ZB 8(176), sierpień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

Konkurs "Przyroda w mieście"

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza konkurs pod nazwą: "Przyroda w mieście", którego celem jest zachowanie terenów cennych przyrodniczo w granicach miast.

Celem konkursu jest wsparcie organizacji ekologicznych działających na rzecz ochrony przyrody głównie na terenach miejskich.

Konkurs skierowany jest do organizacji, które prowadzą (lub chcą prowadzić) działania na rzecz ochrony przyrody, takie jak np.:

 • Organizacja prelekcji w szkołach.
 • Organizacja wystaw o tematyce przyrodniczej.
 • Organizacja konkursów.
 • Przygotowywanie projektów planów ochrony przyrody.
 • Prowadzenie zajęć terenowych (wycieczki, pikniki z konkursami, prowadzenie drobnych prac rzecz ochrony przyrody i zwierząt i inne).
 • Akcje sprzątania i opieka wybranych terenów.
 • Tworzenie ścieżek edukacyjnych i dydaktycznych.
 • Akcje sadzenia drzew.
 • Prowadzenie inwentaryzacji drzew pomnikowych, itp.
 • Prowadzenie obserwacji ptaków, akcje ochrony płazów, itp.
 • Prowadzenia innych działań na rzecz ochrony przyrody dostosowanych do warunków lokalnych.

Nagrodami w konkursie jest 10 nagród pieniężnych w wysokości 5000 zł.

Warunkiem udziału w konkursie jest współpraca z właściwym urzędem dzielnicy, miasta, gminy lub powiatu.

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych. Działania proponowane w konkursie mogą trwać maksymalnie 7 miesięcy. Formularz wniosku oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.fwie.eco.pl/konkurs

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.fwie.eco.pl/konkurs lub u Tomasza Walkowicza (tel. 0-12/422 22 64 w. 18, e-mail: walek@fwie.eco.pl).

Szkolenie przyrodnicze

Aby lepiej przygotować wnioski konkursowe i planować działania na rzecz ochrony przyrody, w dniach 6 - 8.9.2002 odbędzie się 3-dniowe szkolenie pt. "Praktyczne metody ochrony przyrody w mieście" w Ośrodku Edukacyjno-Ekologicznym "Bajka Klubu Gaja" w Bielsku-Białej. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji ekologicznych zainteresowanych prowadzeniem działań przyrodniczych oraz do przedstawicieli samorządów. Poświęcone będzie praktycznej ochronie terenów cennych przyrodniczo. Będzie prezentowało i promowało sprawdzone przykłady tworzenia form ochrony przyrody w miastach na wybranych przykładach kampanii ekologicznych w Polsce (m.in. "Chrońmy dziką Sołę" - Towarzystwa na rzecz Ziemi - laureata "Złotego Liścia" w 2000 r.), będzie pokazywało jak uzyskać środki na tworzenie takich terenów w miastach oraz jak dotrzeć do informacji i udzielać się społecznie w sprawach dotyczących ochrony przyrody w miastach.

W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

 • Prawne aspekty ochrony przyrody - ochrona zasobów przyrody w nowych projektach ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
 • Przyroda w strategiach rozwoju lokalnego i planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Inwentaryzacja florystyczna. Fizjonomiczne rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych.
 • Strefowa ochrona stanowisk zwierząt. Wyszukiwanie w terenie i rozpoznawanie gatunków "strefowych" i ich stanowisk.
 • Prezentacja praktycznych przykładów tworzenia terenów chronionych.
 • Współpraca organizacji ekologicznych z lokalnymi samorządami w ochronie i zachowaniu różnorodności przyrodniczej i kulturowej.
 • Zasady współpracy z samorządem lokalnym, społecznością lokalną, mediami przy prowadzeniu projektów edukacyjnych.
 • Dostęp do informacji o środowisku i udział społeczności lokalnej w podejmowaniu działań na rzecz ochrony przyrody.
 • Wykorzystanie środków pomocowe Unii Europejskiej na działania związane z ochroną przyrody.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi, przyrodnicy, przedstawiciele organizacji ekologicznych.

W trakcie szkolenia omówimy również przygotowanie wniosków konkursowych. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest obowiązkowe i nie będzie miało wpływu na ocenę wniosków.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu (wraz z materiałami szkoleniowymi, pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem) wynosi: 100 zł - zakwaterowanie w Ośrodku Edukacyjno-Ekologicznym "Bajka Klubu Gaja" - pokoje 3-osobowe z łazienką na korytarzu; 140 zł - zakwaterowanie w Hotelu "Błonie" - pokoje 2-osobowe z łazienkami (5 min. piechotą od "Bajki").

