BZB nr 24 - Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych


Z serii Biblioteka "Zielonych Brygad" działaczom społecznym polecamy szczegółnie:

Nr 23 Piotr Szkudlarek Dostęp do informacji - poradnik 40 ss. A5, foliowana okładka, 2 zł. Jest to poradnik mający ułatwić uzyskiwanie informacji od organów administracji. Przeznaczony jest dla działaczy organizacji społecznych i wszystkich, którzy zmuszeni są kontaktować się z administracją państwową, niekoniecznie z powodów zawodowych. Omawia sposoby otrzymywania informacji od jej organów. Podejmuje problem jawności i tajności (dostęp dziennikarzy do informacji), często w odniesieniu do Konstytucji RP. Zawiera wzory oficjalnych pism (wniosek, skarga m.in. do NSA) oraz akty normatywne. Zainteresowani mogą również znaleźć tam adresy najważniejszych organów administracji państowej (m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich) i mediów (m.in. Polskiej Agencji Prasowej).

Nr 21 Między lobbingiem a obywatelskim nieposłuszeństwem (red. Piotr Frączak), 44 ss. A5, foliowana okładka, 1,5 zł. Wydana wspólnie z "Asocjacjami", podejmuje i pogłębia tematykę poruszoną w książkach: Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa i Wspólna droga... Praca porusza problem stosunku obywatel - państwo. Mówi o niejednoznacznym stosunku obywateli do obowiązującego prawa, obywatelskim nieposłuszeństwie, łamaniu niesprawiedliwego prawa w celu obrony wartości, walce bez użycia przemocy. Jest to zbiór artykułów, które traktują o rodzajach i uzasadnieniu bezpośrednich form nacisku obywateli na władzę. Teksty są dobrane w ten sposób, iż zaczynają się od teoretycznych uzasadnień idei obywatelskiego nieposłuszeństwa, przez etyczne uzasadnienia jego ograniczeń, aż dochodzą do obrazu społeczeństwa w teorii działań bez użycia przemocy. Autorzy starają się uzasadnić, że obywatelska akcja bezpośrednia - w tym i obywatelskie nieposłuszeństwo - jest ważnym elementem współczesnej demokracji, że wiele organizacji pozarządowych i ich formy działania często mają swoje korzenie w idei obywatelskiego nieposłuszeństwa, że demokratyczne procedury zmiany prawa to nie tylko demokracja parlamentarna i lobbing, ale także obywatelska akcja bezpośrednia.

Nr 20 Per Herngren Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, 184 ss. A5, foliowana okładka, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czym jest ukrywanie uchodźców? Czy jest możliwe nawiązanie dialogu podczas procesu sądowego? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsensus jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć Per Herngren w Podstawach obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ten podręcznik jest książką dla osób, które czują się współodpowiedzialne za losy świata i poszukują metod nakłonienia innych do współpracy. Per Herngren przez wiele lat korzystał z pomocy obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził on kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98)*.

Nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa), 40 ss. A5, foliowana okładka, 2 zł. Omawia m.in. podstawowe problemy, jakie powstają wśród ludzi połączonych ideą wspólnego działania na rzecz Ziemi i struktury zarządzania organizacją. Zawiera przemyślenia nt. działania w grupie, znaczenia głosu jednostki, mniejszości w podejmowaniu decyzji itp. Prezentuje założenia Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej nt. konsensusu - przede wszystkim od strony praktycznej: jak doprowadzić do wspólnej decyzji, jak odczytywać nastroje grupy itp. oraz praktyczne zasady działania Listy 21. Wykorzystuje fragment dokumentu ideowego Federacji Zielonych z 1988 r., który jednak nigdy nie był publikowany w szerszym obiegu, oraz materiał z kursu Davida Neenana "Biznes XXI wieku", opartego na ideach Buckminstera Fullera (zob. ZB nr 5(95)/97, s.96).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy coś łączy Antygonę, Artykuły henrykowskie, Rejtana, Drzymałę i jego wóz, Thoreau, Gandhiego, M. L. Kinga, "Solidarność" w latach 80-81, "akcję Krzaklewskiego" - przeczytaj ww. publikacje!

Nr 19 Janusz Reichel Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, 104 ss. A5, okładka kolorowa, foliowana, 2 zł - w tym koszt przesyłki. Książka Janusza Reichela Małe jest najpiękniejsze jest rozprawą na poły naukową, na poły publicystyczną. Swoim tytułem świadomie nawiązuje do słynnej już książki E. F. Schumachera Małe jest piękne. Dotyka bowiem problematyki skali gospodarowania i skali instytucji społecznych ze względu na ich racjonalność i zgodność z autentycznymi potrzebami człowieka. Autor przedstawia tezę, że najodpowiedniejszą z powyższych względów jest mała skala, w szczególności szeroko rozumiana społeczność lokalna powinna być obszarem, wewnątrz którego zachodzi znaczna część procesów gospodarczych i społecznych. Przemawia za tym choćby porównanie społeczeństw, w których podstawową jednostką społeczną jest wciąż żywa społeczność lokalna ze społeczeństwami, w których więzy lokalne uległy daleko posuniętej degradacji. Mała skala wydaje się być najodpowiedniejsza tak ze względów ekonomicznych i ekologicznych, jak - być może przede wszystkim - ze względów społecznych i psychologicznych. Małe jest najpiękniejsze pokazuje także proces budzenia się na nowo społeczności lokalnych w krajach najbardziej rozwiniętych, czyli tam gdzie cywilizacja i globalna gospodarka najbardziej zniszczyły lokalne powiązania. W powyższym świetle proces ten wydaje się być czymś naturalnym. Demokracja lokalna staje się coraz ważniejszym składnikiem życia społecznego. Własną integralność społeczności lokalne podkreślają często przez tworzenie odrębnych systemów ekonomicznych, które chronią je przed eksploatującą ingerencją z zewnątrz, ze strony silniejszych ośrodków gospodarczych i politycznych. Do takiej strategii należy m.in. tworzenie systemów walut lokalnych, który to proces także znalazł odzwierciedlenie na kartach omawianej pozycji (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.


BZB nr 24 - Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych | Spis treści