< <  |  STRONA GŁÓWNA  |  SPIS TREŚCI  |  > >

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa

CZY PISZEMY WŁAŚNIE TAK, JAK LUBIMY CZYTAĆ?
- KILKA REFLEKSJI NA MARGINESIE
"BADAŃ PREFERENCJI CZYTELNIKÓW ZB"*)

Postawione w tytule pytanie wydaje się być dosyć istotne z perspektywy powstającego właśnie podręcznika dla Autorów tekstów, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę pisma "Zielone Brygady", gdzie to o kształcie kolejnych numerów w równym stopniu decydują redaktor pisma, jak i piszące doń osoby. Garść refleksji, które zamieszczam poniżej, ze względu na niewielką ilość dostarczonych na razie ankiet, nie aspiruje do tego, by być uprawnionym wnioskowaniem na reprezentatywnej próbie badawczej. Jednakże przynajmniej dwa z postawionych w ankiecie pytań, a w jeszcze większym stopniu udzielone na nie odpowiedzi, mogą okazać się przydatne dla wszystkich osób przymierzających się lub uprawiających "dziennikarstwo na łamach ZB".

Redakcja ZB podjęła trud przeprowadzenia badania preferencji swoich Czytelników przede wszystkim ze względu na chęć poprawy poziomu pisma, w tym również dostosowania go do potrzeb i oczekiwań Czytelników. Działania w tym kierunku mogą być prowadzone co najmniej dwutorowo. Po pierwsze, przez podniesienie profesjonalizmu samej redakcji pisma. Po drugie, przez podnoszenie kwalifikacji Współpracowników, Autorów, którymi w przeważającej mierze są osoby nie uprawiające zawodu dziennikarza. Temu drugiemu celowi ma służyć przygotowywana publikacja.

W kwestionariuszu ankiety Badania preferencji Czytelników pisma "Zielone Brygady" znalazły się dwa pytania, które z pewnością zainteresują osoby piszące do ZB. Pierwsze brzmiało następująco: Jaki rodzaj tekstu uważasz za najwłaściwszy w ZB?

Otrzymaliśmy tutaj następujący ranking rodzajów tekstów.

Za najodpowiedniejszy rodzaj tekstu w ZB Czytelnicy uważają teksty autorskie na temat problemów ekologicznych, następnie sprawozdania z akcji, opisy wydarzeń oraz artykuły fachowe, pisane przez specjalistów. Drugą grupę, cieszącą się jednak nieco mniejszym powodzeniem, stanowią dwa rodzaje tekstów: zapowiedzi wydarzeń, prezentacja dokumentów i stanowisk organizacji ekologicznych oraz teksty autorskie dotyczące ruchu ekologicznego. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się natomiast relacje z kontaktów z władzami samorządowymi, państwowymi, sądowniczymi. Zaś najmniejszą popularnością - lub nawet jej brakiem - cieszą się (w obu wypadkach możemy zaobserwować dosyć wyraźną odległość do poprzedniej grupy na skali odpowiedniości) recenzje oraz polemiki.

Drugie interesujące dla Autorów pytanie dotyczyło długości tekstów, jakie lubimy czytać oraz jakie powinny być zamieszczane w ZB i brzmiało ono: Jakiej długości teksty lubisz czytać w ZB? oraz Jaka jest według Ciebie maksymalna ilość stron, jaką można przeznaczyć na publikację jednego tekstu?

Co do pierwszej części pytania, czyli jakie teksty najbardziej lubimy czytać w ZB, to Czytelnicy zdecydowanie opowiedzieli się za tekstami krótkimi. Prawie 75% wskazań, to teksty jedno- lub dwustronicowe. Wyliczona na podstawie udzielonych odpowiedzi średnia arytmetyczna długość tekstów, jakie lubimy czytać w ZB, to minimalnie 2,5 strony, a maksymalnie 4,5 strony. Tylko 25% wskazań zyskały teksty o długości 3-4 strony. Teksty dłuższe, np. 8-stronicowe stanowią ułamek procenta. W tych przypadkach, gdy długość tekstu próbowano określić przedziałowo, najczęściej wskazywano przedział od 2 do 3 stron (częstotliwość wskazań ok. 55%).

O ile zdecydowanie lubimy czytać teksty krótkie, to jesteśmy w stanie zgodzić się na publikację również nieco dłuższych tekstów, bowiem wyliczona średnia arytmetyczna dopuszczalna długość tekstu wynosi 7,5 strony. Miara, jaką jest średnia arytmetyczna jest dosyć myląca, co jednoznacznie wynika z rozkładu uzyskanych odpowiedzi. Najwięcej zwolenników posiadają teksty o długości od 2 do 5 stron (ponad 50% wskazań, w tym teksty o długości 4 stron - 30% odpowiedzi), zaś teksty o długości od 6 do 10 stron uzyskały ok. 30 % wskazań. Natomiast kilka odpowiedzi wskazywało na możliwość publikowania tekstów o znacznej długości np. 15, a nawet 35 stron w jednym numerze ZB.

Na marginesie warto zauważyć, że monograficzny numer ZB (21(123)/98), w którym zamieszczono tylko trzy teksty (średnio o długości przekraczającej 20 stron) został oceniony pozytywnie.

Czynnikiem wpływającym na wzrost dopuszczalnej długości publikowanych w ZB tekstów jest po prostu ich poziom. To dosyć często pojawiający się komentarz.

Oczywiście, to opracowanie nie odpowiada na postawione w tytule pytanie. Być może jednak informacja o preferowanym przez Czytelników rodzaju tekstu oraz jego długości wpłynie na poprawę jakości tego, co ukazuje się na łamach ZB.

Ryszard Skrzypiec*) Omówienie ankiety zamieszczonej w ZB nr 24(126)/98, ss.37-39.Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
< <  |  POCZĄTEK STRONY  |  > >