ZB 12(180), grudzień 2002
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
ALERT
 

POLSCY PROFESOROWIE W OBRONIE TATR!

10.12.2002 o godz. 1200 odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiony zostanie apel ponad 80 wybitnych polskich naukowców-profesorów skierowany do Ministra Środowiska w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Głównym postulatem apelu jest sprzeciw wobec rozbudowy (zwiększenia przepustowości) kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz wobec planów zwiększenia infrastruktury turystycznonarciarskiej na terenie TPN.
Opis problemu:
Burmistrz Zakopanego rozpoczął wdrażanie procesu zwiększania przepustowości kolejki na Kasprowy Wierch. Poparła go w tym Rada Tatrzańskiego Parku Narodowego, która obecnie składa się w dużej mierze nie z naukowcówprzyrodników (jak dawniej), lecz z lokalnych samorządowców. Razem chcą oni doprowadzić do zwiększenia przepustowości kolejki tak, by jej właściciel - firma Polskie Koleje Linowe - mógł jeszcze więcej zarabiać na turystyce niszczącej przyrodę Tatr. To wszystko odbywa się - o ironio - w Międzynarodowym Roku Gór, w którym na całym świecie przykłada się szczególna wagę do ochrony terenów górskich przed zniszczeniem.
Kolej linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch dotąd przewiozła około 35 mln pasażerów. Teraz ma wozić ich dwa razy więcej. Nie 180 osób/godz. jak dotychczas, lecz 360 osób/godz., tak, by w ciągu roku móc transportować do 1,5 mln osób. Dotychczas kolejkowa machina doprowadziła do nieodwracalnych zniszczeń unikalnej przyrody w centralnym rejonie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niszczenie roślinności, płoszenie zwierząt, degradację gleby, zakłócanie ciszy górskiej powiększają jeszcze skażenia przez ścieki, śmieci i odpady z kolejki.
Wielki niepokój budzi postawa niektórych przedstawicieli władz ochrony przyrody, m.in. Ministerstwa Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody i dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy wyrażają zgodę na zwiększenie przepustowości kolejki linowej. Władze te zobligowane są ustawą o ochronie przyrody strzec narodowego dziedzictwa przyrodniczego. Tymczasem zwiększenie przepustowości oznacza jeszcze większą presję na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego i większe zniszczenia bezcennego ekosystemu. Oznacza także lekceważenie długiej, ponad stuletniej tradycji obrony przyrody tatrzańskiej przed komercyjnymi zakusami. Tatrzańskiej przyrody bronili tacy wielcy Polacy jak: Tytus Chałubiński, Jan Kasprowicz, Stanisław Witkiewicz, Walery Goetel i wielu, wielu innych, którzy chcieli ocalić ten teren dla przyszłych pokoleń.
Ponad czterdzieści organizacji społecznych z całej Polski (m.in. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polski Klub Ekologiczny, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) wystosowało protest do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego ws. planów zwiększenia przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Organizacje społeczne domagają się od Prezydenta podjęcia stanowczych kroków w celu niedopuszczenia do zniszczenia jednego z najcenniejszych polskich skarbów narodowych, jakimi są Tatry.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystosowała do Ministra Środowiska list z następującymi postulatami:

  • Podjęcia niezwłocznych decyzji niedopuszczających do rozbudowy (zwiększenia przepustowości w jakimkolwiek okresie roku) kolejki linowej na Kasprowy Wierch.

  • Aby spółka Polskie Koleje Linowe, czerpiąca bezpośrednie korzyści z eksploatacji już istniejącej kolejki linowej, zapłaciła za wszystkie zniszczenia w ekosystemie (skażenie smarami i ropopochodnymi terenu, dewastacja kopuły Kasprowego Wierchu), jakie do chwili obecnej zostały w TPN dokonane w efekcie funkcjonowania inwestycji.

  • Wykonania przez Tatrzański Park Narodowy kompleksowego raportu opisującego oddziaływanie kolejki linowej na środowisko. Raport ten powinien uwzględniać wszelkie parametry oddziaływania kolejki na przyrodę.
Apel ten poparło ponad 80 profesorów z różnych placówek naukowych w Polsce, w tym wybitni przyrodnicy i znawcy problemów ochrony przyrody tatrzańskiej.
Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik w decyzji wydanej 26.9.2002 stwierdził niezgodność z prawem przedstawionych przez Burmistrza Zakopanego zapisów wniosku o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o nazwie "Przebudowa kolei linowej ťKasprowy WierchŤ".

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra Krakowska
tel. 33/817 14 68, 818 31 53 tel. kom. 0 606 946 745 Dariusz Matusiak
6.12.2002

NAUKOWCY W OBRONIE TATR!

Poniżej prezentujemy apel, jaki z inicjatywy Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wystosowali do Ministra Środowiska polscy naukowcy - z wielu ośrodków akademickich, wśród nich wybitni przyrodnicy - z postulatem niedopuszczenia do zwiększenia przepustowości kolejki na Kasprowy Wierch. W chwili obecnej apel podpisało ponad 80 osób z tytułem naukowym profesora, zbieranie podpisów pod apelem trwa nadal.

