BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków


SŁOWNIK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW

Antagonizm - przeciwieństwo, wzajemna niechęć, zwalczanie się

BZT 5 - biochemiczne zapotrzebowanie na tlen w ciągu 5 dni. Oznacza ilość tlenu (w mg/l), która w określonym czasie zostaje zużyta przez drobnoustroje na mineralizację. Największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek, przy rozkładzie zanieczyszczeń w ściekach ma miejsce w ciągu pierwszych pięciu dni. Określając BZT można ocenić stężenie związków organicznych rozpuszczonych w wodzie.

Eutrofizacja wód - proces zwiększania się w wodzie substancji pożywkowych, głównie związków azotu, fosforu i związany z tym masowy rozwój roślin wodnych. Zbiorniki eutroficzne to taki, których wody charakteryzują nadmierną zawartością tych związków.

Gytia - ciemny muł jeziorny zawierający rozpoznawalne szczątki organiczne pochodzące głównie z planktonu

Wegetatywne rozmnażanie - polega na podziale rośliny macierzystej na fragmenty, z których wyrosną nowe osobniki.

Wiatropylne rośliny - grupa roślin, w której do procesów zapylania, czyli przenoszenia pyłku na słupek, jest wykorzystywany wiatr. Należą do niej wszystkie trawy, zboża i duża część drzew.

Wiatrosiewne rośliny - rośliny, które do rozsiewania się wykorzystują ruchy mas powietrza.

Rozkład tlenowy - rozkład związków organicznych przez bakterie tlenowe. Towarzyszy temu wydzielenie wolnej energii do otaczającego środowiska.

Rozkład beztlenowy - charakterystyczny tylko dla pewnej grupy bakterii, nazywany fermentacją, gdy dotyczy związku bezazotowego lub gniciem, gdy podlega mu związek azotowy np. białka lub aminokwasy. Przy rozkładzie beztlenowym wydziela się amoniak, metan, siarkowodór itp. oraz wolna energia.


BZB nr 22 - Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków | Spis treści