Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego

Wydawnictwo ''Zielone Brygady''

UCZESTNICTWO SPOŁECZNE
W OCHRONIE Ś
RODOWISKA W POLSCE

Publikacja zawiera pełny tekst
"Konwencji z Aarhus"

 

 

 

Wydano dzięki pomocy:

OOST-EUROPA

oraz Ministerstwa Polityki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Królestwa Holandii

wydrukowano na papierze z makulatury

 

Kraków 1999

Wydanie I

Społeczne uczestnictwo w ochronie środowiska

Wydawca:
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

i

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
Pl. Zamkowy 10, II piętro, 00-277 Warszawa

Rysunek: Jarek Gach

Redakcja: Dariusz Szwed

Korekta, skład: Andrzej Żwawa

ISBN 83-87331-14-7

 

 

Spis Treści

Zmiany w prawie ochrony środowiska wynikające z wejścia w życie reformy powiatowej 1 stycznia 1999 r. (konspekt wykładu) 1

Konwencja z Aarhus 4

"Poszerzenie wiedzy społeczeństwa i świadomości organizacji pozarządowych o Unii Europejskiej w aspekcie ochrony środowiska" - Przykład projektu, w którym administracja rządowa dostrzegła korzyści 7

Działania dla ekorozwoju transportu 10

Informacja o decentralizacji kompetencji wynikającej z reformy administracji publicznej w zakresie działalności Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 13

Raport o współpracy, czyli próba formalnego uregulowania kontaktów resortu ochrony środowiska z organizacjami ekologicznymi 18

Sprawozdanie z wykonania "Programu Wykonawczego Współpracy Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z Pozarządowymi Organizacjami Ekologicznymi" w roku 1998 r. 21

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 24

Stanowiska polskich organizacji ekologicznych dotyczące ochrony środowiska i integracji europejskiej

reklamy:

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego 39

Wydawnictwo Zielone Brygady 41

 

ISBN 83-87331-14-7