ZB 2(170), luty 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

Heinrich Boll Stiftung
IUCN

Fundacja Heinricha Bölla i Fundacja IUCN - Poland,
Biuro dla Europy Środkowej, we współpracy z IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
i organizacjami rolnictwa ekologicznego:
Biokultura z Węgier; Ekoland z Polski; Ekotrend ze Słowacji; Pro-Bio z Republiki Czeskiej
zapraszają na konferencję pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP rysunek

Rolnictwo ekologiczne w poszerzonej UE
jako możliwość rozwoju obszarów wiejskich

Celem konferencji jest wzmocnienie wsparcia dla rolnictwa ekologicznego jako alternatywnej metody rolnictwa przyjaznej dla środowiska i konsumentów.

Udział wysokiej klasy gości - uczestnictwo zapowiedzieli ministrowie i politycy z niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Unii Europejskiej - będzie pozytywnym impulsem dla polityki i promocji rolnictwa ekologicznego. Konferencja zrodzi dialog na różnych politycznych poziomach zaproszonych osób oraz możliwością wymiany doświadczeń. Wnioski z konferencji będą ogłoszone w "Deklaracji Warszawskiej" i przedstawione decydentom we wszystkich krajach europejskich. Na konferencję zapraszamy uczestników z 22 krajów Europy.

Program

1.3.2002, piątek, prowadzenie:
Bernward Geier, IFOAM

11.00 Powitanie uczestników przez Claudię Neusüß, przedstawicielkę Zarządu Fundacji Heinricha Bölla, Niemcy i Achima Steinera, Dyrektora Generalnego Głównego Biura IUCN, Szwajcaria

11.20 Powitanie uczestników przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP i Jarosława Kalinowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.40 Renate Künast, Minister Ochrony Konsumentów, Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec: Zwrot w polityce rolnej przez wsparcie szans marketingu produktów ekologicznych

12.10 Gunnar Rundgren, Prezydent IFOAM: Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie

12.40 Konferencja prasowa, zwiedzanie wystawy i degustacja produktów ekologicznych

13.00 przerwa na poczęstunek

14.00 Joachim Heine, Zastępca Dyrektora Generalnego DG Rolnictwo, Komisja Europejska: Rolnictwo ekologiczne w Europejskiej Polityce Rolnej

15.00 Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego: Reforma polityki rolnej Unii Europejskiej dla rolnictwa ekologicznego w świetle przyszłego członkostwa krajów Europy Środkowej

15.30 przerwa na kawę

16.00 Wystąpienie Jarosława Kalinowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej: Rola społeczna rolnictwa ekologicznego i miejsce w polityce państwa

16.30 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa Węgier: Rozwój eksportu jako model rozwoju rolnictwa ekologicznego

17.00 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa Rosji: Nowe gospodarstwa ekologiczne

17.30 Wystąpienie przedstawiciela organizacji producenckiej Słowacji: Rolnictwo ekologiczne w nowych warunkach

18.00 Wystąpienie Tomasa Zidka, v-ce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Czeskiej: Rozwój rynku wewnętrznego jako model rozwoju rolnictwa ekologicznego

18.30 Prof. dr Mieczysław Górny: Przyszłość rolnictwa ekologicznego

19.00 Zakończenie

2.3. 2002, sobota, prowadzenie:
Elisabeth Avakian-Reuter,
Instytut Equalita
i Dorota Metera,
IUCN Office for Central Europe

9.30 Prof. Hartmut Vogtmann, Urząd Ochrony Przyrody Niemiec: Znaczenie rolnictwa ekologicznego - aspekty ekologiczne, ekonomiczne, społeczne i zdrowotne

10.00 Frank Vorhies, IUCN Główne Biuro, Szwajcaria: Europejska Inicjatywa Rolnictwa Chroniącego Przyrodę

10.30 Martien Lankester, Fundacja Avalon, Holandia: Znaczenie programów rolnośrodowiskowych dla rolnictwa ekologicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

11.00 Przerwa na kawę

11.30 Forum międzynarodowe (grupy dyskusyjne): prowadzenie: Jiri Urban, Pro-Bio, Ferenc Frühwald, Koordynator Inicjatywy IFOAM dla Europy Środkowej i Wschodniej: Zalety ekonomiczne rolnictwa ekologicznego a przyszłość europejskiej polityki rolnej, Czego konsumenci oczekują od produktów ekologicznych? Mądry handel!

