Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Gigantyczna flaga energetyczna UE na Posiedzeniu Rady Europejskiej

Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth Poland
– Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

9.3.2007, Bruksela

Aktywiści z większości europejskich krajów demonstrują poparcie dla produkcji czystej energii, bezpiecznej dla klimatu, podczas gdy przywódcy UE decydują o przyszłości energetyki.


Gdy na posiedzeniu Rady UE toczy się debata nad przyszłą polityką Europy w zakresie energetyki, działacze Friends of the Earth (FOE), przy udziale przedstawicieli organizacji ekologicznych, w tym polskiej organizacji – Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE OM), zbudowali dwunastometrową flagę UE. Domagają się, by władze powstrzymały zmiany klimatu, ograniczyły zużycie energii i wybrały energię ze źródeł odnawialnych. Flaga wygląda jak prawdziwa flaga UE, ale na jej gwiazdach znajdują się symbole zrównoważonych wyborów w zakresie energetyki i tworzą ją setki ludzi z całej Europy ubrane na niebiesko, ustawione na wielkiej konstrukcji.1)

Jan Kowalzig, jeden z organizatorów kampanii klimatycznej FOE powiedział:

Europejczycy są głęboko zaniepokojeni zmianami klimatycznymi i mają serdecznie dosyć tego, że władze chronią przemysł węglowy i promują energetykę jądrową. Poparcie społeczeństwa dla fundamentalnej zmiany polityki energetycznej w kierunku rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych i oszczędzania energii zostało dziś dobitnie wyrażone pod samym nosem najbardziej wpływowych polityków Europy.

Uczestnicy akcji przybyli z 15 europejskich krajów. Morze banerów u podstawy flagi zdominowały hasła Zatrzymajcie zmiany klimatu. Oszczędzajcie energię. Wybierajcie odnawialne źródła w wielu językach.

Podjęcie efektownych działań lobbingowych jest konieczne. Nie możemy się zgodzić na prezentowaną obecnie przez polskie władze linię polityki energetycznej. Coraz więcej ludzi dostrzega bezsens trzymania się brudnych i niebezpiecznych technologii, gdy istnieją czystsze i bezpieczniejsze alternatywy powiedziała Aleksandra Arcipowska, przedstawicielka PKE OM.

Gwiazdy na instalacji miały po 2 m wysokości i były pokryte podpisami zebranymi na ulicach europejskich miast w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tysiące ludzi wyraziło w ten sposób swoje poparcie dla energetyki odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej, domagało się odejścia od produkcji energii na bazie brudnych paliw kopalnych i od niebezpiecznej energetyki jądrowej.2)

Każda gwiazda tej niezwykłej flagi reprezentowała jedno żądanie skierowane do przywódców UE, którzy tego dnia dyskutowali nad planem działania, który będzie kształtował przyszłość energetyczną Europy w nadchodzących dekadach.

• Wiatraki i słońce – oznaczały żądanie szerszego promowania energii ze źródeł odnawialnych. FOE nalega, by przywódcy UE zobowiązali się do osiągnięcia do r. 2020 celu zaspakajania 25% zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych, w podziale na konkretne cele sektorowe, co tworzyłoby zachęty dla inwestycji w kluczowych obszarach.
• Energooszczędna żarówka – symbolizuje żądanie większego zaangażowania w podnoszenie efektywności energetycznej. FOE podkreśla, że Unia przyznaje co prawda, że istnieją możliwości zredukowania konsumpcji energii o 20% do 2020 r., ale Zgromadzenie nie zamierza przyjmować żadnych zobowiązań, które prowadziłyby do osiągnięcia tego celu.
• Skreślony symbol energetyki jądrowej – wzywał do odcięcia się od energetyki jądrowej. FOE nie chce, by odgrywała jakąkolwiek rolę w polityce energetycznej UE, ponieważ jest niebezpieczna, znacznie droższa od energetyki odnawialnej i pozostawia po sobie radioaktywne odpady.
• Skreślony symbol energetyki węglowej – reprezentował żądanie rezygnacji z subsydiów dla sektora paliw kopalnych. FOE dowodzi, że istnieje sprzeczność między dążeniem do poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energetycznego, a jednoczesnym przeznaczaniem miliardów euro na subsydia dla przemysłu paliw kopalnych.
• Skreślony symbol przemysłu naftowego – oznaczał konieczność odwrócenia niewłaściwych trendów w sektorze transportowym, np. poprzez zmuszenie producentów do projektowania samochodów bardziej wydajnych, energooszczędnych. W obecnej formie program rozwoju energetyki dla Europy niemal całkowicie ignoruje problemy sektora transportowego, co jest absurdem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pochłania on 70 - 80% importu ropy z poza Unii i że UE chce zmniejszyć uzależnienie od tych źródeł.

