"Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]


Biblioteka "Zielonych Brygad" - opisy

BZB 38 Nr 38 Piotr Szkudlarek, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Kraków 2002, ISBN 83-87331-35-X, 28 s.A5, foliowana okładka, 48 g. Nadzorowanie przez obywateli organów państwa ma strategiczne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Aby nadzór był możliwy, należy informować na bieżąco o działalności tych organów. Zbieraniu tego rodzaju informacji służą przepisy prawa ochrony środowiska. Jednak przepisy te ściśle reglamentują dostęp do informacji, tak pod względem organów zobowiązanych do udzielania informacji jak również tematyki informacji jakie mają być udostępniane. Od wad tych wolna jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jej przepisy można stosować w kontaktach ze wszystkimi organami władzy państwowej oraz samorządu terytorialnego jak również i w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz partiami politycznymi. Tematyka informacji jaka ma być udostępniana nie jest ograniczona. Można więc domagać się informacji tak od administracji jak i od władzy ustawodawczej i sądowniczej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala więc na pozyskiwanie informacji, np.: o pracach legislacyjnych nad ustawodawstwem prawa ochrony środowiska, o sprawach pogwałcenia przepisów karnych o ochronie środowiska (np. z Rozdziału XXII Kodeksu karnego) albo o sprawach z powództwa cywilnego za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym. Nadto ustawa o dostępie do informacji publicznej jest w praktyce wygodniejsza dla obywateli (terminy realizacji wniosków, opłaty, procedura sądowa) niż przepisy prawa ochrony środowiska. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie narusza wcześniejszych przepisów prawa ochrony środowiska, ale też nie ma przepisu, który by zakazywał stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawach normowanych przez prawo ochrony środowiska albo inne ustawy zawierające przepisy o jawności. Pozyskując informacje, obywatel może sobie wybrać jaką chce stosować ustawę, ale ustawa o dostępie do informacji publicznej jest korzystniejsza.
Nakład wyczerpany.
BZB 37 Nr 37 Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy, Kraków 2002, ISBN 83-87331-34-1, 248 s.A5, foliowana okładka, 325 g. Niniejsza książka z pewnością może wzbudzić emocje w środowiskach "ekologicznych". Niektóre pomysły autora są kontrowersyjne, np. zaproponowana pół-hodowla rzadkich zwierząt (ach, ci myśliwi), czy też reintrodukcja chronionych gatunków roślin na "stanowiskach naturalnych lub prawie naturalnych". Książkę tę jednak warto przeczytać nie tylko z powodu nietuzinkowych projektów rozwiązania problemów natury ekologicznej, ale również dla samych historii "z życia leśnika wziętych", ciekawych skomentowanych ilustracji oraz licznych przytaczanych przez autora przykładów skutecznej i nieskutecznej ochrony gatunków. Każdy, kto choć trochę interesuje się losem przyrody, powinien zajrzeć do tej pozycji, choćby po to by skonfrontować swoje, często czysto teoretyczne, akademickie wyobrażenie nt tego jak powinno się chronić przyrodę z rzeczywistością z jaką na codzień spotyka się autor tej książki.
Nakład wyczerpany.
BZB 36 Nr 36 Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6, Kraków 2001, ISBN 83-87331-28-7, 40 s.A5, foliowana okładka, 63 g. 36a publikacja z serii BZB - zawiera program przeznaczony do realizacji ścieżki ekologicznej jako przedmiotu w zreformowanej szkole podstawowej. Konspekty pracy sporządzone dla poszczególnych klas realizowane są w następujących działach: powietrze, woda, gleba, formy ochrony przyrody w Polsce, styl życia człowieka, odpady. "Celem edukacji ekologicznej jest nabycie przez ucznia wiedzy o zagrożeniach środowiska lokalnego oraz konieczności zapobiegania i likwidowania zagrożeń. (...) Różnorodność zadań, metod i sposobów pracy pozwoli osiągnąć zamierzone cele i realizację planowanych zadań szkoły."
Nakład wyczerpany.