13.00 przerwa na poczęstunek

14.00 Przedstawienie wyników dyskusji i rekomendacji przez prowadzących, dyskusja plenarna

14.30 "Nasze sukcesy" - producenci z krajów przedakcesyjnych opowiadają o swoich sukcesach

16.00 Ogłoszenie "Deklaracji Warszawskiej" z rekomendacjami dla polityki rolnej jako kontynuacja działań Konferencji Ministrów Unii Europejskiej w Kopenhadze w maju 2001 r. "Żywność i rolnictwo ekologiczne. Dla partnerstwa i działania w Europie"

17.00 Pożegnanie uczestników przez przedstawicieli Fundacji IUCN-Poland i Fundacji Heinricha Bölla, Niemcy

17.30 Zakończenie.

Informacje:

Fundacja IUCN - Poland
fax: 48/22/881 05 54
e-mail: metera@iucn-ce.org.pl

Kwietniowa sesja nt ochrony przyrody

Tematem dorocznej kwietniowej sesji w Łagowie będzie "Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody". Sesja odbędzie się 5-7.4. Więcej na http://www.lkp.org.pl

Paweł Pawlaczyklogo TnZ

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50
32-600 Oświęcim
tel/fax: 033/8422120, 8441934
e-mail: office@tnz.most.org.pl
http://www.tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Oświęcim, 15.1.2002

Szkolenia dla organizacji ekologicznych

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Towarzystwo na rzecz Ziemi, we współpracy z Centrum Prawa Ekologicznego z Wrocławia i krakowską Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dzięki dotacji z programu Unii Europejskiej "ACCESS", organizują cykl szkoleń poświęcony krajowym i unijnym przepisom w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności obowiązkom przedsiębiorców i organów administracji wynikającym z najnowszych uregulowań prawnych.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli administracji, przedsiębiorców, pozarządowych organizacji ekologicznych i środowisk akademickich, a więc wszystkich grup aktywnie uczestniczących w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Ich celem jest przygotowanie uczestników szkoleń do praktycznego wdrażania nowych regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych), aktywnego uczestniczenia w procesie integracji i wykorzystania unijnych funduszy pomocowych.

W ramach cyklu odbędzie się pięć trzydniowych szkoleń poświęconych następującym tematom:

Ochrona środowiska w polityce,
systemie prawnym i finansowym Unii Europejskiej
(15 - 17.4.2002) - 300 zł

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. struktury UE ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji prawotwórczych (m.in. Rada Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Europejski), rodzaje aktów prawnych i ich moc wiążąca, polityka UE, programy środowiskowe UE i podstawowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska, procedury kształtowania prawa w UE (z uwzględnieniem udziału podmiotów społecznych i gospodarczych w tworzeniu prawa), wspólnotowe i krajowe przepisy dotyczące dostępu do informacji i ocen oddziaływania na środowisko, programy pomocowe UE - zasady funkcjonowania i konkretne przykłady wykorzystania środków, najnowsze dyrektywy UE w zakresie ochrony środowiska (obowiązujące i przygotowywane) i ich implementacja do prawa krajowego.

Nowe prawo ochrony środowiska na tle dyrektyw UE
- doświadczenia we wdrażaniu i problemy interpretacyjne
(17 - 19.4.2002) - 350 zł

Podczas szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na nowowprowadzone instytucje, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas ich wdrażania, oraz kwestii wzbudzających wątpliwości interpretacyjne. Kolejno omówione zostaną:

 • Przepisy ogólne ustawy Prawo ochrony środowiska (podstawowe założenia nowego systemu Prawa ochrony środowiska na tle rozwiązań europejskich; dostosowanie zakresu pojęciowego ustawy do definicji stosowanych w prawie unijnym; nowe obowiązki organów i przedsiębiorców; kwestia dostępu do informacji o środowisku i uczestnictwa w postępowaniach związanych z ochroną środowiska; problematyka postępowań ws. ocen oddziaływania na środowisko).
 • Nowe uregulowania prawa polskiego w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza ochrony powietrza i ochrony przed hałasem - z uwzględnieniem zasad ochrony zasobów (standardy jakości środowiska) oraz zasad przeciwdziałania zanieczyszczeniom (warunki wydania pozwoleń emisyjnych, pozwoleń zintegrowanych).
 • Zasady przeciwdziałania i postępowania w razie poważnych awarii.
 • Problematyka finansowo-prawna uregulowana przez nowe przepisy, w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Kwestie zasad odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej w ochronie środowiska.
 • Podział kompetencji i zakres działania organów i instytucji ochrony środowiska.
 • Regulacja tworzenia i stosowania programów dostosowawczych dla zakładów przestarzałych technologicznie.