Istnieje możliwość indywidualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać w terminie do 16.8.2002 na załączonym poniżej formularzu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul. Sławkowska 12 III p.,
31-014 Kraków tel./fax 0-12/422 22 64, e-mail: walek@fwie.eco.pl

Zgłaszam udział w szkoleniu "Praktyczne metody ochrony przyrody w mieście": imię i nazwisko, instytucja, telefon, fax, e-mail, strona www, adres, podpis i pieczęć kierownika instytucji.


Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na

Szkolenie
dla strażników miejsc przyrodniczo cennych

18-20.10.2002, Karkonoski Park Narodowy

Zajęcia przeznaczone są dla osób pragnących skutecznie bronić przyrody na gruncie lokalnym i ogólnopolskim. W ramach szkolenia: wykłady, prezentacje, zajęcia terenowe.

W programie min.: Projekt Dzika Polska - "Karkonoski Park Narodowy", Wpływ narciarstwa zjazdowego i masowej turystyki na tereny cenne przyrodniczo, Ochrona przyrody a społeczność lokalna.

Koszt szkolenia 30 zł, ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod adresem:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33/817 14 68 (prosić Dariusza Matusiaka)
e-mail: ptasiek@pnrwi.most.org.pl

Szkolenie nt. komplementarnej ekonomii

Zapowiadane w ZB 171 i 172 szkolenie koordynatorów komplementarnej, bezodsetkowej sieci gospodarczej LCC odbędzie się 30.9 - 4.10 w Warszawie. Szkolenie poprowadzą specjaliści z USA i Holandii. Liczba miejsc ściśle ograniczona. Chętnych prosimy o kontakt e-mailowy na lcc@lcc.eco.pl - osoby chcące wziąć udział prosimy o nadesłanie życiorysu i paru zdań listu motywacyjnego w języku angielskim. Fotka mile widziana.

Zaproszenie

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, projekt "Żyjące Miasto" zaprasza na cykl wypraw w poszukiwaniu znanego i nieznanego piękna Podgórza. Zapewniamy 3-4 godziny pasjonującej opowieści, piękne widoki, niezapomniane wrażenia. Najbliższe spacery:

Fortyfikacje Podgórza

7.9.2002. Prowadzenie Krzysztof Wielgus.

Podgórze malownicze

28.9.2002. Prowadzenie Jarosław Żółciak.

Spotkanie o godz. 1000 na Rynku Podgórskim przed kościołem Św. Józefa.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax 0-12/422 22 64 w. 19, lila@fwie.eco.pl
http://www.fwie.eco.pl, www.podgorze.pl

Projekt sponsorowany przez Brytyjski Fundusz Know How

Zaproszenie

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach projektu "Żyjące Miasto" toczącego się w Dzielnicy XIII Podgórze, organizuje cykl warsztatów dla nauczycieli. Celem warsztatów jest zaprezentowanie możliwości, jakie Podgórze oferuje nauczycielom, wzbogacenie wiedzy pedagogów o konkretne przykłady interesujących miejsc, które mogą być wykorzystane w zajęciach edukacyjnych. We wrześniu zapraszamy na:

Ptaki Podgórza

23.9.2002. Prowadzenie Dariusz Baran.

Park Bednarskiego

30.9.2002. Prowadzenie Katarzyna Żółciak.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Zgłoszenia:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax 0-12/422 22 64 w. 19, lila@fwie.eco.pl
http://www.fwie.eco.pl, www.podgorze.pl

II Forum
Niekonwencjonalnych Wynalazków,
Konstrukcji i Pomysłów

Ośrodek Edukacji Janusz Zagórski, przy współpracy z Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu i Klubem FNC, zapraszają na unikatowe II Ogólnopolskie Forum Niekonwencjonalnych Wynalazków, Konstrukcji i Pomysłów, które odbędzie się w dniach 5-6 października 2002 r. we Wrocławiu na placu J. Piłsudskiego 2 (Karłowice).

Wspólną cechą wszystkich prezentowanych tam konstrukcji, pomysłów i tematów są szeroko pojmowane inspiracje ekofilozoficzne.

Janusz Zagórski
tel. 0-71/3278772, 0-609/761731, ufofnc@kn.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]