BZB 35 Nr 35 Włodzimierz H. Zylbertal, Miejscem człowieka jest Ziemia. Wykłady z ekofilozofii, Kraków 2000, ISBN 83-87331-25-2, foliowana okładka, 205 g. 35ta publikacja z serii BZB - to wykład kompletnego systemu filozoficznego nadchodzącej przyszłości. Jest to twórcze rozwinięcie idei Henryka Skolimowskiego, twórcy ekofilozofii. Wychodząc od klasycznych problemów filozoficznych - ontologii, epistemologii, antropologii - autor prowadzi swoich czytelników poprzez kwestię funkcjonowania mitu w społeczności, poprzez rozważania o eschatologii i dekadentyzmie końca wieku wprost do wizji przyszłej cywilizacji. Autor głęboko wierzy, że ekologizm pomoże ludziom.
zamówienie ]
BZB 34 Nr 34 Ilona Kordulska, Zanim wejdziesz na drzewo. Poradnik prawny obrońcy środowiska, Kraków 1999, ISBN 83-87331-20-1, 100 s. A5, foliowana okładka, 120 g. 34ta publikacja z serii BZB - podejmuje problematykę prawnych zagadnień regulujących udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Jest to zarazem przegląd rozwiązań prawa polskiego i międzynarodowego, w tym szczególnie prawa Wspólnot Europejskich. Zawarte są tutaj informacje na temat aktów prawnych niedostępnych lub trudnodostępnych w polskich przekładach. Przeczytaj także recenzje.
Nakład wyczerpany.
BZB 33 Nr 33 Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace, Kraków 1999, ISBN 83-87331-19-8, 150 s. A5, kolorowa, foliowana okładka, kolorowa wkładka, zdjęcia, 204 g. 33cia publikacja z serii BZB - omawia początki i rozwój jednej z najbardziej aktywnych grup ekologicznych ostatnich 25 lat. Poprzez pryzmat jej historii omówione zostają tutaj najważniejsze problemy ekologiczne współczesnego świata. Publikacja ta może mieć duże znaczenie dla ruchu ekologicznego, pomagając mu w jego samookreśleniu się, a tym samym pomagając w budowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Nakład wyczerpany.
BZB 32 Nr 32 Alison Costelo, Bernadette Vallely, Josa Young, Zawsze pewnie, zawsze sucho... Nie zawsze bezpiecznie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-19-8. 80 s.A5, foliowana okładka, 113 g. 32 publikacja z serii BZB - ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dotyczącej "bezpośredniego środowiska życia" i skierowana jest przede wszystkim do kobiet w ciąży oraz młodych matek. W przystępny sposób informuje jakich produktów i dlaczego należy unikać w czasie ciąży oraz jakie produkty są niezdrowe lub szkodliwe dla dzieci. Porusza problem zwiększającego się zanieczyszczenia przez związki chloroorganiczne, przede wszystkim furany i dioksyny, a także zagrożeń stwarzanych przez środki higieny osobistej (np. wyprodukowanie 1 tony bielonego gazowym chlorem papieru wiąże się z tworzeniem się od 35 do 65 kilogramów związków chloroorganicznych). Broszura, dostosowana do realiów polskich, jest jedną z niewielu popularnonaukowych pozycji poruszających te wciąż słabo poznane przez większość naszego społeczeństwa problemy. Może się ona okazać interesująca również dla specjalistów z poradni rodzinnych i prozdrowotnych, a także lekarzy i toksykologów.
Nakład wyczerpany.
BZB 31 Nr 31 Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa (praca zbiorowa), Kraków 1999, ISBN 83-87331-13-9, 80 s.A5, 106 g. Proponujemy piszącym czytelnikom podręcznik podstaw dziennikarstwa ekologicznego. Książka powstała w wyniku realizacji szkolenia dla autorów piszących do ZB i jest zbiorem materiałów przygotowanych na szkoleniu, opracowań i przedruków z publikacji dotyczących różnych problemów związanych z działalnością dziennikarską. Zakres materiału obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna piszącym o problemach ochrony środowiska i nie tylko, od czysto teoretycznych podstaw warsztatu dziennikarskiego czy omówień najważniejszych zapisów prawnych, z którymi w swej pracy mogą zetknąć się dziennikarze, poprzez etykę po praktyczne rady, jak pisać (zarówno od strony techniki dziennikarskiej, jak i edytorskiej). Jest to zestaw, który może okazać się przydatny każdemu piszącemu do ZB, prasy ekologicznej, pozarządowej czy lokalnej. Finansowane przez Polskie Biuro REC ze środków PHARE Multi Beneficiary Program.
Nakład wyczerpany.
