Aby zapewnić sobie stały dostęp do wiadomości o tym, co dzieje się w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje ksiażek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki), zamów "Zielone Brygady. Pismo ekologów"

Niniejszym zamawiam(y) prenumeratę miesięcznika
"Zielone Brygady. Pismo Ekologów"

Ilość prenumerat
Od numeru
Do numeru


Należność (5 zł/szt.) zobowiązujemy się wpłacić na:


konto FWIE nr 18 1540 1115 2001 6010 5428 0002 BOS S.A. o/Kraków

niezwłocznie po otrzymaniu:

faktury
zamówienia

już zapłacono

Proszę o wystawienie:

faktury   tak    nie

Data
Imię
Nazwisko
Seria i numer dowodu
(legitymacji)
NIP
PESEL


Adres do korespondencji:

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
E-mail