ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Donosy i doniesienia
 

Dalajlama był pierwszy

"Separatyzm i zdrada tajemnicy państwowej" były przyczyną skazania 62-letniego tybetańskiego opata Chadrela Rinpocze, który jest przetrzymywany w więzieniu, chociaż 17 maja br. upłynął termin wyroku.

W 1995 r. władze Chińskie powierzyły Chadrelowi, przełożonemu klasztoru Tashilhunpo, poszukiwanie następnego wcielenia Panczen Lamy, który miał być marionetką w rękach władz Chińskich. Dalajlama udaremnił ten plan. Przebywając na wygnaniu ogłosił własnego kandydata. Chińczycy uważają, że Dalajlama uprzedził ich dzięki informacjom od Chadrela.

123 wstrzymało się, przeciw było 9

W piątek 24. 08. 2001 r. sejm większością 174 głosów przyjął Deklarację Solidarności z Narodem Tybetańskim. Sejm Polski zobowiązuje się "kontynuować zabiegi na arenie międzynarodowej o wykonanie wszystkich rezolucji ONZ dotyczących sytuacji w Tybecie, gdzie wyraźnie uznano prawo narodu tybetańskiego do samostanowienia". Deklaracja wzywa komunistyczne Chiny do zaprzestania interwencji zbrojnych, pozbawiających naród tybetański praw człowieka i wolności.

Legalizacja marihuany

Ministerstwo zdrowia Kanady zezwoliło chorym na nowotwory i na AIDS uprawianie marihuany na własny użytek. Kanadyjscy lekarze podchodzą do tej kwestii sceptycznie.

Nie znane są im bowiem skutki uboczne, jakie wywołuje ten narkotyk. Dla pacjentów skazanych na umieranie w cierpieniu najważniejsze jest uśmierzenie bólu, skutki niepożądane w stosowaniu marihuany schodzą na dalszy plan.

za PAP Justyna Jaszke
nadesłał Piotr Wilfort

Papier bezdrzewny z ... drzewa

Pojęcie "papier bezdrzewny" jest niezbyt fortunnym zwyczajowym określeniem papieru wytwarzanego wyłącznie z masy celulozowej, otrzymywanej w procesie roztwarzania drewna z użyciem chemikaliów. Na pewno nie jest to papier wytwarzany z makulatury. "Papierem drzewnym" nazywamy papier wytwarzany z udziałem ścieru drzewnego, a więc włókien otrzymywanych w procesie mechanicznego przerobu drewna. Wobec braku odpowiedniego grupowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz Klasyfikacji Handlu Zagranicznego do celów statystycznych papiery wytwarzane z udziałem makulatury zalicza się do grupy papierów drzewnych.

O tym, czy produkt jest ekologiczny, decydują między innymi następujące czynniki:

  • rodzaj surowca - a więc czy jest to surowiec odnawialny, np. drewno lub wtórny, np. makulatura,
  • zagrożenie dla środowiska w całym cyklu wytwarzania, tzn. np. czy drewno pochodzi z lasów, w których wdrożona jest trwale zrównoważona gospodarka leśna, czy w procesie wytwarzania masy celulozowej używano np. chloru bądź jego związków, czy prowadzona jest racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, poziom zużycia energii,
  • sposób wykończenia papieru, czyli nadanie mu np. właściwości utrudniających bądź uniemożliwiających recykling itp.

Zbigniew Firnalski - Dyrektor Biura
Stowarzyszenie Papierników Polskich
skr. 200, pl. Komuny Paryskiej 5a
90-950 Łódź, e-mail: spp-app@lodz.pdi.net
tel. 0-42/6300117 tel./fax 0-42/6324365 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]