BZB 30 Nr 30 Tomasz Perkowski, Z Unią lub bez Unii. Stosunek polskich organizacji ekologicznych do integracji europejskiej, Kraków 1999, ISBN 83-87331-12-0, 56 s.A5, foliowana okładka, 81 g, 3 zł. Książka jest syntetycznym raportem z przeprowadzonych wiosną '98 badań nad stosunkiem polskich organizacji ekologicznych do procesu integracji europejskiej. Badanie podejmuje istotny, choć niedoceniany w natłoku innych "niezwykle ważnych problemów", ekologiczny aspekt tego procesu. Przedstawia wiele powodów, dla których EU jest krytykowana na Zachodzie, zawiera liczne adresy organizacji eurosceptycznych. Praca dostarcza wielu informacji o płaszczyznach postrzegania "rzeczywistości integracyjnej", oczekiwaniach czy poziomie wiedzy na temat integracji polskich ekologów. Finansowane przez Fundację im. S. Batorego.
Przeczytaj także recenzje.
Nakład wyczerpany.
BZB 29 Nr 29 Ryszard Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo - filozofia i działanie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-11-2, 96 s.A5, foliowana okładka, 128 g, 3 zł. Książka podejmuje problematykę specyficznej formy walki politycznej, jakim jest obywatelskie nieposłuszeństwo, w szerokim kontekście teoretycznym i praktycznym. Autor nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji najbardziej znanych przejawów jego stosowania, ale podejmuje także dyskusję na temat roli i miejsca działania w tym duchu w społeczeństwie obywatelskim. Sporo miejsca poświęca również rozważaniom na temat granic stosowania tej formy protestu, w tym takim problemom, jak ponoszenie przez uprawiających obywatelskie nieposłuszeństwo konsekwencji czy ich odpowiedzialność zarówno wobec drugiej strony (bezpośrednich adwersarzy), jak i trzeciej, niezaangażowanej strony konfliktu. Warto podkreślić, że jest to zarazem pierwsza monograficzna praca polskiego autora poświęcona temu tematowi. Pracę można polecić szerokiemu gronu czytelników - teoretyków i praktyków demokracji, od polityków i działaczy trzeciego sektora, przez dziennikarzy czy samorządowców, po studentów nauk społecznych, filozofii czy prawa. Finansowane przez Fundację im. S. Batorego.
Przeczytaj także recenzje.
Nakład wyczerpany.
BZB 28 Nr 28 Jadwiga Badowska, Dziwny ogród, Kraków 1998, ISBN 83-87331-09-0, 36 s.A6, foliowana okładka, ilustracje, 29 g, 3 zł. Tomik poezji obejmujący drobne wiersze-szkice, obrazki tworzące pewną całość, w centrum których zawsze stoi Natura. Poetka wiernie oddaje otaczający ją świat, z którym nierozerwalnie jest związana, jego barwę, muzykę, najdrobniejsze szczegóły - stąd znajdziemy tam kwiaty, drzewa, drobne kamyki polne, owady itp. Często zaskakuje czytelnika jakaś oryginalna metafora i pointa o życiu człowieka i jego przemijaniu.
Nakład wyczerpany.
BZB 27 Nr 27 Silva rerum. Ekologiczne miscellanea (praca zbiorowa), Kraków 1998, ISBN 83-87331-08-2, 488 s.A5, foliowana okładka, ilustracje, 586 g, 10 zł. Antologia zawierająca teksty o różnorodnej tematyce - wszystkie jednak dotyczą szeroko pojętej ekologii, ułożone w działy: demografia, energia, język, recenzje, transport, ustrój, edukacja, ekonomia, rytuały i wiele innych. Można tam więc przeczytać o: regionalizmie, zastosowaniu ziół, ekologii słów, żywieckich "scupokach" i wędrownych "walasach", ekorolnictwie i manipulacjach genetycznych. Można również dowiedzieć się: co to jest państwo ekoliberalne, jak korzystać z wody deszczowej, czy zniszczy nas motoryzacja oraz poznać zasady wojskowej służby zastępczej, a także poznać zaginiony już świat z doliny Wisłoki i wiele innych, ciekawych rzeczy. Całość wzbogacają rysunki, ilustracje, wykresy, tabelki, mapki oraz wywiady i poezja.
Nakład wyczerpany.
BZB 26 Nr 26 My, zwierzęta (praca zbiorowa), 160 ss. A5, 5 zł. To praca zbiorowa, która obejmuje teksty o różnej tematyce (w tym krytyczne) - wszystkie jednak dotyczą relacji człowiek - zwierzę. Można więc przeczytać o gatunkach ginących, łowiectwie i kłusownictwie, znanych miłośnikach zwierząt (artyści, pisarze), kosmetykach nie testowanych na zwierzętach i wiwisekcji, a ponadto: Czy Kropotkin kochał zwierzęta?, Jak nie zabiłem szczura, Kto kogo małpuje? - to tylko niektóre problemy, które porusza publikacja. Zawiera także recenzje książek o tematyce dotyczącej zwierząt oraz krytyczne uwagi co do najnowszej ustawy o ochronie zwierząt.
