Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Fundacja Pinel Polska

FUNDACJA PINEL POLSKA

Pragnę poinformować, że 31.12.2003 została zarejestrowana Fundacja Pinel Polska. Organizacja ta będzie kontynuowała i rozwijała w naszym kraju działania, które od lat Fundacja Pinel prowadzi w krajach Unii Europejskiej.

Fundacja Pinel powstała w Holandii. Jej podstawowym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, wprowadzanie takich osób na wolny rynek pracy. Przez lata Fundacja wyspecjalizowała się przede wszystkim w tworzeniu firm socjalnych1) oraz organizacji i prowadzeniu “job coachingu”2) (w tym dla osób bezrobotnych ze względu na niepełnosprawność fizyczną i psychiczną).
 1. Poprzez firmę socjalną rozumiemy firmę komercyjną, której podstawowym celem jest wprowadzanie na wolny rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. Osoby pracujące w firmie socjalnej są objęte specjalnym programem reintegracyjnym, który pozwala im po roku / dwóch znaleźć i utrzymać zatrudnienie na wolnym rynku pracy. Większość swojego dochodu firmy socjalne pozyskują z własnej działalności komercyjnej. Zazwyczaj prowadzą działalność gospodarczą użyteczną publicznie.
 2. Poprzez “job coaching” rozumiemy proces polegający na indywidualnym prowadzeniu każdego z bezrobotnych od momentu bezrobocia, poprzez pierwszy okres pracy w firmie komercyjnej. Do zadań job coacha należy przygotowanie i wdrożenie w życie odpowiedniego dla danej osoby programu reintegracji społecznej i zawodowej, w konsekwencji dającego tej osobie możliwość pozyskania i utrzymania pracy w firmie komercyjnej.
Uważamy, że stosowane przez Fundację metody pracy mogą się okazać bardzo użyteczne w naszym kraju. W Polsce obecnie ponad 1,5 mln mieszkańców jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne przez co najmniej 12 miesięcy, w tym zdecydowana większość (prawie milion) jest bez pracy przez ponad 2 lata!

Wieloletnie doświadczenia wskazują, że osoby te, bez odpowiedniego wsparcia, nie będą w stanie znaleźć i utrzymać pracy nawet wtedy, gdy gospodarka wygeneruje odpowiednio dużo miejsc pracy.

Fundacja Pinel ma doświadczenie w pracy z takimi osobami. Istotne jest także to, że sprawdziła w polskich realiach skuteczność stosowanych przez siebie metod. Przyczyniła się ona m.in. do powstania firmy socjalnej “Dwa koła”, prowadzącej w Krakowie wypożyczanię rowerów i serwis rowerowy.

Rezultaty tego projektu zachęciły Fundację do powołania Fundacji Pinel Polska w celu promocji nowoczesnych metod rozwiązywania problemów długotrwałego bezrobocia w naszym kraju. W Holandii Fundacja Pinel ściśle współpracuje z firmą Wesseling Groep, która od lat dostarcza różnorodnych usług długotrwale bezrobotnym. Fundacja Pinel Polska także zamierza korzystać z wiedzy i doświadczenia Wesseling Groep podczas projektów realizowanych w Polsce.

CELE FUNDACJI PINEL POLSKA
 1. Ograniczanie negatywnych skutków związanych z bezrobociem poprzez rozpoczynanie, wspieranie i prowadzenie inicjatyw gospodarczych, mających na celu tworzenie miejsc pracy i warunków do zatrudniania dla osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem, w tym przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.
 2. Propagowanie innowacyjnych metod reintegracji społecznej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem, przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Fundacja zamierza realizować swoje cele poprzez:
  1. dostarczanie usług eksperckich osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym takim wykluczeniem, chcącym rozpocząć własne inicjatywy gospodarcze,
  2. dostarczanie usług eksperckich podmiotom zamierzającym tworzyć inicjatywy gospodarcze:
   • dające miejsca pracy osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym takim wykluczeniem,
   • przystosowujące te osoby do funkcjonowania na wolnym rynku pracy,
  3. tworzenie i prowadzenie własnych inicjatyw gospodarczych:
   • dających miejsca pracy osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym takim wykluczeniem,
   • przystosowujących te osoby do funkcjonowania na wolnym rynku pracy;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów związanych z realizacją wyżej wymienionych celów Fundacji;
  5. opracowywanie i realizowanie projektów związanych z realizacją wyżej wymienionych celów Fundacji;
  6. publikowanie materiałów związanych tematycznie z realizacją wyżej wymienionych celów Fundacji.
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością oraz współpracą z Fundacją Pinel Polska zapraszamy do kontaktu z:

Leszek Michno
– Prezes Fundacji Pinel Polska
Morawskiego 7
30-104 Kraków 45
skr. 65
tel. 0-600 33 19 22
e-mail: festina@gazeta.pl

Leszek Michno