Friends of the Earth ponownie podkreślało, że Komisja powinna przyjąć cel redukcji poziomu emisji o 30% do 2020 r. w porównaniu z r. 1990. Przywódcy UE przyjęli, że będzie to 20%, choć przyznali, że dopiero 30% byłoby poziomem wystarczającym do uniknięcia katastrofalnych zmian klimatu.


Więcej informacji:
Rosemary Hall, Communications Officer at Friends of the Earth Europe, tel. kom. +32 485 930515, rosemary.hall@foeeurope.org


1) Akcja odbyła się 9.3.2007 w Brukseli, na Rue de la Loi, między Rond-Point Schuman a Parc Cinquantenaire, tuż obok gmachu Rady, w którym odbywało się posiedzenie. Patrz mapka: www.foeeurope.org/giant_eu_energy_flag/map_action.htm
Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości są dostępne na stronie www.foeeurope.org

2) Zdjęcia z akcji, które odbywały się w poszczególnych krajach są dostępne na stronie: www.foeeurope.org/giant_eu_energy_flag

Szczegółowe informacje o polityce energetycznej UE oraz żądaniach FOE można znaleźć na stronach: www.foeeurope.org/giant_eu_energy_flag/FoEE_EU_Council_media_brief_March07.pdf
www.foeeurope.org/giant_eu_energy_flag/FoEE_Climate_Energy_Factsheets.pdf

