BZB nr 9 - Pielgrzym pokoju ...ku wewnętrznej szczęśliwości... czyli jeszcze raz i jeszcze raz to samo


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY"
FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
ELDONEJO "VERDAJ BRIGADOJ" - "GREEN BRIGADES" PUBLISHING HOUSE

Sławkowska 12/24 (IV p.), PL-31-014 Kraków,
tel. 48/12/222264, 222147 w.28, fax: 48/12/222264, 222147 w.22
E-mail: zielbryg@gn.apc.org
konto: FWIE - "Zielone Brygady", nr 630106-105428-2710-00 BOS SA O/Kraków

Co miesiąc informacje nie tylko z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody ale też: wegetarianizm, feminizm, antymilitaryzm, anarchizm, New Age.

"Zielone Brygady" ukazują się co miesiąc od maja'89 po polsku i co kwartał po angielsku od jesieni'89 (jako "Green Brigades. Ecologists Paper").

Od wiosny'94 Wydawnictwo "Zielonych Brygad" podjęło się redagowania międzynarodowego kwartalnika "Grasshopper", poświęconego ekologicznym problemom Euroregionu Karpaty Wschodnie. Teksty są publikowane w językach oryginalnych (polski, słowacki, ukraiński, esperanto) z równoległym tłumaczeniem na angielski.

W "Bibliotece 'Zielonych Brygad'" wydano także zeszyty: "Ekorozwój 2020", "Teatr mój widzę ekologiczny", "Trzeci świat. Bankructwo kilku mitów", "Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska", "Modlitwa do drzewa", "Klejnot spełniający wszelkie życzenia", "Ciężki dzień prof. Osiki" oraz "Peru Urewu - Biblijne korzenie ochrony i niszczenia środowiska". Ponadto ukazały się: "Informacja o eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach w przemyśle kosmetycznym", "Cztery nowe grupy pokarmów" oraz w języku rosyjskim o prawach zwierząt (nakład wszystkich w/w wyczerpany).

Cena wydania polskiego wynosi 1 zł (w prenumeracie krajowej dla osób prywatnych 80 gr, a dla instytucji 1,6 zł), a angielskiego 2,2 zł (4,4 zł dla instytucji).

Jest też możliwość zakupienia starych numerów na dysku oraz ściągania nowych z listserv@plearn.bitnet.

Pieniądze należy wpłacać na konto z dokładnym zaznaczeniem na odwrocie przekazu czego wpłata dotyczy (w przeciwnym razie traktujemy wpłatę jako dotację).

Na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem nie odpowiadamy.

Prenumeratę można zacząć w dowolnym momencie (od bieżącego numeru). Nie należy jednak wpłacać na stare numery ani na broszurki bez uzgodnienia z redakcją, gdyż ich nakład może okazać się wyczerpany.


BZB nr 9 - Pielgrzym pokoju ...ku wewnętrznej szczęśliwości... czyli jeszcze raz i jeszcze raz to samo | Spis treści