ZB 2(170), luty 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Woda
 

Kampania przeciwpowodziowa WWF

WWF Światowy Fundusz na rzecz Przyrody, przy wsparciu klubu WWF "Biznes dla Przyrody", rozpoczyna ogólnopolską kampanię przeciwpowodziową. WWF uważa, że konieczne jest jak najszybsze wdrożenie zintegrowanego programu ochrony przeciwpowodziowej. Powinien on wykorzystywać w znacznie większym stopniu, niż dotychczas, naturalne obszary zalewowe w dolinach rzek.

Powodzie, które nawiedziły Polskę w 1997 i 2001 r. zmieniły w koszmar życie tysięcy rodzin. Każda fala roztopów czy kilkudniowe ulewy są realnym zagrożeniem, wizją kolejnej ludzkiej tragedii. Ryzyko można ograniczyć jedynie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej. Program ten powinien obejmować przede wszystkim rozszerzenie koryta wielkich wód przez przesunięcie wałów na wybranych odcinkach oraz wprowadzenie polderów zalewowych na terenach ekstensywnie zagospodarowanych.

Dotychczasowa, niezmienna od ponad 100 lat strategia ochrony przeciwpowodziowej skupiająca się głównie na budowie i modernizacji obwałowań, często nadmiernie zwężających koryta rzek, nie sprawdza się, a tworząc iluzję bezpieczeństwa prowadzi do inwestowania na terenach zalewowych. W konsekwencji, potęguje to straty powodziowe.

WWF apeluje do odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową o wyznaczenie obszarów zalewowych, analizę ryzyka powodziowego i stworzenie map zagrożenia powodziowego, które umożliwiłyby ograniczenie budownictwa na terenach zalewowych. Kontrola inwestowania na terenach zagrożonych powodzią jest możliwa m.in. przez skuteczny system ubezpieczeń oraz rozwiązania legislacyjne w gospodarce przestrzennej.

W przypadku Odry obecne tereny zalewowe stanowią zaledwie 27% naturalnego obszaru zalewowego. W porównaniu z warunkami naturalnymi rzeka ma za mało miejsca do bezpiecznego przeprowadzenia wielkich wód. Dlatego konieczne jest powstrzymywanie zabudowy na obszarach o największym zagrożeniu i tam, gdzie to możliwe, przywrócenie rzece jej terenów zalewowych.

Piotr Nieznański
kierownik projektu WWF "Odra"
tel. 0-601/81 70 60
e-mail: pnieznanski@wwf.pl

Liczymy na to, że poprzez kampanię przeciwpowodziową WWF wzrośnie świadomość Polaków na temat konieczności podjęcia kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i zmniejszenia strat materialnych. Program taki powinien odnosić się do całych zlewni, a nie tylko do ich małych fragmentów.

Jacek Engel
kierownik projektu WWF "Wisła"
tel. 0-608/38 42 42
e-mail: jengel@wwf.plKampanię wsparli następujący członkowie klubu WWF "Biznes dla Przyrody": D'Arcy - autor strony kreatywnej kampanii, Bank Zachodni WBK, Polskie Linie Lotnicze LOT, SCA Hygiene Products - Marka "Tena", Tetra Pak, Unilever Polska, Warsaw Marriott Hotel.
Sponsorami medialnymi kampanii są: "Rzeczpospolita", "Polityka", "Wprost", "Newsweek", "Profit", "Samo Zdrowie". Na stronie www.wwf.pl znajdują się obszerne materiały na powyższy temat.


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]