Szanowny Panie Ministrze,
Jako przedstawiciele świata polskiej nauki pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na tym bardzo cennym przyrodniczo obszarze, uznanym za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, którego kompleksową ochronę postulowano już w XIX wieku i który jest symbolem ochrony przyrody w Polsce, mają obecnie miejsce niepokojące zjawiska, prowadzące do dewastacji środowiska przyrodniczego.
Mamy na myśli przede wszystkim proces wdrażania pomysłu zwiększenia przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Pod pretekstem niezbędnej modernizacji spółka zarządzająca kolejką zamierza zwiększyć dwukrotnie przepustowość tej inwestycji, ze 180 do 360 osób/godz. Oznacza to, że w samo serce Tatrzańskiego Parku Narodowego, na najcenniejsze obszary przyrodnicze będzie wwożonych w skali roku ok. 1,5 miliona osób, co jeszcze bardziej zwiększy i tak już ogromną antropopresję na te tereny. Funkcjonująca obecnie kolejka, nota bene wybudowana wbrew stanowisku przyrodników i środowisk ochroniarskich, prowadzi do bardzo brutalnej ingerencji w ekosystem TPN-u. Jej rozbudowa i zwiększenie przepustowości będzie oznaczać tylko i wyłącznie jeszcze większe straty w przyrodzie. To wszystko zaś odbywa się na terenie objętym najwyższą w polskim prawie formą ochrony. Tymczasem na takim właśnie obszarze ochrona przyrody powinna mieć absolutne pierwszeństwo.
Zaniepokojeni już zaistniałymi faktami - wśród których są zgoda Rady TPN na zwiększenie przepustowości kolejki, brak sprzeciwu dyrektora TPN Pawła Skawińskiego wobec tego procederu, brak zdecydowanych kroków Pańskiego resortu, by powstrzymać te negatywne tendencje, posługiwanie się w przygotowaniach procesu modernizacji kolejki przestarzałymi danymi (sprzed 7 lat!) dotyczącymi oddziaływania tej inwestycji na przyrodę - zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie natychmiastowych i skutecznych kroków w celu zapobieżenia zwiększeniu przepustowości kolejki linowej na Kasprowy Wierch i jakiejkolwiek rozbudowie infrastruktury turystycznej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, będącego jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce.
Apelujemy do Pana o:
1. niedopuszczenie do zwiększenia przepustowości kolejki;
2. zobligowanie użytkownika kolejki - firmy Polskie Koleje Linowe S.A. - do pokrycia kosztów wszelkich prac związanych z rekultywacją środowiska zniszczonego na skutek funkcjonowania kolejki;
3.zainicjowanie opracowania przez specjalistów-przyrodników kompleksowego raportu omawiającego rzeczywiste skutki funkcjonowania kolejki linowej na Kasprowy Wierch oraz podanie tych ustaleń do publicznej wiadomości.
Z poważaniem
Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, były minister ochrony środowiska
Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk,
przewodniczący Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego
Prof. dr hab. Roman Andrzejewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Janusz Bogdanowski, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Jan Szczepański, Instytut Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Mieczysław Górny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. Janusz B. Faliński, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Simona Kossak, Instytut Badawczy Leśnictwa
Prof. dr hab. Romuald Olaczek, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr Henryk Skolimowski, Towarzystwo Przyjaciół Filozofii Ekologicznej
Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Jan Turowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Zbigniew T. Wierzbicki, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Marian Banaś, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Paweł Brzuski, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Cabała, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Akademia Podlaska w Siedlcach
Prof. dr hab. Danuta Danek, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Adam Dolnicki, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Lubomira Domka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Edward Feliksik, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Michał Gruszczyński, Akademia Świętokrzyska
Prof. dr hab. Wojciech Górecki, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Aleksander Herczek, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Tadeusz Kaźmierczak, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Zenobia Knakiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Prof. dr hab. Kira Kobak, Akademia Świętokrzyska
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Barbara Krwawicz, Akademia Medyczna w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Maciej Kujawski, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Ireneusz Lipiarski, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Paweł Migula, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Włodzimierz Mirowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Prof. dr hab. Florian Nieuważny, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Józef Niweliński, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Michał Pohoski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Augustyn Ponikiewski, Zakład Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Wiktor Preżdo, Akademia Świętokrzyska
Prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Zygmunt J. Przychodzeń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. Edward Rużyłło, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Prof. dr hab. Lech Ryszkowski, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Prof. dr hab. Ryszard Wiktor Schramm, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej Siciński, Collegium Civitas
Prof. dr hab. Małgorzata Skrzypczyńska, Akademia Rolnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Święcicki, Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Stefan Wesołowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski, Akademia Świętokrzyska
Prof. dr hab. Stanisław Wika, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Aleksander Winiecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Wacław Wojciechowski, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Waldemar Żukowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Stefan Żynda, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr Józef Prończuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr Halina Skibniewska, Politechnika Warszawska
Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Czyżewska, Uniwersytet Łódzki
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Prof. nadzw. dr. hab. Marek Jóźwiak, Akademia Świętokrzyska
Prof. nadzw. dr hab. Leszek Kucharski, Uniwersytet Łódzki
Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Marciniak, Uniwersytet Łódzki
Prof. nadzw. dr hab. Stefan Niesiołowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. nadzw. dr hab. Janusz Hereźniak, Uniwersytet Łódzki
Prof. nadzw. dr hab. inż. Bogdan Olszowski, Politechnika Krakowska
Prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Cichoń, Politechnika Krakowska
Prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Nowak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]