Strona główna 

ZB nr 9/90
FELIETON

SMRÓD W TENCZYNKU

W centrum kompleksów leśnych Garbu Tenczyńskiego, w miejscu zaliczonym ze względu na szczególne walory przyrodnicze do Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, oraz na terenie Obszaru Zachodniego Strefy Ochrony Biofizycznej Aglomeracji Krakowskiej, mającej spełniać rolę filtra biologicznego, zlokalizowana jest Wytwórnia Mas Bitumicznych i Baza Magazynowa Asfaltu. Zgodnie z decyzjami władz z lat 70-tych wytwórnia ta miała funkcjonować jako prowizorium do roku 1990, mimo że emituje w wyniku procesu technologicznego i opalania mazutem duże ilości pyłów, zwłaszcza krzemowych, związków SO2, tlenków węgla, azotu, oraz węglowodorów ciężkich, znacznie przekraczających dopuszcsalne normy, a następnie miała być zlikwidowana przez właściciela tj. Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie, a teren miał być zrekultywowany. Decyzja uruchomienia wytwórni była wydana mimo negatywnych opinii dotyczących lokalizacji i projektu technicznego. Projekt zakładał z góry znaczne przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń.

W lipcu 1983 spisano notatkę w sprawie ustalenia wytycznych do zagospodarowania bazy, oraz terenu strefy ochronnej, w której Wojewódzki Konserwator Przyrody, oraz dyrektor Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych ustalili, że baza wraz z wytwórnią w Tenczynku będzie funkcjonowała do chwili, gdy Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego UM Krakowa wskaże nowy, zamienny teren lokalizacji, spełniający wymogi ochrony środowiska.

Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (ZZJPK) zaopiniował pozytywnie (!!!) ogólny plan realizacyjny zagospodarowania terenu bazy magazynowej asfaltu dla RDDiM w Tenczynku i wraz z wytwórnią mas bitumicznych pod warunkiem, że będzie to inwestycja prowizoryczna, funkcjonująca zgodnie z ustaleniami w.w. notatki.

W grudniu 1985 Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury, i Nadzoru Budowlanego zatwierdził powyższy plan realizacyjny powołując się na opinię ZZJPK, jednakże bez informacji, że była to opinia warunkowa.

W związku z planowaną modernizacją kotłowni bazy ZZJPK opiniował projekt wysokości komina kotłowni, a w swoich opiniach przygotowanych dla Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii UM Krakowa podkreślał, że lokalizację uważa za tymczasową, a ze względu na położenie zakładu w strefie ochrony konserwatorskiej ruin zamku w Rudnie należy także dokonać uzgodnień z Wydziałem Ochrony Zabytków.

W chwili obecnej Wytwórnia Mas Bitumicznych jest modernizowana (zamiana otaczarki na zespół WNB-30, budowa komina) i rozbudowana poprzez budowę Bazy Magazynowej Asfaltu.

Przeprowadzona modernizacja nie gwarantuje poprawy jeżeli chodzi o skażenie środowiska, a rozbudowa jest sprzeczna z uwagi na docelową likwidację wytwórni do roku 1990.

Istnienie obiektu bazowo - przemysłowego, uciążliwego dla środowiska w strefie Obszaru Krajobrazu Chronionego jakim jest Tenczyński Park Krajobrazowy, oraz w strefie Ochrony Biofizycznej, jak również w ochronnej zlewni rzeki Rudawy dostarczającej wodę dla Krakowa jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych i uruchomienie Bazy Magazynowej Asfaltu są niezgodne z ustaleniami, które zezwalały na eksploatację istniejącego obiektu do roku 1990, a następnie nakazywały jego likwidację i rekultywację terenu.Emisja zanieczyszczeń wytwarzanych w czasie produkcji i przechowywania asfaltu znacznie przekracza dopuszczalne normy i powoduje degradację środowiska.

Hałas powstający w procesie produkcyjnym (ponad 100 decybeli) również znacznie przekracza dopuszczalne normy.

Istnienie zakładu przemysłowego, uciążliwego dla środowiska jest niedopuszczalne na terenie planowanego ujęcia wody dla wsi Tenczynek.

W powyższej sprawie mieszkańcy Tenczynka interweniowali w Miejsko - Gminnej Radzie Narodowej w Krzeszowicach, u Naczelnika MiG Krzeszowice, w Zarządzie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych - efekt: postępująca rozbudowa zakładu.

Mariusz Waszkiewicz


ZB nr 9/90

Początek strony