Nakład wyczerpany.
BZB 25 Nr 25 Adam Stawny Wegetarianizm - sposób na życie, 120 ss. A5, 5 zł. Książka ta to informator-poradnik dla wszystkich zainteresowanych zdrowym sposobem odżywiania się - w tym zainteresowanych także dietą wegetariańską. Składa się z trzech części. Część I - zawiera m.in. przepisy na potrawy bezmięsne (głównie sojowe). Głosząc tezę: "Nie żyjemy, aby jeść - ale jemy, aby żyć", stara się wyjaśnić, co to znaczy "jadać mądrze"; porusza problem: nasze zdrowie a sposób odżywiania się (choroby serca i szalonych krów); można dowiedzieć się, jakie wartości odżywcze zawiera soja, czy wegetarianie żyją dużej, co to jest "tłuszcz bez tłuszczu" (olestra), jaki jest stosunek lekarzy do wegetarianizmu itp. Część II - to "Nowe cztery grupy pokarmów" będące dosłownym tłumaczeniem raportu PCRM, który jest tematem części III. Na czym polegają "nowe cztery grupy pokarmów", nowe a stare grupy, źródła składników odżywczych i bogata literatura na ten temat - to wszystko zawarte jest w II cz. Natomiast cz. III "Zalecane zmiany podstawowych wskazań dietetycznych dla Amerykanów" to polemika z przewodnikiem dietetycznym, wydanym przez amerykański Departament Rolnictwa.
Nakład wyczerpany.
BZB 24 Nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, Kraków 1997, wyd. II popraw. i uzup., ISBN 83-87331-03-1, 76 s.A4, foliowana okładka, 212 g, 2 zł. Ulepszona wersja książki wydanej w 1995 r. przez FWIE, w tłumaczeniu Marcina Hyły, a przygotowanej przez Jo Corcoran ze Skillsharing Project, Greenpeace Communications. Jest to poradnik dla działaczy organizacji pozarządowych, napisany na bazie obozu szkoleniowego dla organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się jesienią '93 w Ojcowskim Parku Narodowym. Są w niej fragmenty będące dokumentalnym zapisem warsztatów, przykłady różnych akcji grup ekologicznych, a także praktyczne porady, jak prowadzić kampanię: strategie, cele, żądania, taktyka, analiza układu sił itp. Można dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze, jak nawiązać i prowadzić współpracę z mediami - wykorzystanie prasy i telewizji dla celów kampanii, struktura mediów w Polsce, polskie agencje prasowe; jak napisać propozal i podanie o dotację, a także jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym (zob. ZB nr 2(104)/98, s.52). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.
Nakład wyczerpany.
BZB 23 Nr 23 Piotr Szkudlarek Dostęp do informacji - poradnik, 40 ss. A5, foliowana okładka, 2 zł. Jest to poradnik mający ułatwić uzyskiwanie informacji od organów administracji. Przeznaczony jest dla działaczy organizacji społecznych i wszystkich, którzy zmuszeni są kontaktować się z administracją państwową, niekoniecznie z powodów zawodowych. Omawia sposoby otrzymywania informacji od jej organów. Podejmuje problem jawności i tajności (dostęp dziennikarzy do informacji), często w odniesieniu do Konstytucji RP. Zawiera wzory oficjalnych pism (wniosek, skarga m.in. do NSA) oraz akty normatywne. Zainteresowani mogą również znaleźć tam adresy najważniejszych organów administracji państowej (m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich) i mediów (m.in. Polskiej Agencji Prasowej).
Nakład wyczerpany.
BZB 22 Nr 22 Krzysztof Czuchra Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków, 32 ss. A5, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł. Praca ta skierowana jest do tych, którzy szukają prostego i skutecznego sposobu oczyszczania ścieków, w tym do władz gminnych. Takim sposobem są oczyszczalnie hydrobotaniczne (roślinne), czyli takie, które do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków wykorzystują naturalne właściwości organizmów żyjących w środowisku podmokłym. Można tu znaleźć zasady i opis samodzielnej budowy i działania oczyszczalni oraz rysunki przedstawiające schemat jej pracy i procesu oczyszczania, a także krótką charakterystykę roślin wykorzystywanych w tym procesie.
Nakład wyczerpany.