Dodatkowo przedstawione zostaną dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza/atmosfery i hałasu.

Krajowe i wspólnotowe przepisy
w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej
(6 - 8.5.2002) - 300 zł

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady gospodarki wodnej - w Unii (dyrektywa 2000/60/WE ws. stworzenia podstaw dla przedsięwzięć Wspólnoty w zakresie polityki wodnej zwana wodną dyrektywą ramową) i w Polsce - nowe prawo wodne z 2001 r.:

 1. Podstawowe zasady gospodarki wodnej - racjonalne i całościowe traktowanie zasobów wodnych; zasada wspólnych interesów realizowana przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności w celu uzyskania maksymalnych korzyści społecznych; zasada zarządzania zasobami wodnymi (podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne); zasada szczególnego przeznaczenia wód podziemnych; zasada planowości w gospodarowaniu wodami; zasada preferencji, tj. zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem względnej hierarchii potrzeb; zasada wykorzystywania potencjału energetycznego wód.
 2. Instrumenty prawne gospodarki wodnej - plany gospodarki wodnej; pozwolenia wodnoprawne; opłaty i należności; analizy ekonomiczne; kataster.
 3. Nowa organizacja administracji w gospodarce wodnej.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem - pozwolenia na emisję; dopuszczalne normy emisji; normy jakości wód.Zostaną także zaprezentowane dyrektywy: 75/440/EWG dot. wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich, 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych i jej wdrażanie w państwach UE, 76/464/EWG ws. zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje wprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty.

Nowe obowiązki przedsiębiorców i organów administracji
w zakresie zagospodarowania odpadów
w świetle nowych uregulowań prawnych
(ustaw i aktów wykonawczych)
(8 - 10.5.2002) - 350 zł

Zakres tematyczny szkolenia będzie następujący:

 • ustawa o odpadach,
 • nowe rozwiązania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • krajowe a unijne przepisy w zakresie stałych odpadów komunalnych (w tym przepisy dot. spalania i składowisk odpadów),
 • najnowsze krajowe i unijne przepisy w zakresie odpadów postkonsumpcyjnych, w szczególności ustawy o opakowaniach i obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • zadania i obowiązki organów administracji publicznej we wdrażaniu nowych ustaw ekologicznych,
 • rola Inspekcji Ochrony Środowiska we wdrażaniu przepisów ustaw o odpadach, opakowaniach i obowiązkach przedsiębiorców,
 • przepisy w zakresie odpadów niebezpiecznych i specjalnych,
 • stopień dostosowania ustawodawstwa polskiego do wymogów Unii, a możliwości ich praktycznego wdrożenia,
 • fundusze preakcesyjne UE i ich wykorzystanie w gospodarce odpadami (w szczególności fundusz ISPA),
 • najnowsze i przygotowywane dyrektywy UE oraz przewidywane zmiany w obowiązujących przepisach - dyrektywy dot. składowisk odpadów, spalania odpadów, wyeksploatowanych pojazdów (obowiązujące), złomu elektrycznego i elektronicznego (w przygotowaniu), opakowań i odpadów opakowaniowych (nowelizacja).

Szkoleniu towarzyszyć będzie konferencja "Nowe inicjatywy w zakresie segregacji i recyklingu odpadów"

Przepisy w zakresie ochrony przyrody,
ochrony środowiska w rolnictwie,
ochrony zwierząt i biotechnologii
- prawo Unii Europejskiej a regulacje krajowe
(3 - 5.6.2002) - 300 zł

Zakres tematyczny szkolenia będzie następujący: dyrektywy UE, w szczególności habitatowa i ptasia, programy środowiskowe i rolno-środowiskowe UE, ostatnie zmiany w ustawie o ochronie przyrody - wprowadzone w grudniu 2001 oraz przez ustawę wprowadzającą (ta ostatnia włączyła do przyrody przepisy o ochronie zieleni, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, opłaty i kary) jak i nowelizacja z grudnia 2001 - dostosowanie do przepisów UE - m.in. koncepcja ochrony siedlisk; nowe zasady tworzenia form ochrony przyrody - współdziałanie z samorządami i NGO; zakazy i ograniczenia obowiązujące w poszczególnych formach ochrony przyrody (nowe zasady ich wprowadzania), w tym ograniczenia inwestycyjne wynikające z ustawy o ochronie przyrody; plany ochrony i ich konsekwencje dla treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody, przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego zalesiania gruntów rolnych (rozporządzenia Rady UE 1257/99/WE i 1750/99/WE oraz przepisy krajowe). Szkoleniu towarzyszyć będzie konferencja "Tworzenie form ochrony przyrody jako instrument lokalnego ekorozwoju".

