservation oNature (IUCN - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody).

CELE

Głównym obszarem zainteresowań stowarzyszenia jest eko-centrum "Caput insulae", założone w 1993r. w miejscowości Bela na wyspie Cres (na Adriatyku), które jest bazą dla różnych badaczy i centrum edukacyjnym dla ludności w zakresie naturalnych, kulturalnych i historycznych wartości archipelagu wysp Cres-Mali Lo(inj.

ZAMIERZENIA

"SVANIMIR",
Ilirski trg 9/2; 41000 Zagreb,
Chorwacja,
( ++385/01/274-809

zesperantyzował: Vladimir Kamenski kamenski@cirus.dhz.hr
spolszczył: Kazimierz Strzelecki, Opole


STOWARZYSZENIE NIEGRZECZNYCH DZIECI
Obok powstałej niedawno Stargardzkiej Pracowni Ekologicznej ostatnio rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Niegrzecznych Dzieci, określające się jako "alternatywne". Więc w Stargardzie zaczęło się coś dziać!
Niegrzeczne Dzieci zajmuj się antyfaszyzmem, anarchizmem, ekologią i tym wszystkim, co akurat wpadnie im w łapy (ostatnio "Teraz Wisła"). Podjęli współpracę ze wspomnianą na wstępie SPE i razem z nią próbują zrealizować kilka ciekawych programów ekologicznych. Są już po pierwszych sukcesach (Dzień Ziemi'95) i jak na razie wszystko zapowiada się dobrze.

Cierpią na brak ludzi i jak sami powiedzieli, przyjmą każdego z otwartymi rękoma! Adres:

SND, skr. 20, 73-110Stargard 7
P.S. Jeśli macie jakieś zdjęcie zwierzęcia futerkowego w sidłach lub coś ciekawego, co można wykorzystać do plakatu "antyfutro" ślijcie na powyższy adres.


ZDROWA PLANETA - ZDROWY CZŁOWIEK

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej zaprasza do współpracy w ramach projektu ZDROWA PLANETA - ZDROWY CZŁOWIEK.

Podstawowe cele tego projektu to:

Jedną z form realizowania powyższych celów ma być działalność Klubu Miłośników Podróży Ekologicznych przy ROEE. Inauguracją KMPE będzie Rajd po Puszczy Niepołomickiej 30.9.95. Pragniemy by uczestnicy Rajdu - piesi, rowerzyści, niepełnosprawni spotkali się w jednym miejscu przy ognisku, dzieląc się wrażeniami z tras rajdu i radością ze wspólnego spędzania czasu w pięknej Puszczy Niepołomickiej.

Kolejnym krokiem będą wycieczki (Podróże Ekologiczne) odbywane w towarzystwie specjalnie do tego przygotowanych przewodników. Uczestnicy tych Podróży będą realizować program edukacyjny (gry i zabawy ekologiczne, proste badania terenowe, itp.) poszerzający ich wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony środowiska oraz pozwalający aktywnie spęd zać czas na łonie przyrody, przyczyniając się do poprawy ich zdrowia i samopoczucia. Podróże będą się odbywać głównie po obszarach istniejących i planowanych obiektów chronionych - rezerwatów Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych i Puszczy Niepołomickiej, promując w ten sposób ich piękno oraz wykorzystując istniejącą infrastrukturę - ścieżki dydaktyczne - dla lepszego ich poznania i dalej - ochrony przed zagrożeniami ze strony pseu do-turystów.

Przewidujemy dwa rodzaje wycieczek:

Po odbyciu w trakcie roku szkolnego minimum 5 wycieczek z rodzicami (potwierdzonych na specjalnych Kartach Podróży) młodzi klubowicze otrzymają Karty Klubowe uprawniające do zniżek przy zakupie sprzętu sportowego, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, itp.

Współrealizatorzy w aspektach dotyczących edukacji zdrowotnej i współpracy z osobami niepełnosprawnymi:

Współrealizatorzy w aspektach dotyczących ochrony przyrody
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Bliższych informacji udziela koordynator projektu "Zdrowa Planeta - Zdrowy Człowiek": Mirosław Gawęda
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Sławkowska 12
31-014 Kraków
tel/fax 22 21 47, 22 22 64


Kochani!!!

W imieniu swoim oraz moich przyjaciół serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy po opublikowaniu informacji w ZB 8/95 napisali wspaniałe, podnoszące na duchu listy (ok. 100!!!)
Wielu z Was zwracało się z bardzo konkretnymi propozycjami wykorzystania zabudowań gospodarskich jako bazy dla różnego rodzaju proekologicznych, feministycznych, religijnych spotkań. Bardzo ciekawy list nadszedł od pana Zawadzkiego z Warszawy sygnalizujący problem uchodźców tybetańskich, a który jest bardzo poważnie rozważany przez właścicieli gospodarstwa.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę "Alternatywy 22" - grupy ekologicznie myślących i działających licealistów z Gdańska, którzy napisali następujący list
"kochamy las, kochamy Was
chętnie przyjedziemy do pracy! kiedy??? kontakt..."
W tej chwili sześć osób z Gdańska pomaga przy zbiorze owoców w Dzierzgowie...
Jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy!

Ela Borkowska
Komandosów 6/48
30-334 Kraków (adres tylko do korespondencji)"Orlik", będący początkowo informatorem regionalnym, od jesieni'95 rozsyłany jest do wszystkich osób, zainteresowanych otrzymywaniem informacji z dziedziny ornitologii w kraju. Począwszy od września'95 kolejne numery będą wydawane w odstępie miesięcznym.

Informator redagowany jest w zwięzłej formie, zawiera artykuły i różnego rodzaju wiadomości, które mogą być przydatne w uprawianiu najszerzej pojętej ornitologii. Zawiera także materiały dotyczące aktualnych zagadnień ochrony przyrody. Jednakże nie jest czasopismem materiałowym, służącym rozpowszechnianiu oryginalnych wyników prac badawczych i obserwacji (np. z zakresu awif aunistyki)."Orlik" pomyślany jest więc jako pismo konsolidujące ruch ornitologiczny w kraju - wiążące w pewną całość i ułatwiające działalność ornitologów profesjonalnych i amatorów - różnych stowarzyszeń, klubów, grup roboczych, czy wreszcie wielu pojedynczych badaczy i obserwatorów ptaków, często osamotnionych z racji ich zamieszkania z dala od większych miast.

Artykuły problemowe, komunikaty, recenzje, krytyki, dyskusje, ankiety, zaproszenia do współpracy - m.in. w ogólnopolskich akcjach badawczych, wiadomości o prowadzonych pracach i gromadzeniu do nich materiałów z określonego zakresu, różnego różnego rodzaju ogłoszenia, wiadomości o nowych publikacjach i wreszcie reklama towarów oraz usług, wiążących się z pracą ornitologa - wszystko to może znaleźć się na łamach informatora. O tym, jaka będzie treść artykułów i informacji w "Orliku", w jakim kierunku będzie ewoluowało to pismo oraz jaka będzie objętość poszczególnych numerów - zdecyduje ogół osób chętnych do współdziałania. Wydawca deklaruje pełną otwartość na wszystkie inicjatywy.

Zainteresowanych współpracą oraz prenumeratą "Orlika" proszę o kierowanie korespondencji na adres:

Zenon Lewartowski,
Centrum Badań i Ochrony Ptaków,
Park Dyrekcyjny 6,
skr. 30,
17-230 Białowieża,
( 0-12/497

Spis treści "ZIELONE BRYGADY" 10(76), PAŹDZIERNIK'95 S.109