BZB 21 Nr 21 Między lobbingiem a akcją bezpośrednią (red. Piotr Frączak), 44 ss. A5, foliowana okładka, 1,5 zł. Wydana wspólnie z "Asocjacjami", podejmuje i pogłębia tematykę poruszoną w książkach: Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa i Wspólna droga... (zob. poniżej). Praca porusza problem stosunku obywatel - państwo. Mówi o niejednoznacznym stosunku obywateli do obowiązującego prawa, obywatelskim nieposłuszeństwie, łamaniu niesprawiedliwego prawa w celu obrony wartości, walce bez użycia przemocy. Jest to zbiór artykułów, które traktują o rodzajach i i uzasadnieniu bezpośrednich form nacisku obywateli na władzę. Teksty są dobrane w ten sposób, iż zaczynają się od teoretycznych uzasadnień idei obywatelskiego nieposłuszeństwa, przez etyczne uzasadnienia jego ograniczeń, aż dochodzą do obrazu społeczeństwa w teorii działań bez użycia przemocy. Autorzy starają się uzasadnić, że obywatelska akcja bezpośrednia - w tym i obywatelskie nieposłuszeństwo - jest ważnym elementem współczesnej demokracji, że wiele organizacji pozarządowych i ich formy działania często mają swoje korzenie w idei obywatelskiego nieposłuszeństwa, że demokratyczne procedury zmiany prawa to nie tylko demokracja parlamentarna i lobbing, ale także obywatelska akcja bezpośrednia.
Nakład wyczerpany.
BZB 20 Nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, ISBN 83-87331-00-7, 184 s.A5, foliowana okładka, 239 g, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsens jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć autor, który przez wiele lat korzystał z obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).
Nakład wyczerpany.
BZB 19 Nr 19 Janusz Reichel, Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, Kraków 1997, ISBN 83-905050-9-6, 104 s.A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 145 g, 2 zł. Rozprawa na poły naukowa, na poły publicystyczna, która świadomie swoim tytułem nawiązuje do książki E. F. Schumachera. Dotyka problematyki skali gospodarowania i skali instytucji społecznych ze względu na ich racjonalność i zgodność z autentycznymi potrzebami człowieka. Autor uważa, że mała skala jest najodpowiedniejsza pod każdym względem. Praca ta pokazuje proces budzenia się na nowo społeczności lokalnych w krajach najbardziej rozwiniętych, porusza istotną kwestię dostosowania systemu finansowego do potrzeb tych społeczności. Autor wysuwa tezę, że samowystarczalność społeczności lokalnych może wyleczyć niedomogi gospodarki globalnej, stara się pokazać narzędzia ekonomiczne służące do realizacji owej samowystarczalności, np. waluta lokalna (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98; 2(104)/98, s.49). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.
Nakład wyczerpany.
BZB 18 Nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa), Kraków 1997, 40 ss. A5, ilustracje, 2 zł. Omawia m.in. podstawowe problemy, jakie powstają wśród ludzi połączonych ideą wspólnego działania na rzecz Ziemi i struktury zarządzania organizacją. Zawiera przemyślenia nt. działania w grupie, znaczenia głosu jednostki, mniejszości w podejmowaniu decyzji itp. Prezentuje założenia Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej nt. konsensusu - przede wszystkim od strony praktycznej: jak doprowadzić do wspólnej decyzji, jak odczytywać nastroje grupy itp. oraz praktyczne zasady działania Listy 21. Wykorzystuje fragment dokumentu ideowego Federacji Zielonych z 1988 r., który jednak nigdy nie był publikowany w szerszym obiegu, oraz materiał z kursu Davida Neenana "Biznes XXI wieku", opartego na ideach Buckminstera Fullera (zob. ZB nr 5(95)/97, s.96; 2(104)/98, s.48).
Nakład wyczerpany.
BZB 17 Nr 17 Robert Drobysz Niemi szamani, 28 ss. A6, foliowana okładka, ilustracje, 1 zł. Jest to tomik poezji o tematyce ekologicznej poety, krytyka i publicysty, który zadebiutował w 1993 r. Kilkuwersowe zaledwie wiersze wzbogacone są rysunkami o dużej fantazji. Zob. ZB nr 1(91)/97, s.71; 4(94)/97, s.89).
Nakład wyczerpany."Zielone Brygady" | Biblioteka "Zielonych Brygad" | Inne publikacje | Wirtualna księgarnia ]
"Green Brigades" | "Grasshopper" | Jak pisać do ZB? | Oferta pracy | Strona główna ]

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Eldonejo "Verdaj Brigadoj" - Publishing House "Green Brigades"