Komentarze

Orłowski Zygmunt 21-09-2008
Cykl „prostowanie” maszyny METOZ przy pomocy prawa Pascal’a.
Uproszczona wersja prawa Pascal’a:
CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE WYWIERANE NA CIECZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W NACZYNIU ZAMKNIĘTYM ROZCHODZI SIĘ JEDNAKOWO WE WSZYSTKICH KIERUNKACH.
Proponuję wydrukować : http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html
lub : http://metozor.nets.pl/prolog_metoz.html
Obrazki przedstawiają model, który jest dowodem, że przy pomocy prawa Pascal’a można tworzyć energię i unieważnić t.zw. „ prawo zachowania energii.”
**************************************************************************.
„Realizator” jest szczelnie zamkniętym , napełnionym wodą, zbiornikiem , zamontowanym na pospolitej wadze dwuszalkowej. Dno zbiornika to elastyczna, nieprzemakalna tkanima ułożona na obydwu szalkach. Na górnej pokrywie zbiornika zainstalowany jest za pośrednictwem trójdrożnego zaworu, „ inicjator ”. Inicjator jest metalową rurką o długości 200 cm. Powierzchnia otworu rurki = 1 cm. W inicjatorze jest słup wody = 100cm
Cykl „ WYCHYLENIE ”
Jednorazowe napełnienie wodą „ realizatora ” do poziomu górnej pokrywy, wywołuje maksymalne wychylenie dźwigni wagi np na prawą stronę modelu.
***************************************************************************
Moment obrotowy prawej części dźwigni / mimo skracania się ramienia dźwigni / WZRASTA, ponieważ szalka jest obciążana powiększającym się słupem wody. Prawa szalka dąży do zna-lezienia się w dolnym martwym punkcie. Następuje to gdy prawe zakończenie dźwigni napotka próg zamontowany na stałe w opisywanej wadze.
**************************************************************************
Moment obrotowy lewej części dźwigni , / mimo wzrostu długości ramięnia dźwigni / MALEJE
ponieważ lewa szalka jest obciążona niskim słupem wody. Lewa szalka nie dotyka pokrywy zbiornika.
***************************************************************************
Cykl „ PROSTOWANIE ”
Dla napełnienia wodą pionowej rurki „ inicjatora” do wysokości 100 cm konieczne jest wykonanie jednorazowej pracy, której wielkość można pominąć. Woda ta jest stałym elementem
modelu.
**************************************************************************
Połączenie / przy pomocy kurka trójdrożnego / słupa wody ” inicjatora „ z wodą znajdującą się w zbiorniku, wywołuje zgodnie z prawem Pascala , ciśnienie hydrostatyczne = 100 G na każdy cm2 każdej ścianki zbiornika a także powierzchnię każdej szalki . Każda szalka ma powierzchnię = 100 cm 2
Powstała następująca sytuacja: lewa i prawa szalka otrzymały identyczne naciski pochodzące od słupa wody „ inicjatora”.
Lewa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100cm2 x 100 G = 10 000 g . = 10 kG. ale ponieważ posiada dłuższe ramię dźwigni , posiada większy moment obrotowy.
Prawa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100 cm2 x 100 G = 10 000 g = 10 kG ale ponieważ posiada posiada krótsze ramię , posiada mniejszy moment obrotowy.
W tej sytuacji dźwignia wagi dąży do uzyskania położenia poziomego i uzyskuje takie położenie. Momenty obrotowe poziomo ustawionej dźwigni są teraz jednakowe.
Ponowny cykl „ WYCHYLENIE” można wywołać ustawiając kurek trójdrożny w taki sposób aby odciąć wodę „realizatora” od wody w zbiorniku. Realizator należy połączyć z wolną atmosferą Ciśnienie wody w zbiorniku zostanie zlikwidowane. . Pojawi się cykl „wychylenie”.
***************************************************************************
Aby wywolać cykl „ prostowanie ” należy przy pomocy kurka trójdrożnego połączyć słup wody „inicjatora” z wodą w zbiorniku. Woda w zbiorniku uzyska ciśnienie od realizatora.
Można wywołać dwukrotnie większe momenty cyklu „prostowanie”. Wystarczy w „realizatorze” zainstalować słup wody o wysokości 200 cm..
Można zbudować cztery razy większy model i uzyskać cztery razy większe momenty
obrotowe nie zmieniając wymiarów „inicjatora”.
***************************************************************************
Powyżej opisane doświadczenie unieważnia prawdziwość dogmatu p.t. „ prawo zachowania energi.” Cała ludzkość może otrzymywać czystą, darmową energię elektryczną.
UWAGA. Osoba budująca powyżej opisany model może spodziewać się wycieku wody ze zbiornika na zewnątrz modelu. Stosując dżwignię o innych wymiarach można uzyskać pojedynczy cykl „ prostowanie” bez tej wady.
UWAGA!!! KIERUNKI WEKTORÓW MOMENTÓW W OBYDWU CYKLACH SĄ ZGODNE Z KIERUNKIEM WEKTORA GRAWITACJI .

Orłowski Zygmunt 02-06-2008

Energię można tworzyć. Na przeszkodzie stoi fanatyczna wiara polskich naukowców w dogmat fizyki nazywany prawem zachowania energii. Ten dogmat można doświadczalnie unieważnić i jednocześnie także doświadczalnie można udowodnić , że energię można tworzyć. Wystarczy znaleźć stronę z opisem podstawowego doświadczenia
[ http://www.nets.pl/~metozor/polpar.html ]

