ZB 8(166), październik 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Prezentacje
 

Przeludnienie stop!

Klub OK! rozpoczyna nową kampanię informacyjną "Przeludnienie zabija Ziemię!". Celem kampanii jest uświadomienie wszystkim zainteresowanym losem naszej Planety, co leży u podstaw wycinania lasów, rozwoju przemysłu, zanieczyszczenia atmosfery i wód, rozwoju motoryzacji...

Przeludnienie zabija ZIEMIĘ!

Sposobem na przeciwstawienie się przeludnieniu jest walka z propagandą ciągłego wzrostu demograficznego, który pociąga za sobą wtórnie propagandę wzrostu gospodarczego.

Istnieją trzy grupy społeczne, które znajdują osobiste korzyści w takiej propagandzie:

  1. Politycy i administracja państwowa - potrzebuje jak największej ilości podatników, gdyż im więcej podatników, tym większy budżet; im większy budżet, tym bardziej świetlista kariera polityków i tych, którzy żyją z pieniędzy pochodzących z budżetu.
  2. Korporacje - potrzebują jak największej ilości konsumentów. Aby utrzymać się na rynku i być konkurencyjnym, trzeba produkować jak największą ilość produktów (kosztem środowiska) przy jak najniższym nakładzie finansowym (zaniżanie płac). Ale żeby później sprzedać te gigantyczne ilości wyprodukowanego towaru, potrzeba jak największej ilości konsumentów!
  3. Religie - potrzebują jak największej ilości wiernych, którzy poprzez swoje datki ("rzucanie na tacę") zapewniają byt klasie kapłanów. Im więcej wiernych, tym więcej zysków.

W propagandzie wzrostu demograficznego nie znajdą swoich korzyści:

  1. Ludzie młodzi - przemysł dąży do ciągłego obniżenia kosztów produkcji, co powoduje ograniczenie zatrudnienia (bezrobocie) oraz zaniżanie płac. Jeśli płace zostaną obniżone, to pracownik musi pracować dłużej lub produkować jeszcze więcej, aby osiągnąć zadowalający dochód. Następuje więc opisana już przez Marksa alienacja wytworu produkcji: im więcej pracownik wytwarza towaru, tym mniejszą wartość jednostkową ma wyprodukowany przez niego towar (inflacja towaru), a więc tym mniejszą wartość ma jego praca i on sam (inflacja człowieka). Im więcej produkuje, tym będzie biedniejszy! Jeśli zaś będzie mało produkował lub w ogóle, to straci pracę lub zbankrutuje.
  2. Natura - wzrost populacji ludzkiej (czyli zachwianie równowagi biologicznej) wymaga coraz bardziej sprawnej i skomplikowanej organizacji życia społecznego. Wymusza to rozbudowę miast, autostrad, wycinkę lasów pod uprawy, masową hodowlę zwierząt. Im większa ilość ludzi, tym większa konsumpcja. Ciągły wzrost demograficzny koniecznie spowoduje ciągły wzrost konsumpcji. Jeśli wzrost demograficzny nie będzie miał swoich granic, to i wzrost konsumpcji nie będzie miał swoich granic. Wytrzymałość naszej Planety ma jednak swoje granice. Wnioski są jasne i logiczne... katastrofa jest nieunikniona!

Aby przeciwstawić się przeludnieniu należy przede wszystkim walczyć w propagandą wzrostu prowadzoną przez trzy grupy interesu. Walka odbywa się poprzez całkowity brak jakiegokolwiek poparcia finansowego i ideowego dla tych grup (wybory parlamentarne i "rzucanie na tacę") oraz poprzez prowadzenie akcji informacyjnych na temat prawdziwych przyczyn propagandy wzrostu oraz jej konsekwencji w przyszłości.

Robert Surma
Klub OK!
www.ok.most.org.pl

Klub Środowisk Twórczych

Założony w 1992 r. Klub Środowisk Twórczych zaistniał jako klub korespondencyjny.

Należy do niego ok. 80 osób z kraju i zagranicy. Trzy lata jego działalności zaowocowały wydaniem ośmiu numerów "Biuletynu". W 1994 r. zorganizowaliśmy konkurs literacki "Ekologizm - przewartościowania w kulturze", poprzedzony wydaniem tematycznej jednodniówki.

Z różnych względów działalność klubu i realizacja zamierzeń wydawniczych została zawieszona (do chwili obecnej!). Reaktywując działalność Klubu pragniemy kontynuować wydawanie naszego pisma.

Chcemy, aby "BIULETYN" stanowił forum dla osób twórczych w szerokim tego słowa znaczeniu oraz by umożliwiał debiut literacki młodym twórcom. Mamy nadzieję, że współpracę z klubem podejmą także artyści o znaczącym dorobku.

Na łamach "Biuletynu" chcemy prezentować poezję, eseje, prozę, artykuły o ochronie środowiska oraz recenzje ciekawych wydarzeń kulturalnych. Tak jak poprzednie numery "Biuletynu" pismo będzie umożliwiać członkom klubu nawiązywanie wzajemnych kontaktów.

Zamierzamy także informować o ciekawych inicjatywach (warsztatach), dających możliwość rozwoju osobistego.

Działalność Klubu możliwa jest dzięki zapałowi i społecznej pracy kilku osób.

Satysfakcjonuje nas pokrycie kosztów działalności klubu (wydawania pisma, promocji członków klubu) dzięki opłatom członkowskim, prenumeracie "B". Mamy wizję rozwoju działalności klubu i dążymy do realizacji przedsięwzięć dzięki pozyskiwaniu sponsorów: firm, instytucji i osób, które udzielą wsparcia finansowego lub "technicznego" (sprawy związane z drukiem, istnieniem medialnym etc.). Liczymy także na zaangażowanie członków i sympatyków klubu.

Wznawiając działalność Klubu Środowisk Twórczych, chcemy korzystać z nowych możliwości, jakie daje internet i poczta elektroniczna (zamierzamy stworzyć stronę w sieci i grupę dyskusyjną).

Wdzięczni będziemy za wszelkie pomysły i opinie dotyczące działalności klubu.

Z a p r a s z a m y  do współpracy!!! Pierwszy numer wznowionego "Biuletynu" ukaże się w grudniu 2001. Prosimy o nadsyłanie tekstów! Klub ma siedzibę w Warszawie

Klub Środowisk Twórczych
ul. Zaruby 9/125
02-796 Warszawa
e-mail: klubsrodowisktworczych@wp.pl
izakoba@poczta.onet.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]