ZB 12(180), grudzień 2002
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Lasy
 

CERTYFIKACJA LASÓW

Publiczna Informacja o Rozpoczęciu Procesu Certyfikacji FSC Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - grudzień 2002

Wstęp - program SmartWood prowadzi ocenę gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w ramach standardów FSC (Forest Stewardship Council, Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). Program SmartWood należy do organizacji Rainforest Alliance. Autoryzowanym przedstawicielem SmartWood w Polsce jest firma Natural Systems, działająca we współpracy z firmą NEPCon. Audyt zasadniczy odbędzie się w końcu stycznia i na początku lutego 2003.
RDLP w Łodzi i Radomiu zarządza lasami o powierzchni łącznej 608 016 ha:

  • RDLP Łódź - 292 064 ha
  • RDLP Radom - 315 925 ha

Zakres audytu - audyt certyfikacyjny gospodarki leśnej obejmie aspekty przyrodnicze (ekologiczne), hodowlane i socjoekonomiczne działalności prowadzonej przez RDLP Łódź i RDLP Radom. Przy audycie zostaną wykorzystane "Przejściowe Bałtyckie Standardy Gospodarki Leśnej SmartWood". SmartWood weźmie pod uwagę również inne standardy, opracowane dla Polski przez osoby trzecie. W celu otrzymania kopii standardów, prosimy o kontakt ze SmartWood poprzez telefon, faks, e-mail lub stronę internetową (podane niżej). SmartWood jest akredytowany przez Forest Stewardship Council (FSC) i procedura certyfikacji musi spełniać określone wymagania, zaakceptowane przez FSC.

Skład osobowy - zespół autorów będzie kierowany przez dr Andrzeja Czech. W zespole będą również pracować dodatkowi polscy eksperci.

Proces i harmonogram audytu - poniżej zawarto krótki opis procesu certyfikacji i wstępny harmonogram:

  • Organizacja audytu - zespół SmartWood będzie prowadzić wywiady i przegląd dokumentacji w siedzibie RDLP Łódź i RDLP Radom.
  • Audyt w terenie - zespół dokona wizytacji biur wybranych nadleśnictw i powierzchni leśnych.
  • Konsultacja z instytucjami i osobami zainteresowanymi - w trakcie pracy terenowej zespół będzie się kontaktował z osobami i instytucjami zainteresowanymi sprawami gospodarki leśnej na terenie RDLP Łódź i RDLP Radom. Konsultacje odbędą się w formie rozmów prywatnych i otwartych dyskusji.
  • Końcowe podsumowanie audytu - przed wyjazdem zespół spotka się z pracownikami RDLP Łódź i Radom, jak również przedstawicielami innych instytucji w celu końcowego zebrania danych i przedstawienia wstępnych wyników audytu.
  • Opracowanie wstępnej wersji raportu - zespół audytorów opracuje poufną, wstępną wersję raportu, która zostanie przesłana w celu konsultacji do minimum dwóch niezależnych osób oceniających.
  • Podjęcie decyzji certyfikacyjnej - po otrzymaniu uwag RDLP Łódź i RDLP Radom, niezależnych osób oceniających i komentarzy od osób zainteresowanych, SmartWood podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatu lub konieczności usunięcia niezgodności ze standardami.
  • Publiczne streszczenie - jeżeli RDLP Łódź i RDLP Radom otrzymają certyfikat, wyczerpujące streszczenie raportu certyfikacyjnego będzie dostępne w Internecie (www.smartwood.org).

Wasz udział - ważnym elementem procesu certyfikacji jest zaproszenie osób i instytucji zainteresowanych do wyrażenia uwag i komentarzy odnoszących się do gospodarki leśnej na terenie RDLP Łódź i RDLP Radom. Przyjmujemy uwagi i komentarze w jakiejkolwiek formie - najłatwiejszej i najbezpieczniejszej dla Was. Wasz wkład będzie wartościowy i ważny na każdym etapie procesu certyfikacji, ale wolelibyśmy otrzymać komentarze i uwagi przed rozpoczęciem audytu zasadniczego, w trakcie audytu, ewentualnie przed 20 lutego 2003. Pozwoli to na wzięcie ich pod uwagę przed podjęciem decyzji certyfikacyjnej.
Przekazanie uwag, obserwacji i komentarz może nastąpić w następujący sposób:

1. Spotkanie z zespołem SmartWood przed, w trakcie lub krótko po zakończeniu audytu w terenie.
2. Przekazanie informacji telefonicznie do Andrzeja Czecha - eksperta SmartWood odpowiedzialnego za koordynację procesu certyfikacji RDLP Łódź i RDLP Radom.
3. Przesłanie uwag pisemnych drogą pocztową, faksem lub e-mailem do Andrzeja Czecha Źródło przekazanych informacji będzie utajnione i będą one użyte jedynie w celu certyfikacji RDLP Łódź i Radom, chyba że zgłaszający poprosi o ujawnienie danych.
Natural Systems/SmartWood
Czapińskiego 3/311, 30-048 Kraków
tel. 12/295-03-73, 0-601/91-29-65
faks 12/295-03-74
www.smartwood.org
e-mail: ac@smartwood.pl (Andrzej Czech)
  
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]