i zapoznać się z tymi obrazkami. Naukowcy nie chcą wykonać tego doświadczenia, ponieważ nie jest ono opisane w literaturze naukowej a pozytywny jego wynik nie byłby zgodny z w / w. dogmatem o energii. Cała trudność polega na dobraniu do wagi dwu szalkowej, odpowiednich ciężarów, q: G; Q; / G = Q / które będą zdolne do wywołania ustawień szalek jak na kolejnych obrazkach. / Mnie się to udaje od 1980 r /
Proponuję następujące postępowanie: osoba wskazana przez adresata zakupuje taką wagę w jakimś sklepie . Adresat poleca wykonać takie doświadczenie osobie, która nie będzie powiadomiona o celu przeprowadzenia doświadczenia. Następnie należy zaprosić jakiemuś naukowca i pokazać mu komplet tych obrazków.
Prawdopodobnie ten naukowiec będzie twierdzić , że ostatni obrazek jest fałszem. Należy przeprowadzić doświadczenia w jego obecności i zapytać go co on o tym sądzi. Proponuję powyżej opisane postępowanie przeprowadzić z innymi naukowcami. Ciąg dalszy tego dziecinnie prostego eksperymentu wygląda jak poniżej:
[ www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html ]

Zygmunt Orłowski
[ metoz@wp.pl ]

Wybudowany model może mieć znaczną wartość muzealną wyrażoną w walucie, jeżeli wykonawca zdoła nakłonić naukowców do zapoznania się z tym modelem.
Prawdopodobnie nieudolność naukowców jest wspierana finansowo przez czynniki zainteresowane utrzymaniem wysokich cen paliw.
************************************************************
Fizyka - jest nauką korzystająca z doświadczeń.
W połowie XIX wieku Holender Willem s’Gravesande upuszczał kule o różnej masie na miekką glinę. Kratery, które robiły kule w glinie zależały od masy kuli i wysokości, z której spadała. Opis ten znajduje się na stronie 15 księżeczki p.t. “ENERGIA ” , której autorem jest Jack Challoner. Wyd. “Arkady”.
Prawdopodobnie nikt nie wie jak obliczyć wielkość energii kinetycznej, której śladem istnienia jest tylko krater w miekkiej glinie. W literaturze naukowej nie można znaleść innego opisu
dotyczącego energii kinetycznej.
***************************************************
Wg. E.M.Rogers’a , autora pięciu tomów ” Fizyka dla dociekliwych” [ przetłumaczone i podane dla polskiego czytelnika w sposób doskonały ] w części nr. 3 p.t.”Cząsteczki i energia” na str. 87 , jest zdanie, cytuję dosłownie:
W wielu zwykłych mechanicznych procesach ( spadanie głazów, rozkręcanie sprężyny, ruch układu ciężarów i bloków) suma energii kinetycznej (E. K ) i energii potencjalnej ( E.P.) pozostaje stała. To zachowanie energii ( E.K. + E.P. ) = constans, nie jest niczym zaskakującym, skoro, jak zobaczymy później , E.K i E.P są tak zdefiniowane i dobrane, aby równanie uczynić prawdziwym.
Powyżej wspomniane równanie nie jest wynikiem dokładnych, przemyślanych doświadczeń. Jest tylko zwykłym
domysłem naukowców podanym szerokiej publiczności do uwierzenia w postaci dogmatu naukowego.
Ten fundamentalny dogmat fizyki / prawo zachowania energii /jest przypuszczeniem naukowym nie udowodnionym żadnymi doświadczeniami czy obliczeniami.
************************************************************
Proponuję zapoznać naukowców z:
www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html , który jest pogardzany z powodu niezgodności z tzw. „ prawem zachowania energii.” Następnie należy zapytać tych doktorów nauk technicznych w jaki sposób oni i cała ludzkość hamuje samochody przy pomocy hamulca hydraulicznego. W całym procesie hamowania przy pomocy hamulca hydraulicznego nie występuje to cudowne „prawo zachowania energii „ a jednak rozpędzony samochód można zatrzymać jedną słabą kobiecą nóżką wywołując przy okazji pisk i lekki dymek z opon. Skąd pochodzi ta energia zdolna do zahamowania samochodu. Energię można tworzyć posługując się rozumem i prawem Pascal’a.
************************************************************

