BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze


LITERATURA

 1. R.Bahro, Building the Green Movement, New Society Publishers, Philadelphia 1986.
 2. A.Baranowski, Kultura społeczeństwa przełomu XX-XXI w. Stosunek człowieka do środowiska. Ochrona środowiska, krajobrazu. Ekorozwój, w: "Gdański Biuletyn Proekologiczny" nr 9, PKE, Gdańsk 1993.
 3. C.Barclay-Smith, Sztuczka z pieniędzmi, Instytut Ekonomicznej Demokracji, Brisbane, Queensland, Australia 1989.
 4. K.E.Boulding, Ekonomika Ziemi - statku kosmicznego nadchodzącej przyszłości, w: Środowisko - Społeczeństwo - Gospodarka. Wybór przekładów z literatury anglosaskiej, ESEŚiZN, Kraków 1992.
 5. F.Capra, Punkt zwrotny, PIW, Warszawa 1987.
 6. Caring for the Earth. A Strategy for Sustainable Living, IUCN/UNEP/WWF, Gland, Switzerland 1991.
 7. H.E.Daly, Towards An Environmental Macroeconomics, w: "Revista de Analisis Economico" vol.5, No2 1991.
 8. R.Dubos, Pochwała różnorodności, PIW, Warszawa 1986.
 9. P.Glover, Tworzymy ekonomiczną demokrację przy pomocy waluty lokalnej, "Mać Pariadka" nr 1(31) 1995, Sopot.
 10. T.H.Greco, New Money for Healthy Communities, T.H.Greco, Jr. Publisher, 1994, USA.
 11. T.H.Greco, Prosperity Without Money, "At Work" vol.3, No2, March/April 1994, San Francisco.
 12. Green Business: Hope or Hoax?, ed.Ch.Plant, J.Plant, New Society Publishers, USA-Canada 1991.
 13. H.Henderson, Achieving a New World Order, w: Optimistic Outlooks, ed.F.Feather, R.Mayur, Global Futures Network, Toronto - New York - Bombay 1982.
 14. M.Henzler, Dwa centy za kilometr, w: "Polityka" nr 6(1918), 5 lutego 1994.
 15. "Home!" A Bioregional Reader, ed. V.Andruss, Ch.Plant, J.Plant, E.Wright, New Society Publishers, USA 1990.
 16. S.Kozłowski, Rio. Szczyt Ziemi. Początek Ery Ekologicznej, Biblioteka Ery Ekologicznej TPFE nr 2, wyd. Akapit Press, Łódź 1993.
 17. LETS. INFO PACK. LETSLink U.K.Warminster.
 18. Letsystems Training Pack, ed. J.Croft, Dept. of Commerce and Trade, Western Australia 1993.
 19. C.Lévi-Strauss, Spojrzenie z oddali, PIW, Warszawa 1993.
 20. M.Linton, T.Greco, LETS: The Local Exchange Trading System, w: "Home!" A Bioregional Reader, (poz.15).
 21. K.Melville, Communes in the Counter Culture. Origins, Theories, Styles of Life, William Morrow and Company, Inc., New York 1972.
 22. Nasza wspólna przyszłość. Raport światowej Komisji do spraw środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
 23. G.Peszko, Zarys strategii rozwoju gospodarczego Polski 2020 - wyzwania dla ekonomii teraźniejszości, w: Ekorozwój 2020. Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 1, Kraków 1993.
 24. J.Porrit, D.Winner, The Coming of the Greens, Fontana/Collins, London 1988.
 25. J.L.Reissig, Local currencies (Bonds that brought a boom), w: Economic Alternatives for Eastern Europe, ed. M.Summers, New Economic Foundation, London 1992.
 26. J.Robertson, The Sane Alternative. A Choice of Futures, River Basin Publ. Company, St.Paul, Minnesota 1980.
 27. K.Sale, Dwellers in the Land. A Bioregional Vision, Sierra Club Books, San Francisco 1985.
 28. E.F.Schumacher, Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, PIW, Warszawa 1981.
 29. SHARE (Self Help Association for a Regional Economy), Gt.Barrington, USA (ulotka organizacji).
 30. H.Skolimowski, Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia, wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1993.
 31. H.Skolimowski, Technology and Human Destiny, Univ.of Madras, India 1983.
 32. R.Swann, The Need for Local Currencies, E.F.Schumacher Society, Gt.Barrington, USA 1990.
 33. Świat bez pracy, w: "Express Ilustrowany" nr 19807, 7 marca 1994.
 34. M.Towsey, D.Ghista, Trade for Local Self-Reliance, w: "New Renaissance" vol.4, No3 1993, Mainz, Germany.
 35. A.J.Toynbee, D.Ikeda, The Toynbee-Ikeda Dialogue. Man Himself Must Choose, Kodansha International Ltd., Tokyo - New York - San Francisco 1984.
 36. Trzeci Świat: Bankructwo kilku mitów, Biblioteka "Zielonych Brygad" nr 3, Kraków 1993.
 37. J.von Uexkull, Demokracja Globalna jako wyjście z kryzysu ekologicznego, Environment'92, Streszczenia referatów, UW w łodzi, łódź 26-27 listopada 1992.
 38. K.Waloszczyk, Dominująca filozofia życiowa vs. Ekofilozofia, w: "Zielone Brygady. Pismo ekologów", nr 2(32), luty 1992, Kraków.
 39. B.Ward, R.Dubos, Only One Earth. The Care and Maintenance of a Small Planet, Penguin Books, 1972.
 40. D.Weston, Local currencies, w: Economic Alternatives for Eastern Europe (poz. 24).
 41. S.K.Wiąckowski, Polityka ekologiczna i jej priorytety w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Polski, w: Humanizm Ekologiczny vol.2, Kryzys idei postępu - wymiar ekologiczny, red. S.Kyć, Politechnika Lubelska, Lublin 1993.
 42. S.Witt (An interview with), Deli Dollars, Trash Cash and Local Loans, w: Green Business: Hope or Hoax? (poz.12).
 43. P.Zawisło, W stronę etyki środowiska, w: Problemy środowiska i jego ochrony. Wybrane zagadnienia z cyklu wykładów, cz.2, Uniwersytet śląski, Katowice 1994.
 44. T.żylicz, Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 1989.

BZB nr 19 - Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze | Spis treści