Wykładowcami będą osoby, które uczestniczyły w pracach nad nowym prawem, zarówno teoretycy prawa jak i praktycy. Zapewni to fachowość w wyjaśnianiu wątpliwości interpretacyjnych i pozwoli uczestnikom na dogłębne zrozumienie zarówno podstawowych zasad, jak i szczegółowych kwestii regulowanych przez krajowe i unijne przepisy prawne.

Uzupełnieniem cyklu nt. przepisów ochrony środowiska będzie organizowane we współpracy z firmą Lem Projekt (www.lemprojekt.com.pl) szkolenie:

Jak przygotować wniosek o dotację z funduszu pomocowego UE?
(27 - 29.5.2002) - 590 zł

Tematyka szkolenia:

Określenie celów bezpośrednich i pośrednich (logiczna struktura ramowa projektu). Logiczna struktura ramowa projektu, przykłady autentycznych układów ramowych projektów z pozytywnie rozpatrzonych wniosków do różnych funduszy i fundacji. Wskaźniki osiągnięcia zakładanych celów, źródła weryfikacji.

Techniki obliczania wartości przyszłej i dyskontowania. Techniki obliczania wartości przyszłej środków pieniężnych oraz wartości aktualnych środków pojawiających się w przyszłości.

Mierniki wartości projektu. Niedyskontowe i dyskontowe mierniki wartości projektu: okres zwrotu, stopa zwrotu, NPV, IRR, BCR. Wady i zalety każdego z mierników oraz kryteria jego interpretacji. Metodyka obliczania dwóch podstawowych, pojawiających się w każdym wniosku, mierników wartości projektu, tj. zaktualizowanej wartości netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Analiza kosztów i korzyści (AKK). Rodzaje nakładów inwestycyjnych, szacowanie przychodów z inwestycji, rodzaje i rola kosztów operacyjnych oraz znaczenie kapitału obrotowego. Metody kalkulacji dodatkowych korzyści, będących wynikiem realizacji danej inwestycji: polepszenie stanu środowiska w regionie, likwidacja bezrobocia, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wzrost atrakcyjności turystycznej itp.

Analiza kosztów i korzyści (ang. termin CBA Cost-Benefit Analysis) jest standardową analizą wymaganą przy opracowaniu dokumentacji do dokumentacji przedinwestycyjnej w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Każda inwestycja publiczna oprócz generowania ewentualnych przychodów ze sprzedaży usług (np. opłaty za odbiór ścieków) powoduje też określone korzyści rozproszone, z których korzysta cała społeczność. Zmniejszenie ilości odpadów powoduje, że przez 10 lat nie trzeba budować nowego wysypiska. Można oszacować korzyści środowiskowe i finansowe, jakie odnosimy z tego powodu. Za korzystanie z oświetlenia ulicznego nikt prywatnie nie płaci, lecz istnienie tego oświetlenia powoduje, iż ruch uliczny odbywa się szybciej i bezpieczniej. Mniejsza jest przestępczość, dłużej działają sklepy. Można szacować wartość tych korzyści w pieniądzu. To samo przeprowadzamy dla nieuniknionych kosztów społecznych i środowiskowych inwestycji.

Do takich operacji sprowadza się sens AKK. Pomimo prostoty idei, jej obliczanie jest skomplikowane, wymaga ogromnej liczby trudnych do uzyskania informacji. Dla każdej inwestycji będziemy obliczać jej wartość inaczej. Jest to więc analiza trudna, pracochłonna, wymagająca dużej kreatywności i umiejętności analitycznych. Wyliczenie takie jest jednak niezbędne do uzyskania tzw. wskaźników ekonomicznych NPV i IRR, jakie są wymagane przy wszystkich projektach współfinansowanych ze środków programów ISPA i Phare.

Analiza tego rodzaju może też służyć dla Zarządu Gminy czy Rady Gminy jako narzędzie do tworzenia wstępnej hierarchii potrzeb inwestycyjnych - wynik analizy AKK, wyrażony w wartościach finansowych, pozwala porównywać jaka inwestycja jest bardziej społecznie potrzebna - np. budowa nowego mostu czy nowych połączeń drogowych. Jednocześnie wyniki analizy można wykorzystać w akcji promującej projekty inwestycyjne w mediach.

Analiza finansowa. Sprawozdania finansowe: rachunek wyników (zysków i strat), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow), bilans.

