BZB nr 23 - Dostęp do informacji - poradnik


VII. Wzory pism

Data

Nazwa organizacji
lub imię i nazwisko
adres

Nazwa organu

Na podstawie art. 61 konstytucji RP, art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 10, ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku oraz art. 19, ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, składam

WNIOSEK

o udostępnienie mi informacji (możliwie dokładny zakres tematyczny) przez (np. nadesłanie kopii, umożliwienie zapoznania się z oryginałami w urzędzie, inne).

podpis


Data

Nazwa organizacji
lub imię i nazwisko
adres

Nazwa organu

Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego składam

SKARGĘ

na odmowę udostępnienia informacji zawartą w piśmie (nazwa organu) z dnia ..., znak ...

UZASADNIENIE

(Brak podstawy prawnej - wskazania przepisu określającego daną tematykę jako tajemnicę, brak uzasadnienia faktycznego do objęcia danych materiałów tajemnicą, nie nadesłanie odpowiedzi w ustawowym terminie)

podpis


Data

Nazwa organizacji
imię i nazwisko
adres

Naczelny Sąd Administracyjny

Na podstawie art. 16, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym składam

SKARGĘ

na odmowę (nazwa organu) udostępnienia informacji, zawartą w piśmie z dnia ..., znak ...

UZASADNIENIE

Ponieważ (nazwa organu) nie udostępnił mi informacji o jakie się zwracałem, sądzę, że tym samym uznał, że nie mam prawa do ich otrzymania. Ponieważ informacje te nie zostały utajnione na mocy ustaw, sądzę, że mam prawo je otrzymać na mocy przepisów Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 10, ust. 1) oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 19, ust. 2).

Ponieważ działam bez adwokata, proszę o dokładne informowanie o moich prawach i obowiązkach wynikających z niniejszej skargi.

podpis


Data

Nazwa organizacji
imię i nazwisko
adres

Minister Sprawiedliwości

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym składam

WNIOSEK

o wniesienie rewizji nadzwyczajnej od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia ... (sygnatura akt ...).

UZASADNIENIE

(argumenty przemawiające za tym, że zostało rażąco naruszone prawo lub interes RP, np. błędna interpretacja przepisów, brak podstaw do wydania danego aktu normatywnego, konieczność ujawnienia określonych danych np. ze względu na dyskusje społeczną nad danym problemem, stronniczość sędziów itd.)

podpis

Pismo tej treści można też skierować do: Prokuratora Generalnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich.


Data

Nazwa organizacji
imię i nazwisko
adres
Polska/Poland

Europejska Komisja Praw Człowieka

Na podstawie art. 25 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, składam

SKARGĘ

w związku z naruszeniem prawa do informacji gwarantowanego art. 10 wymienionej na wstępie Konwencji.

UZASADNIENIE

(Zwięzły opis sprawy z wymienieniem sentencji postanowienia NSA, datą wydania i sygnaturą akt).

Proszę o informowanie mnie o moich prawach i obowiązkach wynikających z niniejszej skargi.

podpis


Data

Nazwa organizacji
lub imię i nazwisko
adres

Prokurator

Zawiadamiam, że funkcjonariusz publiczny (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, określenie organu) przekroczył swoje uprawnienia (nie dopełnił obowiązku) działając w ten sposób, że (opis postępowania) czym spowodował (opis zaistniałych szkód lub możliwości ich powstania, informacja na czyją szkodę działał).

podpis


BZB nr 23 - Dostęp do informacji - poradnik | Spis treści