LETS

Oto obiecane w ZB 7/95 s. 20 kilka informacji na temat organizacji systemu LETS, tym razem słowami twórcy systemu, Michaela Lintona.


DESIGN MANUAL

Rozdział 3.2.

Organizacja Systemu LETS

System LETS jest podobny do klubu, lecz myślenie o nim jako o formalnym stowarzyszeniu może być mylące. Jest bardziej podobny do grupy ludzi, która schodzi się razem na przyjęcia lub spotyka się regularnie co niedzielę aby grać w piłkę nożną. Grupa organizatorów (core group) jest potrzebna ,aby założyć i prowadzić system. Jednakże przy bieżącym prowadzeniu systemu zbyt formalne podejście (a committee aproach) przynosi zbędną biurokrację i może być sprzeczne z duchem systemu LETS.

W systemie LETS znajduje się zawsze dość informacji, aby pozwoliło to uczestnikom samym regulować system. Nie ma potrzeby tworzyć osobnej grupy do „rządzenia" systemem. Jednak organizatorzy są potrzebni, aby system działał. Tak jak inni uczestnicy w systemie, są oni odpowiedzialni przed wszystkimi uczestnikami.

Jeśli jest jasne, kto co robi, wówczas nie ma potrzeby regularnych spotkań, rejestracji i innych prawnych zabiegów. Wszystko, czego potrzeba, to jasny podział obowiązków i niewymuszona zgoda na takie ustalenia.

Jest to łatwo osiągalne dzięki umowie uczestników (Account-Holders' Agreement). (Jest to umowa pomiędzy posiadaczami rachunku, a nie pomiędzy posiadaczami rachunku z jakąś centralą czy wyższą władzą.)

Administracja systemu

Pamiętając o tym, że minimum pracy trzeba jednak wykonać i że bieżące koszty są pokrywane przez posiadaczy rachunku, zalecamy następującą organizację:

Koordynator Księgowy bierze odpowiedzialność za prowadzenie rachunków. ()

Zadania:

Zauważ, że jest to rola koordynująca i że samo zadanie księgowania może być rozdzielone pomiędzy innych uczestników. Zarówno koordynująca jak i rachunkowa praca powinna być wynagradzana w lokalnej walucie i opłacana po kosztach przez posiadaczy rachunku. (Stała opłata przypadająca na jedną transakcję jest najodpowiedniejszym sposobem).

Rola Gospodarza to doglądanie systemu LETS jako całości i podtrzymywanie jego spójności. Gospodarz (czasami w innych krajach nazywany Opiekunem) jest odpowiedzialny za:

Ideą jest ograniczenie interwencji do minimum. Ta praca jest generalnie niepłatna i taką powinna pozostać, dopóki nie zaistnieje dobry powód, aby to zmienić.

Grupa Doradcza jest wybierana przez posiadaczy rachunku i składa się z tych, którzy nie są zaangażowani w inne aspekty organizacji. Stają się oni swego rodzaju sondą i doradzają Gospodarzowi i Koordynatorowi Księgowemu. Ta rola polega na obserwowaniu i komunikowaniu. Podobnie jak w przypadku Gospodarza, doradcy nie są opłacani.

Inne funkcje

Jest istotne, żeby funkcje związane z założeniem systemu i jego rozwojem były oddzielone od administracji systemu. Posiadacze rachunku płacą za usługę wówczas, gdy jej używają. Jest zupełnie nie w porządku i nieproduktywnie oczekiwać od kilku pierwszych użytkowników, żeby pokrywali duże początkowe koszty rozwoju systemów, z których będzie w końcu korzystać wielu, wielu ludzi. Byłoby to tak, jakbyśmy otwierając zakład fryzjerski poprosili pierwszych klientów o zapłacenie 1000 funtów za ostrzyżenie (…).

Prowadzenie listy ofert i potrzeb jest również osobną funkcją, która nie wymaga zaangażowania kogokolwiek spoza grupy zajmującej się tylko tym. Gdy już system jest założony i działa, lista taka może być prowadzona przez taką niezależną grupę jako oferta wewnątrz systemu. Koszty są pokrywane przez użytkowników usługi, gdy tylko się pojawią i są przelewane na rzecz tych, którzy prowadzą taką listę.

To samo dotyczy organizacji wydarzeń towarzyskich itd. Użytkownicy płacą bezpośrednio grupie, która tym się zajmuje.

Brak potrzeby rejestracji

Niektóre grupy rozwijające system (development groups) mogą potrzebować jakiejś formy rejestracji. Lecz system LETS, gdy jest organizowany na powyższych zasadach, nie wymaga nic ponad jasną umowę uczestników. System LETS opiera się na idei społeczności lokalnej, w której zachodzą interakcje, lecz nie ma własności (tzn. nikt społeczności lokalnej nie posiada - przyp.tłum). Jeśli system jest zorganizowany w powyższy sposób, obowiązki są ograniczone i jasno zdefiniowane. Nie powstają żadne zyski. Jakiekolwiek wyposażenie, takie jak komputery, może być wynajmowane. Własność nie jest tu kwestią, tak więc nie istnieje potrzeba rejestracji, formalnego podejmowania decyzji, regularnych spotkań itd.

Ostatnie badania pokazały, że posiadacze rachunku są bardzo radzi, gdy mogą zostawić kwestie prowadzenia systemu w rękach odpowiedzialnych jednostek. Doświadczenie również mówi nam, że formalny styl organizacji związany jest z myśleniem partykularnym, które często związane jest z woluntaryzmem i aktywnością polityczną (make-work and political activity).

Odpowiedź na problem rejestracji jest niewiarygodnie prosta. Nie rejestrować. Nie ma żadnych powodów za, a każdy jest przeciw.

Michael Linton, Angus Soutar,

tłumaczenie: Janusz Reichel

Autor rubryki prosi, aby przysyłać mu kopie przedruków jego artykułów i tłumaczeń:

Janusz Reichel, (Katedra Filozofii Ekologicznej

Piotrkowska 266, 90361 Łódź, (0-42/31-37-61, fax: 0-42/36-26-24

(jreichel@lodz1.p.lodz.pl,)