Planowanie realizacji projektu. Planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu projektu, monitoring projektu i kontrola kosztów przy użyciu wykresu rzeczowo-finansowego (wykres Gantta), analizy sieciowej i metody ścieżki krytycznej.

Zasadnicze elementy szkolenia: praktyczne zasady wypełniania poszczególnych elementów wniosku do funduszu pomocowego, prosta, ale skuteczna metoda obliczania NPV oraz IRR, opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej projektu (CBA), realizacja projektu (planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu. monitoring i kontrola kosztów), określenie celów bezpośrednich i pośrednich projektu.

Uczestnicy samodzielnie sporządzą analizę ekonomiczną (nakładów i efektów) przykładowej inwestycji infrastrukturalnej oraz opracują strukturę ramową dla różnych projektów infrastrukturalnych.

Szkoleniom z zakresu przepisów ochrony środowiska patronuje:

Przegląd (E)Komunalny

Informacje organizacyjne

Szkolenia odbędą się w hotelu "Pod Dębami" w Osieczanach k. Krakowa, u podnóża Beskidu Średniego.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, materiały uzupełniające i zestawy publikacji Towarzystwa na rzecz Ziemi i Fundacji Wpierania Inicjatyw Ekologicznych dot. ochrony środowiska, teksty ustaw, aktów wykonawczych i dyrektyw UE na płycie CD, zakwaterowanie na czas trwania konferencji, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa.

Osoby/instytucje, które zadeklarują i opłacą udział w 4 lub 5 szkoleniach z zakresu przepisów ochrony środowiska otrzymają zniżkę w wysokości odpowiednio 25 i 30% (nie dotyczy szkolenia nt. przygotowania wniosku). Przedstawiciele organizacji ekologicznych, studenci i pracownicy naukowi szkół wyższych mogą zwracać się o zwolnienie z opłaty.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach.

Szczegółowy program szkoleń oraz dodatkowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i odesłaniu blankietu zgłoszeniowego.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać co najmniej na miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia na załączonym poniżej formularzu.

---------------------------------------------------------------------

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 033/8441934, 8422120,
e-mail: office@tnz.most.org.pl

Zgłaszam udział w szkoleniach (prosimy zaznaczyć w kratce):

Ochrona środowiska w polityce, systemie prawnym i finansowym Unii Europejskiej[ ]
Nowe prawo ochrony środowiska na tle dyrektyw UE[ ]
Krajowe i wspólnotowe przepisy w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej[ ]
Nowe obowiązki przedsiębiorców i organów administracji w zakresie zagospodarowania odpadów[ ]
Przepisy w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska w rolnictwie, ochrony zwierząt i biotechnologii[ ]
Jak przygotować wniosek o dotację z funduszu pomocowego UE?[ ]

imię i nazwisko:

instytucja:

telefon, fax:

e-mail, strona WWW:

adres:

 • proszę o zarezerwowanie miejsca w autokarze
 • proszę o miejsce w pokoju jednoosobowym za dopłatą 150 zł
  (ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)
 • zamawiam posiłki wegetariańskie

Podpis i pieczęć kierownika instytucji

Zapowiedź:

I Targi Prasy i Literatury Anarchistycznej

18-19.5. 2002, squat Rozbrat, Poznań

Zapraszamy serdecznie wydawców i czytelników z kręgów anarchistycznych, ekologicznych i artzinowych. Mamy nadzieję, że targi staną się płaszczyzną wymiany myśli krytycznej, idei, poglądów i pomysłów na wspólne działania wydawnicze. Chcielibyśmy porozmawiać o przyszłości wolnościowego ruchu wydawniczego w Polsce, współpracy z wydawnictwami z innych krajów, szansach rozwoju. Impreza ta poza możliwościami zakupu i wymiany wydawnictw będzie uatrakcyjniona wykładami, panelami dyskusyjnymi, wystawami i projekcjami filmów. Jeśli poczuwacie się do bycia częścią ruchu zmierzającego ku wolności jednostki i wolnego społeczeństwa czekamy na wasze propozycje aktywnego udziału w targach.

Zapewniamy miejsce wystawiennicze, nocleg, sympatyczną atmosferę, możliwość zakupu wegetariańskiego jedzenia i napojów

Po przesłaniu informacji o waszym wydawnictwie opublikujemy je w specjalnym "Biuletynie Targowym".

Kontakt:

Gas, Michał Wojcieszak
skr. 12
60-975 Poznań 61
email: yyanek@poczta.onet.pl
lub grok@interia.pl

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w targach przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.

!!! PRZEŚLIJ TĘ WIADOMOŚĆ DALEJ!!! 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]