ZB 12(180), grudzień 2002
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Recenzje
 

CO KAŻDY UCZEŃ O ŚMIECIACH WIEDZIEĆ POWINIEN?
zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych

Przedstawiony do recenzji manuskrypt, adresowany do nauczycieli, jest zbiorem scenariuszy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowanych do zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Niezauważalne do niedawna odpady komunalne stały się obecnie w Polsce nie tylko jedną z ważniejszych grup odpadów, ale przede wszystkim głównym problemem w zakresie ochrony środowiska. Dotychczasowe postępowanie z odpadami komunalnymi ograniczało się w przeważającej większości do ich składowania. Aby wprowadzić niezbędne zmiany w tym tradycyjnym sposobie postępowania, należy wskazać metody i możliwości ich zagospodarowania, a także prowadzić szeroką i intensywną edukację społeczeństwa. Jest to proces długotrwały i wymagający odpowiedzialności. Najłatwiej i najskuteczniej jest rozpocząć edukację wśród dzieci i młodzieży. Recenzowana praca jest doskonałym materiałem pomocniczym do realizacji tego właśnie programu.

Autorki przedstawiły w pracy przekrój problematyki odpadów komunalnych począwszy od momentu ich powstania aż do unieszkodliwienia ( w tym i składowania), z jednoczesnym omówieniem wpływu odpadów komunalnych na środowisko. Wskazały także właściwe podejście do tej problematyki, rozpoczynając ich analizę od określenia ilości produkowanych odpadów, sygnalizując niebezpieczną tendencję wzrostową tej produkcji oraz wskazując możliwości jej minimalizacji. To ostatnie zadanie jest najważniejszym składnikiem edukacji społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia.

W dalszej kolejności autorki zaprezentowały możliwość wydzielenia z odpadów komunalnych surowców wtórnych i wykorzystania ich do produkcji nowych wyrobów. Zręcznie przechodząc do zagadnień unieszkodliwiania odpadów wskazały metodę kompostowania jako najkorzystniejszą i najtańszą sposób unieszkodliwiania odpadów, możliwą do wykorzystania w ogródkach i na działkach. Omawiając ostateczną formę unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez ich składowanie, zaproponowały doskonałe doświadczenia laboratoryjne (zorganizowa-nie miniskładowiska), dzięki któremu uczniowie poznają zachodzące na składowisku procesy chemiczne i biologiczne. W ostatniej części autorki zaproponowały, aby uczniowie włączyli się w tworzenie i kształtowanie gospodarki odpadami komunalnymi na własny, terenie, wykorzystując zdobyte w programie edukacyjnym wiadomości. Ostatni temat - klasowy turniej wiedzy o odpadach jest sprawdzianem zdobytych wiadomości i zarazem odpowiedzią na pytanie zadane w tytule recenzowanego manuskryptu.

Forma przyjęta przez autorki przy opracowywaniu książki, jaką jest próba odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nauczyciele otrzymują w ten sposób łatwo przyswajalne kompendium wiedzy o odpadach komunalnych, którą mogą przystępnie, w formie zabawy i konkursów, przekazać uczniom.
Materiał zawarty w recenzowanej pracy zawiera podstawowe definicje i metody postępowania z odpadami komunalnymi oraz przedstawia ciekawe rozwiązania praktyczne prowadzenia lekcji w terenie (w sąsiedztwie szkoły), który to sposób sugestywnie przemawia do uczniów i uwypukla negatywny wpływ odpadów na środowisko, w tym i na człowieka.
Wszystkie definicje i informacje o odpadach komunalnych zawarte w pracy, podane zostały w sposób prawidłowy. (…)

Przedstawiona książka jest (podanym w prosty i przystępny sposób) doskonałym materiałem dydaktycznym, który może podnieść poziom wiedzy o odpadach komunalnych zarówno wśród nauczycieli (nie tylko przedmiotów przyrodniczych), jak i wśród uczniów. Wydaje się, że korzystne byłoby udostępnienie tej książki także wychowawcom klasowym w celu realizacji niektórych tematów w ramach godziny wychowawczej.
Niektóre propozycje scenariuszy zajęć można by także wykorzystać w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w tzw. powszechnej edukacji społeczeństwa, realizowanej dotychczas w programach telewizyjnych. Książka ta może stać się również programowym podręcznikiem dla studentów szkół pedagogicznych oraz animatorów edukacji ekologicznej społeczeństwa. Powinna być zatem przekazana do wszystkich Centrów Edukacji Ekologicznej w Polsce.

Krajowa literatura podręcznikowa w zakresie odpadów komunalnych jest bardzo uboga, wręcz znikoma, zatem ta pozycja książkowa będzie wypełnieniem luki informacyjnej i edukacyjnej w tym zakresie.

Przedstawiony do recenzji manuskrypt oceniam jako bardzo dobry, zarówno pod względem merytorycznym, jak i dydaktycznym, w pełni nadający się do wydrukowania i rozpowszechnienia.

dr inż. Iwona Kuczyńska
Katedra Ekologii Terenów Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
kierownik Studium Podyplomowego Przeróbki i Utylizacji Surowców Wtórnych i Odpadowych
Kraków, 10.3.2001

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien?
Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, ZB, Kraków 2002 - por. oferta Wyd. ZB.
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien?
Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych - poradnik dla nauczyciela, ZB, Kraków 2002 - por. oferta Wyd. ZB.


następna recenzja 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]