Podaję poniżej nazwiska ODWAŻNYCH N I E U K Ó W i jednocześnie twórców cudów gospodarczych Stanów Zjednoczonych:
****************************************************************************************************
1/ Wright Orwille i jego brat Wright Willbur / zawód : NAPRAWIACZE ROWERÓW / ZBUDOWALI PIERWSZY NA ŚWIECIE SAMOLOT / i udowodnili w 1903 r , że możliwym jest kontrolowane latanie w powietrzu przy pomocy urządzenia cięższego od powietrza. W tamtych czasach obowiązywał naukowy dogmat , że w powietrzu może unosić się tylko konstrukcja lżejsza od powietrza.
***************************************************************************************************
2/ Samuel Morse /1791 – 1872 / zawód : ARTYSTA / . Budowniczy pierwszego na świecie APARATU I SYSTEMU TELEGRAFICZNEGO , który w 1843 r umożliwił graficzny kontakt pomiędzy Baltimore i Washington.
***************************************************************************************************
3/ Edison Thomas, Alva / 1847 – 1931 / zawód : SPRZEDAWCA GAZET /, wynalazca ELEKTRYCZNEJ LAMPY i wielu innych ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ .
***************************************************************************************************
4/ Disney Walt /1901- 1966 / zawód : KIEROWCA AMBULANSU / Twórca FIMÓW RYSUNKOWYCH DLA DZIECI. Budowniczy Disneyland w Kaliforni i DisneyWorld na Floridzie.
****************************************************************************************************
5/ Henry Ford / 1863 – 1947 / / zawód : ROLNIK I MECHANIK / Wykonał w 1893 r PIERWSZY SAMOCHÓD NAPĘDZANY BENZYNĄ / w tamtych czasach benzyna była produktem ubocznym/ i PIERWSZY TRAKTOR DLA ROLNICTWA W 1915 . Twórca ‘’ Ford Motor Company ‘’ w Detroit gdzie zastosował pierwszą na świecie TAŚMOWĄ PRODUKCJĘ SAMOCHODÓW.
****************************************************************************************************
6/ Aleksander Graham Bell Aleksander / 1847 – 1922 / zawód : NAUCZYCIEL MUZYKI / WYNALAZCA TELEFONU.
TWÓRCA ” Bell System of Telefon Company. ”
****************************************************************************************************
To oni, JEDNOSTKI ODWAŻNE , zbudowali potęgę gospodarczą i militarną o nazwie:
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
************************************************************
Całe zagadnienie dot. energii jest bardzo proste.
Wystarczy otworzyć:GOglee;metozor;http://www.nets.pl/~metozor/?S=A
Tam nie ma opisów zmartwień. Tam nie ma stękania. Tam jest opisany sposób na otrzymywanie czystej, darmowej energii. Materiał jest zrozumiały dla osób posiadających fundamentalne wiadomości nauki zwanej\"fizyka\". Zapoznawanie się należy zacząć od:
http://www.nets.pl/~metozor/fundament.html
Udzielam dodatkowych informacji. metoz@wp.pl
************************************************************Orłowski Zygmunt 24-10-2008
Wstępny opis maszyny METOZ.
Wymiary maszyny METOZ:
2 tłoki, każdy o pow. = 2 m2
naksymalne wychylenie dżwigni 25o
Ilość pracującej wody 2 000 l
Maksymalne ciśnienie pow. 5 kG/cm2
Całkowita długość dźwigni równoramiennej 2 x 0.866 m = 1 .732 m
wysokość dżwigni 0.5 m
Przypuszczalna długość maszyny 4 - 5 m
przypuszczalna wysokość maszyny 2 m
przypuszczalna szerokosć maszyny 2 m
Otrzymana praca w cyklu \"wychylenie\" 4838.9 kGm
otrzymana praca w cyklu \"prostowanie\" 251.727 kGm
Maszyna METOZ nie zużywa : wody i powietrza.
Scianki cylindrów nie posiadają kontaktu ze ściankami tłoków.
Uszczelnienie przestrzeni pmiędzy tłokami a cylindrami przy pomocy płótna / coś w rodzaju pończoch. /
Uwaga!!!!
UWAGA!!! KIERUNKI WEKTORÓW MOMENTÓW W OBYDWU CYKLACH SĄ ZGODNE Z KIERUNKIEM WEKTORA GRAWITACJI Ziemi.